Sagoprojekt

När, under vilka veckor? 40-43, 45

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström

Vad ska vi göra? Sagoprojekt 

Hur ska vi arbeta?
Vi kommer tillsammans skapa en förståelse kring hur sagor är uppbyggda. Detta gör vi genom att samtala om sagor, titta på Sagomattan och utgå ifrån deras sagoprickar samt en till som vi kallar ”Miljö”. Detta för att eleverna lätt ska kunna relatera till hur en saga är uppbyggd samt få med alla delar. 

Vi kommer skriva en tankekarta med de olika sagoprickarna. För att sedan skriva ned vår text på ipaden i en av NE appar författa. Vi kommer även arbeta praktiskt med vår saga genom att alla får rita och klippa ut sina karaktärer och skapa miljöbilder. Detta för att kunna skapa en teater som vi spelar in med våra ipads.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 • Vad betyder en saga för oss? Vi samtalar om sagor och vad de kan ge oss.
  Vi tittar på Sagomattan för att få en gemensam struktur över hur vi kan bygga en saga.
  Vi tittar på de olika sagoprickarna och lägger till pricken miljö så vi får totalt 6 prickar: Huvudperson, miljö, problem, hjälpare, lösning och avslut.
  Alla får fundera kring vad vi skulle kunna skriva om och vi har en gemensam reflektion.
  Nu får alla börja skriva ned om sina karaktärer och vilken miljö som deras berättelse ska utspela sig i. De får som hjälpmedel använda sig av Sagoprickarna. När de är klara med prickarna fortsätter de med att rita och klippa ut sina karaktärer för att sedan skriva om de två prickarna på Ipaden (appen författa)
 • Vi tittar på ytterligare ett program av Sagomattan.
  Samtalar om det vi gjorde förra lektionen vad har kompisarna skrivit om vart är vi i vår saga?
  Vi går vidare till prick problem och hjälpare och funderar kring vad vi skulle kunna skriva om. Vilka olika problem kommer våra berättelser hamna i.
  Eleverna fortsätter skriva och klippa sina karaktärer.
 • Vi tittar på nästa två sagoprickar lösning och avslut. Gör bilder för att visualisera deras prickar.
 • Allt eftersom eleverna blir klara så får de sätta sina karaktärer på pinnar för att förbereda sig för inspelning av deras saga.
 • När de är klara med deras saga så skapar de ett kollage med bilder och sagotext.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi såg att eleverna var nyfikna på att skriva mer och även ta sig in i fantasins värld. För att bygga vidare på tidigare förståelse kring hur en saga är uppbygd så valde vi att ta in Sagomattan som eleverna tittat på under Pluto (förskoleklassen).

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3 

Läsa och skriva:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala lyssna och samtala:

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi har gemensamma samlingar där vi samtalar och visualiserar det vi ska göra. Ger alla förutsättningar till att lyckas genom att ta in så olika moment som möjligt sa att alla kan hitta sitt sätt att få presentera sin saga på ett roligt och spännande sätt för att motivera till lärande.