Ön – för yngre författare

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark och Ingela Eriksson

När? VT20

Ön – för yngre författare

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur man skriver en berättande text
 • Skrivregler
 • Läsförståelse

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Texter som kombinerar ord och bild.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje kapitel, totalt tio, ger eleverna ”förutsättningar” som sätter in handlingen i ett sammanhang, samt en ram som begränsar eleverna. Inom ramarna har eleverna dock stor frihet att själva utforma både karaktärer och händelseförlopp. Till varje kapitel medföljer även hjälpfrågor som kan underlätta vid skrivandet.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Elevernas alster

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.