Textgenrer

Ansvarig/Ansvariga: Marie A S

När, under vilka veckor? v 2-

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka olika textgenrer finns det?
 • Vad är syftet med de olika textgenrerna (varför skriver man just den texten)?
 • Vad är typiskt för de olika textgenrerna?
 • Hur kan vi se skillnad på de olika textgenrerna?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Du som elev ska utveckla kunskaper om svenska språket genom att få träna på att:

 • formulera och kommunicera i skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallell- handling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg- nad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Vi läser, skriver och samtalar om olika texttyper. Det sker genom gruppuppgifter, enskilda övningar och lärarledda lektioner.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar kommer att ske under lektionerna, genom förberedelse hemma och skriva olika typer av texter. Detta kommer också att bedömas. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 2- 4 Introduktion av textgenrer

v 5- 7 Argumenterande texter
v 10-11 Beskrivande texter
v 12-16 Instruerande texter
v16- Förklarande texter

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla som tar del av elevernas texter och tankar. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):


Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I projektet syns Lemshagas pedagogiska profil på flera sätt. Ett är att lärprocesserna ska kommuniceras med verkliga mottagare. Detta projekt uppfyller detta då vi använder oss av texter som vi hittar i dagstidningar och böcker. Både aktualitet genom att texterna skrivits nyligen men också att det är texter som människor möter varje dag. Lemshagas pedagogiska profil syns också i att grupparbeten har en central roll i detta projekt, att gruppen ses som en resurs för lärande.