Stjärnlösa nätter

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS och Charlotte Gustafsson

När, under vilka veckor? v42-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är kultur?
 • Vilken kultur har vi här på Lemshaga?
 • Kan vi ändra en kultur?
 • Hur skriver vi brev (texttyp brev)?
 • Hur håller vi en debatt?
 • Hur är den svenska kultren jämfört med andra länder?
 • Vilken syn har vi i Sverige på familjen jämfört med andra? Fördelar och nackdelar med de olika synsätten.
 • På vilket sätt kan vi använda citat ur böcker för att få förståelse för det vi läser?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud- dragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare…
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
Eleven kan läsa… Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra… Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

 

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven godläsförståelse.

 

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
De berättande texterna… De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta i diskussionsgrupper, helklass, läsgrupper, individuellt arbete.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom en debatt där vi ska fundera kring perspektiv i olika kulturer. Brevskrivning, citatövning utifrån boken “Stjärnlösa nätter”.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 42-“Peeling the fruit” vilka förkunskaper har vi och vilka funderingar/förväntningar har vi? Läsgrupper s 5-37,
v 43-  Griffeltavlan “Vad är en kultur”, läsgrupper s 38-66,
v 45- Micro lab kring frågan “kan vi ändra en kultur?”, läsgrupper s 67-95
v 46-

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet för detta arbete är att

-Alla elever ska träna på att hitta argument och värdera dessa

-Alla ska öva på att ta ställning, att ta ansvar för sina åsikter och se konsekvenser

-Alla elever ska utveckla språket genom läsning eller genom att lyssna på boken

-Motivera sina åsikter

Allt detta är aktuellt hela tiden, att våga framföra åsikter och stå för det man tror och tänker.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.