Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

När? v.35-43

Vad?

Pojken i randig pyjamas – att kunna tolka och leva sig in i karaktärers känslor, tankar och handlingar.

Frågeställning och följdfrågor

 •  Hur är karaktären som person och hur visar det sig i boken? Hur kan man skriva frågor som synliggör karaktärernas olika drag?
 • Vad innebär följande ämnesspecifika termer: miljö, huvud- och bikaraktärer, handling, budskap, tema och motiv?
 • Var kan man slå upp betydelsen av ord man inte vet betydelsen av? På vilka andra sätt kan man lista ut vad ett ord betyder?
 • Hur använder man olika lässtrategier för att förstå det man läser?
 • Hur ger man stöd/bevis för det man påstår?
 • Hur skriver man ett personporträtt?
 • Hur ger man på ett sakligt och positivt sätt respons på klasskamraters texter i syfte att hjälpa kompisarna att utveckla och förbättra sina texter?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Förankring i kursplanens syfte

•Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

 

Centralt innehåll från kursplanen

•Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. 
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

                 E                                                                        C                                                                   A

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.  Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. 

 

Hur?

Veckoplanering, hur ska vi arbeta och när ska vi göra vad?

v. 35 Introduktion: Kort om andra världskriget och förintelsen för att skapa förförståelse. Vi läser kap 1-5 och samtalar om karaktärerna vi stöter på.

v. 36 Kap. 6-10. 

v. 37 Kap. 11-15.

v. 38 Rollspel – Intervju. Låtsas vara en av karaktärerna. 

v. 39 Kap. 16-20. 

v. 40-42. Genomgång: Hur skriver man ett personporträtt? Vi skriver en modelltext tillsammans. Därefter skriver var och en ett porträtt på egen hand.

v. 43 Kamratresponser, bearbetning av egen text och inlämning.  

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom bedömning av det du säger när vi pratar om boken. Jag kommer också att bedöma hur väl du spelar din roll i rollspelet. Du kommer också att skriva ett personporträtt som jag bedömer.

 

Material och texter

Pojken i randig pyjamas – fysisk bok och/eller bok online. 

Modelltexter (personporträtt och nyhetsartiklar).