Svenska – åk 5 – Studieteknik

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor? v. 35-39
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Hur gör jag när jag gör läxor? Var sitter jag? Hur sitter jag? Ljus/ljud?
Hur jobbar jag bäst i skolan/i klassrummet?
Vilka styrkor har jag? Vad behöver jag tänka extra på/jobba extra med?
Vilka strategier kan jag använd för att minnas och lära mig bättre?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under- visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Centralt innehåll från kursplanen:
– Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
– Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
– Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Maria har genomgångar.
Eleverna antecknar i sina skrivböcker.
Diskussioner och grupparbeten.
Prova olika typer av läsning. Läsa aktivt (“med pennan i hand”)
Göra en tankekarta.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Gruppdiskussioner.
Ev. lämna in ett arbete till Maria.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
v. 35: Olika sorts minne; syn-, hörsel-, och rörelseminne. Tre olika minnessystem; direktminne, korttidsminne/arbetsminne och långtidsminne.
Ladda ner dokumentet " Studieteknik.pdf"
v. 36: När, var och hur jobbar jag med läxor? Hur ska jag lyckas med studierna? – tankekarta.
Lästekniker: introducera Spågumman, Reportern, Konstnären, Detektiven och Cowboyen.
v. 37: Läsa texter och jobba fördjupat med Spågumman, Detektiven och Reportern.
v. 38: Läsa texter och jobba fördjupat med Konstnären.
v. 39: Läsa texter och jobba fördjupat med Cowboyen.
Ladda ner dokumentet "Lässtrategier.pdf"
Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Kraven på studierna ökar och informationsflödet är enormt. Eleverna behöver metoder för att träna inlärning och för att få en djupare förståelse.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: