Som om jag frågat

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor?: 36-40
Vad?
Frågeställning:
Vad kan man lära av att läsa och gemensamt jobba med en bok?
Finns det kill- resp. tjejböcker?
Vad gör en bok till killbok resp. tjejbok?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,och
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.
Förankring i kursplanens syfte:
Vi utvecklar vår:
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • förmåga att formulera oss och kommunicera i tal och skrift
Centralt innehåll från kursplanen:
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Momentmatris – Som om jag frågat
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Läsa förutbestämd del av bok och därefter besvara frågor. Detta görs under fyra veckors tid.
Efter avslutad läsning jobba med diskussionsfrågor
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Lämna in de skriftliga läsloggarna..
Delta i olika diskussionsgrupper.
Göra en enskild skrivuppgift.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 36: Påbörja läsning av boken. Läsa och jobba med s. 5-41.
Som om jag frågat läslogg 1 (s. 5-16)
Som om jag frågat läslogg 2 (s. 17-41)
vecka 37: Fortsätta läsningen. Jobba med skriftliga läsloggar
Som om jag frågat läslogg 3 (s. 42-63)
Som om jag frågat läslogg 4 (s. 64-103)
vecka 38: Fortsätta läsningen + jobba med läslogg. Gruppdiskussion kopplat till boken. Mejla in läsloggar 1-5 till mig.
Som om jag frågat läslogg 5 (s. 104-127)
Som om jag frågat diskussionsfrågor 1
vecka 39: Läsa s. 128-162. Göra läslogg 6.
Som om jag frågat läslogg 6 (s. 128-162)
vecka 40: Läsa s. 163-191. Göra läslogg 7. Mejla in läslogg 6 & 7 till mig.
Som om jag frågat läslogg 7 (s. 163-191)
Som om jag frågat diskussionsfrågor 2
vecka 41: Läsa s. 192-221. Göra läslogg 8.
Som om jag frågat läslogg 8 (s. 192-221)
Läsa ut boken. Diskussionsuppgift 3. Göra läslogg 9. Mejla in läslogg 8 & 9 till mig.
Som om jag frågat diskussionsfrågor 3
Som om jag frågat läslogg 9 (s. 222-250)
vecka 42: Avsluta med enskild skriftlig uppgift kopplad till boken.
Varför?
Sammanhang och aktualitet. 
En relativt nyutgiven ungdomsbok med innehåll som många ungdomar kan relatera till
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Eventuell pedagogisk dokumentation