Nyckeln till skatten

Svenska – åk 3 – Läs- och skrivutveckling

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen

När, under vilka veckor? V.34- V.51

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 

Vad är att läsa med flyt? Hur utvecklar jag den förmågan?

Hur tränar vi vår läsförståelse? Hur kan jag utöka mitt ordförråd?

Hur ska jag använda skiljetecken i min läsning och när jag skriver? Hur blir jag bra på att stava?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

 

Förankring i kursplanens syfte:

 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

– Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

– söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Läsa och skriva

– Kunna använda dig av lässtrategierna som hjälp och stöd i din läsning och förståelse av texterna

– Lära dig hur du skriver olika slags texter och använda bilden som stöd

– Gå igenom och bearbeta din text

– Handstil och skriva på datorn

– Hur du använder skiljetecken när du läser och skriver, stavningsregler

– Alfabetet och alfabetisk ordning

 

Tala, lyssna och samtala

– Kunna lyssna och återberätta

– Muntliga presentationer och berättande

– Berättelser i olika kulturer, under olika tider och för olika syften.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med de olika grundstrategierna i läsförståelse när vi läser de olika kapitlen i “Nyckeln till skatten”.

Vi inleder varje kapitel med att eleven läser hemma tillsammans med en vuxen och därefter högläser pedagogen kapitlet. I samband med det har vi bok- och bildsamtal. Vi samtalar om innehåll, ord, fraser och begrepp vi möter i berättelsen. Kopplat till läseboken är en arbetsbok där eleverna tränar sin läsning och skrivning. Eleverna utvecklar sin läs- och skrivförmåga genom läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom boksamtal och diskussioner. Vi har läsläxa och läsförståelsefrågor kopplade till kapitlen vi läser varje vecka. När eleverna arbetar i sina arbetsböcker visar de på utveckling av läsförståelsen.

Vi kopplar uppgifterna till egna berättelser, lekar, drama, etc. för att få en variation i lärandet som ger alla chans att lyckas. Vi använder våra Ipads som verktyg.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

V.35

Vi använder oss av strategin att förutspå vad som kommer att hända i berättelsen genom att titta på omslagsbilden och läsa rubriken (Spågumman Julia).

Vi arbetar med Introkapitlet för att lära känna boken, karaktärerna och upplägget. Vi högläser introkapitlet och samtalar kring det.

 

V.35

Kapitel 1. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi skapar inre bilder med ord och text. Vi jämför varandras bilder och söker likheter.

 

V.36

Kapitel 2. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi tränar läsförståelse och sökläsning. Frågor på och under ytan.

Vi repeterar alfabetisk ordning. VI löser chiffer och vi ställer oss i led med alfabetisk ordning som utgångspunkt. Vi skapar egna skiffer med bokstäver och delar med en kompis som får lösa det. Vi använde oss av våra gatuadresser.

 

V.37

Kapitel 3. Högläsning och arbete med läsförståelsefrågorna i arbetsboken. Vi tränar på att återberätta innehållet i en text, samt arbeta med vissa ord och begrepp kopplade till texten.

Vi använder oss av begreppen textkopplingar, Text-till-själv, text-till-text, text-till-omvärld. Vi läste en text och jag stannade upp och var modell för dessa begrepp.

V.38

Kapitel 4. Högläsning och samtal om innehållet. I arbetsboken får eleverna träna på att sökläsa i texten samt bilda nya ord av ett långt ord.

V.39

Kapitel 5. Högläsning och samtal om innehållet. Till det här kapitlet får eleverna fritt skriva till en bild samt träna på att följa en beskrivning/instruktion.

 

V.40

Kapitel 6. Högläsning och samtal om innehållet. Eleverna får här arbeta med att läsa och förstå faktatexter samt söka information ur en faktatext.

Vi repeterar lässtrategierna. Vi läser en fabel och använder de olika strategierna muntligt. Vi tar reda på vad sensmoral betyder när det gäller fabler. Eleverna får läsa en egen text och skriva ner förutsägelser, frågor som dyker upp, ord som de inte förstår och de får sammanfatta berättelsen.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 

Läsningen är en viktig del för att få rätt förutsättning att lyckas i olika ämnen. Berättelsen är elevnära och spännande vilket skapar en god atmosfär som är gynnsam för lärande.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 

Genom olika ingångar och genom att använda oss av många olika uttrycksformer ger vi alla barn möjlighet att utveckla sin läs- och skrivutveckling. Vi är nyfikna på språket och engagerar oss i att hitta texter som lockar. Vi ser gruppen som en viktig del i vår utveckling och arbetar med den i olika konstellationer och genom olika arbetsformer. Vi samtalar och tar in elevernas egen verklighet och vardag i det vi gör.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: