Svenska – åk 6 – Språkbruk

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie
När, under vilka veckor? v 34- 40

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Kan vi urskilja språkliga varianter i svenskan och på vilket sätt?
  • Kan vi hitta specifika stora språkliga varianter och skillnader.
  • Är det skillnad i språket beroende på vem vi skriver till? SMS eller brev till någon myndighet?
  • Vilka minoritetsspråk har vi i Sverige?
  • Vilka skillnader/likheter finns det mellan de nordiska språken, svenska, danska och norska.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • Har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken

Förankring i kursplanens syfte:
Eleverna ska få kunskap i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar… Eleverna ska få möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. 

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (matris punkt 2)

  • Kan ge exempel på nationella minoritetsspråk… språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Skillnader i språkanvändning på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.
  • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Mycket praktiskt arbete kommer att varvas med teori. Vi kommer att se/lyssna på olika dialekter och språk. Vi kommer att läsa texter på både danska och norska. Vi kommer att se på film flera gånger för att få ytterligare hjälp och förklaring.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömningen kommer att ske både fortlöpande på lektionerna men framförallt genom ett prov i slutet av perioden som bedöms utifrån sista punkten i matrisen. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v34- Start, introduktion

v35- introduktion

v36- Språklig variation, dialekter

v37- Talspråk/skriftspråk, slang, minoritetsspråk

v38- Minoritetsspråk

v39- Extra genomgång

v40- PROV

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom att arbeta med både dialekter i det svenska språket samt kring grannländers språk kommunicerar vi vårt projekt mot verkliga mottagare. Vi får mer förståelse och kunskaper om både variationer i det svenska språket som våra grannländers språk. Genom att arbeta med dialekter och varianter kring ett språk visar vi på varandras olikheter och glädjen med olikheter

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation: