Ut i Europa – ett ämnesövergripande projekt

Ut i Europa är ett ämnesövergripande projekt i svenska, SO och engelska. I den här planeringen ser du vilka delar undervisningen i svenska kommer fokusera på.

 

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

När: Vecka 46 –

 

 

FrågeställningarHur kan jag söka och presentera fakta?
Hur kan jag göra fakta tydligare genom ord, bild, ljud, video, länkar, gester och kroppsspråk?
Vad behöver jag göra för att arbeta på ett bra sätt enskilt och i grupp?Förankring i kursplanens syfteGenom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 


Ur det centrala innehållet

 

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

 

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 

Kunskaper


Kunskapskrav åk 6

 

E C A
Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Eleven kan söka, välja ut sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

 


Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

… arbeta enskilt och tillsammans med andra
… söka fakta och berätta om källan (där du hittar faktan) är pålitlig eller inte
… läsa/lyssna på fakta och förstå
… skriva fakta och berätta fakta muntligt så att andra förstår
… använda orden du lär dig på SO:n när du skriver och berättar
… formulera egna meningar – inte skriva av
… göra digitala presentationer med bild, text, video, länkar mm.

 

BedömningI ditt enskilda dokument bedöms hur väl du kan:Söka och förstå fakta.
Använda SO-orden du lär dig.
Formulera egna meningar – inte skriva av.I den gemensamma presentationen bedöms hur väl du kan:Göra faktan tydligare genom ord, bild, ljud, video, länkar, gester och kroppsspråk.Hur ska vi arbeta?


Ämnena svenska, SO och engelska samarbetar i ett ämnesövergripande projekt om länder i Europa.

 

Under svensklektionerna arbetar vi framförallt i grupp där varje grupp söker och presenterar fakta om ett land i Europa. Catrin, Maria och Fredrik bestämmer grupper samt vilket land gruppen arbetar med.

 

Gruppen söker fakta om landet i givna källor. Samtliga medlemmar i gruppen har ett eget google-dokument där faktan skrivs ner. Fenomen i landet såsom t ex vegetation, klimat, landskap och var människor bor presenteras sedan i gruppens gemensamma digitala presentation. I den digitala presentationen används länkar, video, text, ljud och bild.

 

De olika fenomenen kommer under resans gång presenteras i helklass och/eller tvärgrupper. Valda delar kommer presenteras för båda Mars-klasserna under vår Europa-gala.

 

Material

  1. Resan. Enskilt google-dokument där du dokumenterar klassens gemensamma resa. Används främst under SO-lektionerna.
  2. Landet. Enskilt google-dokument där du skriver fakta om landet du och din grupp arbetar med.
  3. Presentationen. En google-presentation där du och din grupp gemensamt presenterar fakta om landet på olika sätt.

Alla dokument, instruktioner och uppgifter finns i klassrummet “Ut i Europa” på google classroom (länk). Lemshagas vision och pedagogiska profil

 

 Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande


Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga