Nyckeln till skatten

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Camilla Mauritzson

När? Ht-18 -Vt-19

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad betyder det att läsa med flyt? Hur utvecklar jag den förmågan?
 • Vad betyder läsförståelse?
 • Vilka strategier använder jag för att utveckla min läsförståelse?
 • Hur kan jag utöka mitt ordförråd?
 • Hur kan jag utveckla min stavning?
 • Vad behöver jag tänka på när jag skriver olika typer av texter?
 • Vad är källkritik och hur söker jag information?

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Centralt innehåll från kursplanen:

Läsa och skriva

 • Kunna använda dig av lässtrategierna som hjälp och stöd i din läsning och förståelse av texterna
 • Lära dig hur du skriver olika slags texter och använda bilden som stöd
 • Gå igenom och bearbeta din text
 • Handstil och skriva på datorn
 • Hur du använder skiljetecken när du läser och skriver, stavningsregler
 • Alfabetet och alfabetisk ordning

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna lyssna och återberätta
 • Muntliga presentationer och berättande
 • Berättelser i olika kulturer, under olika tider och för olika syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi använder de olika lässtrategierna för att utveckla vår läsförståelse när vi läser ”Nyckeln till skatten”. Vi inleder varje kapitel med att vi tillsammans i skolan läser ett kapitel. Vi samtalar om innehåll, ord, fraser och begrepp vi möter i berättelsen. Därefter arbetar vi i vår arbetsbok. Här utvecklar eleverna sin läsning och skrivning Därefter har eleverna i läxa att läsa kapitlet några gånger samt svar på lässtrategiernas frågor (spågumman, reportern, detektiven och cowboyen). När läxan ska redovisas använder vi oss av “läs par” där de läser för varandra. Efter det ger eleverna varandra “två stjärnor och en önskan” samt väljer vi vilken lässtrategi eleverna ska arbeta med under .

 

Utöver det arbetar vi med “Nyckel till skatten – Språknycklar”. Här får eleverna arbeta på djupet med olika moment.  Här får de konkret ta sig an olika typer av texter med hjälp av de olika läsförståelsestrategier samt träna att själva skriva de olika typer av texter de mött i läseboken. Inom momenten språklära tränas alfabetisk ordning, meningsbyggnad, skiljetecken och ljudstridig stavning.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35

Vi använder oss av strategin “Spågumman” att förutspå vad som kommer att hända, i berättelsen, genom att titta på omslagsbilden och läsa rubriken. Därefter läser vi “Det här är Asta, Bea och Cesar”. Vi arbetar med introkapitlet för att lära känna boken och karaktärerna.

 

v.36

Vi läser och samtalar kring första kapitlet ,“Det blir ingen ny cykel”.  Därefter arbetar vi med arbetsboken s.4-5. Vi skapar inre bilder med ord och text. Vi jämför varandras bilder och söker likheter.

 

v.37

Kapitel 2 – “Den försvunna skatten”. Högläsning och arbete med frågorna i arbetsboken. Vi tränar läsförståelse och sökläsning genom att använda oss av “På ytan frågor”. Vi omsätter även information till egen text.

v.38

Kapitel 3 – “ABC-klubbens sista fall”. Högläsning och arbete med frågorna i arbetsboken. Vi tränar på att återberätta innehållet i en text, samt arbeta med vissa ord och begrepp kopplade till texten.

 

v.39

Kapitel 4 – “Cigarraskar och ansjovisburkar”. Högläsning och samtal om innehållet. I arbetsboken får eleverna träna på att sökläsa i texten samt bilda nya ord av ett långt ord. De arbetar även med textkoppling “text till – själv”. Dessutom arbetar de med intervju.

 

v.40

Kapitel 5 – “Skattjakten del 1”. Högläsning och samtal om innehållet. Till det här kapitlet får eleverna fritt skriva till en bild samt träna på att följa en beskrivning/instruktion.

v.41

Kapitel 6 – “Vår lilla stad genom tiderna”. Högläsning och samtal om innehållet. Eleverna får här arbeta med att läsa och förstå faktatexter samt söka information ur en faktatext.

 

v.42

Kapitel 7 – “Cupen”. Högläsning och samtal om innehållet.

I ”Nyckeln till skatten – språknycklar” har vi arbetat med att skapa inre bilder. När vi läser med inlevelse får vi ”bilder” i huvudet. Eleverna har fått lyssna samt läsa en text därefter fick de rista bilder till det som dök upp i huvudet.

 

v.43

Inget arbete i “Nyckel till skatten” då ett höstlov väntar.

 

v.45

Kapitel 8 – “Larmet går”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.46

Kapitel 9 – “Köttbullar och makaroner”. Högläsning och samtal om innehållet.

Denna vecka uppmärksammade vi även Barnboksveckan. Eleverna delades in i mindre grupper om fyra. Varje grupp fick en barnbok från en känd författare. Eleverna fick i uppgift att läsa boken samt senare öva på att gestalta boken i en teater. De korta gestaltningarna spelades upp i helklass.

 

v.47

Kapitel 10 – “Viktig information”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.48

Kapitel 11 – “Stöldligan”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.49

Kapitel 12 – “Asta tjuvlyssnar”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.50

Inget arbete i “Nyckel till skatten” då jullovet väntar.

 

v.

Kapitel 13 – “Skattjakten del 2”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 14 – “Jag tänker sluta”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 15 – “Den nedgrävda dörren”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 16 – “Blåljus och sirener”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 17 – “Tjuvarnas modus operandi”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Inget arbete i “Nyckel till skatten” då ett sportlov väntar.

 

v.

Kapitel 18 – “Övernattning”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 19 – “Testa med tandborste och tvål”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 20 – “En dag av törst”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 21 – “Dikten”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 22 – “Skatten på sin rätta plats”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Inget arbete i “Nyckel till skatten” då ett påsklov väntar.

 

v.

Kapitel 23 – “Kanske datorer och en massa spel”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

Kapitel 24 – “Den riktiga skatten”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

v.

“Mopedringen”. Högläsning och samtal om innehållet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När eleverna arbetar i sina arbetsböcker visar de på utveckling av läsförståelsen.

Vi har läsläxa och vi använder oss av lässtrategierna för att svara på frågor kopplade till kapitlen vi läser varje vecka. Genom sina “läs par” kan vi ta del av eleverna läsutveckling och reflektion av det lästa.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Läsningen är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen. Berättelsen är elevnära och spännande vilket skapar en god atmosfär som är gynnsam för lärande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.