Svenska – åk 5 – Rättstavning, skiljetecken, skrivregler

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När?
vecka 7-8, 11-
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur kan jag förbättra mitt skrivande?
Vad finns det för regler i svenskan vad gäller stavning?
Hur använder jag de vanligaste skiljetecknen?
Vad finns det för skrivregler?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk- bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis- ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Centralt innehåll från kursplanen:
Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsakfungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis godspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Lärarledda genomgångar där eleverna får anteckna. Därefter får de jobba i ett övningshäfte.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Genom ett skriftligt läxförhör och genom att visa sina kunskaper i en text som de ska skriva inom ett annat arbetsområde.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 7: Genomgång av och arbete med rättstavning: konsonanter – vokaler, rätt uttal-rätt stavning (ljudenlig stavning), sammansatta ord, släktskapsregeln.
Ladda ner dokumentet "Rättstavning.pdf"
vecka 8: Genomgång av och arbete med enkel och dubbelteckning av konsonant, m-ljudet, n-ljudet, tj-ljudet och sj-ljudet.
vecka 11: Jobba med rättstavningshäftet.
vecka 12: Gå igenom stora skiljetecken (.?!) och kommatecken (,). Jobba med övningar kopplat till detta.
Varför?
Sammanhang och aktualitet:
För att kunna utveckla sitt skrivande krävs kunskaper inom dessa områden.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: