Svenska djur / faktatexter

Ansvarig/Ansvariga: Marie Moberg, Karoline Wallbeck- Hallgren
När, under vilka veckor? V.47-49

Vad? Svenska djur – faktatexter

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad behöver vi komma överens om för att ett grupparbete ska fungera?

Vad är viktigt att ta reda på för att skriva en faktatext? Hur skriver vi en faktatext ? Vad ska finnas med för att texten ska vara intressant att läsa?

Hur kan vi med hjälp av tankekartan ge varandra hjälp att revidera och förbättra våra texter?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Svenska

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

No

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans skapa ett gruppkontrakt för att bestämma hur vi tycker att samarbetet i gruppen ska fungera.

I gruppen skapar vi en tankekarta över vad vi vill ska finnas med i våra faktatexter. Det som är viktigt att ta reda på om djuren.

Alla får välja ett eget djur som intresserar dem. De ska ta reda på fakta utifrån kriterierna på tankekartan. De ska sedan skriva en faktatext om djuret.

Eleverna ger varandra respons på texten utifrån kriterierna på tankekartan.

Gemensamt funderar vi ut hur vi kan redovisa våra texter. Vi samlar olika exempel som gruppen kan välja på.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skapa gruppkontrakt, skriva faktatexter, redovisa på något sätt gruppen bestämt

Bedömning sker genom observationer, kamratbedömning, skriftlig inlämning av faktatext, redovisningen

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.47-48

Skapa grupper om 3 elever

Gruppkontrakt /överenskommelse om hur arbetet ska fungera i gruppen.

Välja djur

Göra tankekarta med kriterier som ska finnas med i faktatexten

V.48-49

Läsa om sitt djur.

Samla fakta

Utifrån kriterierna skriva fakta till texten.

Bearbetar texten och hitta bilder etc.

V.49-51

Redovisa och sammanställa faktatexterna till en bok

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi har skrivit olika slags texter och väljer nu att utveckla förmågan att skriva faktatexter vilket har en annan struktur än en berättande text.

Eleverna visar stort intresse till djur därför väljer vi det som ingång till faktatexterna.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom att låta elevernas egna erfarenheter och förförståelse vara ingången till ämnet ges eleverna inflytande i sitt eget lärande. När eleverna äger processen så blir den autentisk. Vi tar hänsyn till elevernas olika sätt att lära sig och använder oss av olika ingångar och uttrycksformer. Genom samarbete och dialog utvecklar eleverna sin förmåga att ta ansvar i gruppen.