Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell
När, under vilka veckor? v.12-23

Vad är läsning?

Kom och låna en bok i skolan. Skriv upp numret på listan. Eller få tag på en bok på ett annat sätt om du har tillgång till exempel Storytel eller liknande. 

De första sidorna ligger på Schoolsoft under lektionsplanering v.12 och 13.

Frågeställning och följdfrågor

Hur är det att växa upp i Sverige om du kommer från en annan kultur?
Hur är den svenska kulturen jämfört med andra länder?
Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra?
På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?

Hur skriver du brev (texttyp brev)?
Hur skriver du en resonerande text?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, Stjärnlösa nätter

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att skriva om boken i ett dokument som du delar med mig. I dokumentet kommer du under läsningens gång få skriva och tänka kring olika uppgifter och frågor.
Du kommer få träna på att reflektera kring givna frågor och citat från boken.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 12 Vi börjar läsa och läser kapitel 1 och 2. Vi svarar på frågor till boken. Starta ett dokument som du döper till “Stjärnlösa nätter”. Dela dokumentet med mig!

Läsning 1: 8-14 (Material i Schoolsoft, lektioner v.12)

All stryk jag och syrran fick gjorde oss bara starkare. Vi visste redan från barnsben att det inte var normalt att få stryk hemma, så vi snackade aldrig om det med våra kompisar. Det var bara något hon och jag delade. s. 8.

Fråga 1. Vad tänker du om det Amar tänker ovan?

Fråga 2. Amar trodde att det skulle vara lätt att arbeta som lägerledare, vad fick honom att tro det? Ge exempel från texten.

Fråga 3. Under tiden i USA förändrades Amar, på vilket sätt? Ge exempel.

Fråga 4. Hur fungerade det i Amars familj när han växte upp?

Fråga 5. Hur skulle du beskriva Amars känslor för sin pappa?

Fråga 6. Hur vill du vara som förälder den dag du får egna barn?

Läsning 2: s 15-37 (Material i Schoolsoft, lektioner v.12)

I berättelsen återkommer Amár flera gånger till skillnaderna mellan Sverige och Irak.

Fråga 1. Ge några exempel på skillnaderna som Amár nämner.

Fråga 2. Jämför ungdomars livstil i Sverige respektive Irak. Vad är postitivt? Vad är negativt? För varje positiv sak du skriver måste du även skriva en negativ. Till exempel. Amár berättar om att om han hade varit hemma i Sverige hade han varit ute och festat med kompisarna. Detta är positivt då han skapar sig ett socialt umgänge med jämnåriga, å andra sidan kan det leda till att man inte umgås med sin familj och avskärmar sig från sina närmaste familjemedlemmar. 

v.13 Läsning 3 

s 38-51 

  1. Vilken genre tillhör texten?
  2. Vem berättar?
  3. Vem vänder sig texten till?
  4. Vilket är textens tema, budskap och motiv?
  5. Berättas handlingen kronologiskt? Finns det parallellhandlingar?
  6. Under tiden du läser det här kapitlet vill jag att du väljer ut en eller flera meningar som får dig att reagera på ett eller annat sätt. Använd citattecken, kursivstil och sidhänvisning (ej kursiv stil). Skriv och berätta varför du valde just dessa meningar. Gör 2-4st.

Exempel på en stark mening:

“Din drömmare, vakna upp. Ditt liv spolas ner i toaletten. Folk som har ingenting har mer än du!” (s 17)

Mina tankar om citatet/meningen:

Jag valde det här citatet för att jag tror att många föräldrar känner så här när de ser sina tonårsbarn. Kanske har föräldrarna glömt bort att det finns saker som är viktiga för en tonåring, saker som inte alls känns viktiga för föräldrarna. Den här pappan pratar så nedlåtande till sin son och jag undrar vad syftet är med att säga att han har mindre än ingenting. Vilket resultat vill pappan ha? Skuldkänslor? Lydnad? Jag tycker pappan är dålig på att se sin son och uppmuntra honom att växa upp och bli en vuxen man, med allt vad det innebär. Sonen har ju faktiskt klarat av att arbeta ett helt år i USA och han ligger ju inte bara i sängen och drömmer, han sportar ju också.

v. 13 Läsning 4 s 52-64

I det här kapitlet säker pappan upp Amár och börjar prata om att sonen ska växa upp, bli en man och gifta sig. Amár märker att allt är annorlunda nu bland släktingarna, han känner inte igen pappans tankegångar. Isoleringen och utfrysningen av Amár tar fart.

  1. Vad kan Amár göra när han förstår att de inte vill att han ska gifta sig och att de tänker frysa ut honom från gemenskapen om han vägrar?

v.14 Här kommer det snart fler frågor ..Hur beskriv huvudpersonerna/personen? Vilken relation har personerna till varandra? Hur skildras miljön som huvudpersonerna befinner sig i?

v.15 (ja, jag vet att det är påsklov, men ni vet också varför …) Hur är det att växa upp i Sverige om du kommer från en annan kultur? Resonera och ge exempel utifrån boken.

v.16 Här kommer det snart fler frågor ..Hur är den svenska kulturen jämfört med andra kulturer? Är det något du tycker är typiskt eller särskiljande?

v.17 Här kommer det snart fler frågor ..Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra? Hitta stöd i boken och resonera utifrån berättelsen.

v. 18 Här kommer det snart fler frågor ..Välj 3 meningar och skriv tankar, känslor och funderingar kring dessa.

v. 19

v. 20

v. 21

v. 22

v. 23

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att
-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa
-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser
-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken
-Motivera sina åsikter
Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.