Spår i vår historia

Ansvarig/Ansvariga lärare:Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.6-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan man mäta tid?
 • Vad innebär en tidslinje?
 • Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?
 • Vilka nordiska gudar känner vi till?
 • Vilka berättelser från bibeln känner vi igen och vilka skulle vi vilja veta mer om?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck. (so)
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid. (so)
 • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. (so)
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. (so)
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. (sv)
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. (sv)
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.  (sv)

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen,(so)
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. (so)
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (sv)
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.  (sv)
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.  (sv)

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

För att ta reda på var eleverna har för förkunskaper kommer vi att göra rutinen “Zoom in” där trädet Yggdrasil gömmer sig bakom. Därefter får eleverna dela med sig av sina kunskaper. Fortsättningsvis kommer vi att läsa, se på film samt rita till de nordiska folksagorna om de olika gudarna. 

 

Efter arbete med de nordiska gudarna går vi vidare till de bibliska berättelserna. Även här undersöker vi elevernas förkunskaper genom rutinen “Think – Puzzle – Explore”, vad vet de, vad vill de veta och hur ska vi ta reda på det? Vi läser, ser på film och skriver faktatexter om de olika berättelserna. 

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning och bedömning kommer att ske genom arbetets gång t ex genom elevernas texter, mindmaps och diskussioner.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.6

 • Onsdag
 • Vad är detta? Vi börjar med rutinen “Zoom in”. Trädet Yggdrasil visas. 
 • Vi pratar om Yggdrasil och de olika världarna som finns i trädet. Information finns på “Ung fakta”
 • Eleverna får därefter färglägga trädet Yggdrasil.

 

 • Fredag
 • Frågeställning “Varifrån kommer namnen på våra veckodagar?” 
 • Vi läser ur SO-boken s. 136-137 “en hel familj av gudar”
 • Vi ser första avsnittet av “Gudar och badkar – måndag”
 • Eleverna får skriva och rita om månens dag.

 

v.7

Onsdag

 • Vi ser andra avsnittet av “Gudar och badkar – Tisdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se 
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tyr. 

 

Fredag

 • Vi ser tredje avsnittet av “Gudar och badkar – onsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Oden.

 

V.8

Onsdag

 • Vi ser fjärde avsnittet av “Gudar och badkar -torsdag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till guden Tor.

Torsdag

 • Vi ser femte avsnittet av “Gudar och badkar – fredag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Frigg.

 

V.10

Onsdag

 • Vi ser sjätte avsnittet av “Gudar och badkar – lördag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till lögardagen. 

Fredag

 • Vi ser sjunde avsnittet av “Gudar och badkar – söndag”
 • Vi läser ur boken “Nordiska gudar” samt webbsidan  www.ungafakta.se
 • Vi skriver fakta och ritar en passande bild till gudinnan Sol. 

 

V.11

Onsdag

 • Vi gör rutinen “Think – Puzzle – Explore” för att ta reda på elevernas förkunskaper. 

Fredag

 

v.12

Onsdag

Fredag

 

V.13

Onsdag 

Fredag

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas