Symbolprojektet stickning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa GustafssonSkärmavbild 2016-08-23 kl. 14.40.10

När, under vilka veckor?v. 35-3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur stickar man?
 • Vad används stickning till?
 • Vad är en symbol?
 • Vad skulle du vilja tillverka som passar dig, som du behöver?
 • Hur gör man textiltryck med schablonteknik?
 • Hur läser och följer man en arbetsbeskrivning?
 • Hur läser man instruktioner och mönster?
 • Hur skriver du en idébeskrivning och slutreflektion?
 • Varför finns det så många olika material i kläder och vad används de till?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Centralt innehåll från kursplanen
 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på
 • ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker (…). Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Slöjdens arbetsprocesser
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och
 • värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en
 • helhet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris kommer

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att testa på tekniken stickning. Alla kommer att sticka små fodral, t.ex. till våra mobiler.

Eleverna får sedan skapa en unik symbol som står för dem själva. Vi ser på ett bildspel om vad symboler är som inspiration.

Ladda ner dokumentet "Symboler 2015-16.pdf"

Eleven väljer sedan vad hen kommer att trycka sin symbol på. Vi kommer gemensamt gå igenom hur textiltryck med schablon går till. Ni kan välja att trycka på t ex ett örngott, en tygkasse, eller ett ipadfodral till sjuan.

Det finns beskrivningar ni får läsa och följa. Handledning och genomgångar för de olika momenten kommer förstås också att ske under arbetets gång.

Eleven startar projektet med att formulera sin idé i en idébeskrivning.

symbolprojekt idébeskrivning-6

Efter avslutat arbete utvärderar och analyserar eleven sitt arbete i en utvärdering.

TEllus utvärdering

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Arbetet bedöms genom idébeskrivningen, framställning, resultat och utvärdering. Arbetet kommer även att redovisas kort för klassen.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Tellus måndag och onsdag

V.35 intro hur stickar man? Vad vi ska göra. Placering.

v.36 stickning fortsättning

v.37 symbolprojekt start

v.38 idébeskrivning, stickning och matrisgenomgång

v.39 idebeskrivning i retur starta projekt

v.40 mönsterutseende och symbolprojekt

v.41 trådrake och symbolprojekt

v.42 symbolprojekt

v.43 symbolprojekt

     v.44 Höstlov

v.45repetition materialkunskap

v.46 Konstfiber – varför alla dessa material?

v.47 symbolprojektet

v.48 symbolprojekt

v.49symbolprojektet avslutas redovisning

v.50 symbolprojekt småuppgift matris

v.3 betygssnack

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Precis som det står i kursplanen för slöjd möter eleverna olika symboler och färger inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar och hur de används. Du får förståelse för det du ser och omger sig med om du får testa att göra det själv.

Symbolprojektet är ett projekt där väldigt många punkter från kursplanen ingår.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter avslutad kurs