Veckans elev

Ansvarig/Ansvariga: Sara Sandström och Cecilia Högsveden East

När, under vilka veckor?  HT18-VT19 v.38-

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vem är jag?
 • Vilken är min historia och hur ser min tidslinje ut?
 • Vilka är vi tillsammans?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Förmågan att kommunicera i tal och skrift
 • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt.

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt (so).
 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (sv).
 • Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket (sv).

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (sv).

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid (so).

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 •  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid (so).
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår (sv).

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring hur presentationen ska se ut, i vilken ordning redovisningarna sker. En dag i veckan håller en elev i en samling/presentation om sig själv, sin familj, intressen osv. Eleven ska förbereda sig hemma, skriver ner en text som sedan används som underlag. Eleven får gärna ta med sig material att använda, såsom bilder, musik, hemlig gäst mm. Efter presentationen får övriga elever ställa frågor. Samlingen avslutas med att vi tillsamman gör en sammanfattning av vad eleven har berättat i en tankekarta. Här skriver vi också ”uppåtpuffar” till eleven.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Bedömningen sker i redovisningsögonblicket

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

 • Varje vecka har en elev i uppgift att hålla en presentation om sig själv. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

 • Vi vill lyfta fram var och en i gruppen för att stärka dem och samtidigt visa på en stark grupptillhörighet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Våra arbeten och lärprocesser sätts i ett verkligt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt utveckla sin egen unika personlighet. Gruppen är en kraftfull resurs för lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 • Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna vi utvärderar och ger respons efter varje samling. Vi utvärderar både den som håller i samlingen och dem som lyssnar. Vi tränar på att hålla en muntlig presentation och att vara ”goda lyssnare”.