Som om jag inte fanns

Som om jag inte fanns

 

Ansvariga

Charlotta Fagius (VFU) och Catrin Colliander

Vem

Tellus Röd och Grön

 

När

Vecka 40-42

 

Vad och hur

Läsa Som om jag inte fanns av Kerstin Johansson i Backe och se film som bygger på samma bok, Elina – Som om jag inte fanns. I samband med läsningen tränar vi på olika typer av läsförståelsestrategier genom individuellt tankeskrivande/ritande samt diskussioner och samtal i små grupper och helklass. Vi anknyter bokens handling till elevernas egna erfarenheter och fokuserar särskilt på att vara annorlunda och hur det känns att vara annorlunda, samt meänkieli som minoritetsspråk. Parallellt skriver eleverna en egen text om någon gång de känt sig annorlunda, om det var en bra eller dålig upplevelse och varför. Vi jämför också bok och film som uttrycksmedel.

 

Fokusfrågor

 • Bokens intrig, karaktärer, miljö, yttre omständigheter?
 • Sätta sig in i bokens karaktärer; varför tror du personen agerar som hon/han gör?
 • Finska som minoritetsspråk.
 • Vad är det att vara annorlunda? Hur är man då?
 • Vem bestämmer vem eller vad som är annorlunda?
 • Har du känt dig annorlunda? Var det en bra eller dålig känsla? Varför?
 • Skillnader mellan bok och film som uttrycksmedel?

 

Centralt innehåll (Skolverket s. 249-250):

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell­handling och tillbakablickar, miljö­ och personbeskrivningar samt dialoger.

 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Vilka de nationella minoritetsspråken är.

 

 

Syfte

Ur kursplanen för svenska (Skolverket s. 247-248):

 

 • I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
 • Utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • Möta och bekanta sig med de nationella minoritetsspråken.

 

Ur läroplanens övergripande mål och riktlinjer (Skolverket s. 12)

 • Varje elev ska kunna göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
 • Varje elev ska kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

 

Kunskapskrav

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl funge­rande struktur samt förhållandevis god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Hur sker redovisning och bedömning?

Bedömning av skrivförmåga görs i och med personlig skrivuppgift om att vara annorlunda. Bedömning av resonemangsförmåga görs genom skriftliga individuella reflektioner kring läsningen samt deltagande i muntliga diskussioner i grupp och helklass.