Svenska – åk 5 – Tidningsartikel

Ansvarig lärare: Maria Niläng
När, under vilka veckor? vecka 40-41
Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):
Var finns tidningsartiklar?
Varför skriver man en tidningsartikel?
Hur ska de se ut? Vilket språk ska jag använda mig utav?
Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
* kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, och
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Förankring i kursplanens syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut- veckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under- visningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Centralt innehåll från kursplanen:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
SV, Svenska, Årskurs 4-6
Färdighet Steg E Steg C Steg A
Eleven kan skriva… Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsakfungerande struktur samt viss språklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis godspråklig variation. Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven… I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Dessutom kan elven ge… Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Hur?
Hur ska vi arbeta?
Tillsammans prata om var det finns tidningsartiklar, vilket syfte de har, hur de är uppbyggda osv.
Läsa en tidningsartikel och markera de olika delarna. Markera och prata om språkbruket t.ex. preteritumformen av verb.
På olika sätt jobba med de olika delarna t.ex. matcha rubrik med passande ingress.
Skriva delar av en artikel t.ex. en ingress.
Skriva en egen tidningsartikel.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Var och en ska avsluta arbetsområdet med att skriva en egen tidningsartikel.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?:
vecka 40: Börja prata om tidningsartiklar. Ta ut delar i en artikel: rubrik, ingress, brödtext, bild + bildtext, journalistens namn, fotografens namn. Titta på verbformerna (preteritum) i en artikel. Prata om tidsmarkörer. Matcha rubrik med ingress.
vecka 41: Jobba med olika typer av rubriker t.ex. allitteration, homonym, rim och ordspråk. Skriva ingresser till rubrik.
vecka 42: Jämföra fakta kontra åsikter, opartisk (objektiv) kontra partisk (subjektiv) text.Jobba med direkt och indirekt tal.
vecka 43: Jämföra två olika artiklar – vilken är mest intressant och varför? Skriva en egen artikel oh sedan renskriva den.
Varför?
Sammanhang och aktualitet. 
Eleverna behöver jobba med olika typer av skriftliga texter, och det här är en variant av en återberättande text. De har jobbat med detta i fyran och nu ska vi befästa och jobba vidare med tidigare kunskap.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:
Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
Utvärdering
Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:
Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:
Eventuell pedagogisk dokumentation: