Spelfredag

Spelfredag på Pluto!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? HT18

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

  • Vad finns det för spel?
  • Varför är regler viktigt?

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och utforskande samt praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Centralt innehåll från kursplanen

Svenska

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

– Rim, ramsor och andra ordlekar.

– Digitala verktyg och medier för kommunikation.

– Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Matematik

  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

    Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Natur, teknik och samhälle

– Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att spela olika sorters spel för att öva och utveckla elevernas språkliga medvetenhet samt sitt matematiska tänkande.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 Vecka 1 – Lära känna lekar

Vecka 2 – Tärningsspel + bokstavsmemory med Språklust

Vecka 3 – Programmering 

https://urskola.se/Produkter/196680-Programmera-mera-Vad-ar-programmerat

Programmera varandra.

Vecka 4 – Programmera mera + appen Bee bot

Vecka 5 – Spela rim-memory + skapa egna memory

Vecka 6 – Yatzy – lära sig grunderna i yatzy

Vecka 7 – Utvärdering – välj de spel som du tyckte var roligast och spela igen!

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla sin språkliga och matematiska förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

•Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

•Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.

•Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Med hjälp av VT-rutinen ”think-pair-share” och ”Tug a war”