Svensk språkhistoria

Ansvarig lärare: Caroline Bergengren
När:
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur har vi fått vårt språk?
Hur utvecklas språk?
Varför tar vi över ord från andra språk?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte:
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under- visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.
Centralt innehåll från kursplanen:
– Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
– Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
– Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
– Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
– Språkets betydelse för att utöva inflytande
– Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
– Hur man citerar och gör källhänvisningar.
– Nya ord i språket, till exempel lånord.
– Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
– Språkbruk genom tiderna.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Hur?
Hur ska vi arbeta?

Vi går igenom ett bildspel om svensk språkhistoria,

Vi tittar på ett avsnitt ur Värsta språket www.youtube.com/watch?v=VmKfMR5F74Y,

Vi tittar på ett avsnitt ur Ett öga rött www.youtube.com/watch?v=amQH_8jD8PI och

Vi tittar på ett avsnitt ur Elina – som om jag inte fanns. www.youtube.com/watch?v=6ixy6n4ncQE

Du ska läsa om runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska språkperioden. Du antecknar det viktigaste för varje period, dvs, anger tiden, vilken religion vi hade, vilka andra språk som påverkade oss, vilka ord vi lånade in och från vilket temaområde, vad som var typiskt för språket och tiden, kända texter/böcker/författare från tidsperioden, annat du vill ha med. Fakta hämtar du från:

Lärobokstext??

Bildspel

www.wikipedia.se

www.grundskoleboken.se/wiki/Svensk_spr%C3%A5khistoria

Vill du lära dig språkhistoria på YouTube så kan du göra det här:

http://www.youtube.com/watch?v=pIwcxL24aV8 Språkhistoria del 1 (12 min.)

http://www.youtube.com/watch?v=6dXpCI75y6I Språkhistoria del 2 (14 min.)

http://www.youtube.com/watch?v=EATUXd-1c0A Språkhistoria del 3 (10 min.)

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Sammanställning av dina fakta och slutsatser. Du väljer redovisningssätt: skrivboken, word, Keynote, film, gör en röstinspelning, väggcollage eller dylikt. Kom ihåg att ange fakta- och bildkällor. Plagiera aldrig, dvs skriv aldrig av texter! Vill du citera valda stycken kan du göra det genom att ha citattecken runt det du skriver av. Det är dock alltid bäst om du skriver med egna ord.

– Sammanfattat, sammanställt och dragit egna slutsatser om de språkhistoriska perioderna

– Eventuellt ett skriftliga prov om svensk språkhistoria.