Talen 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? V.35-36

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Kan du räkna framåt och bakåt med talen 1-10? Känner du igen talen 1-10? Kan du räkna och bestämma antal? Förstår du värdet av talet noll? Vet du vad begreppen färre än, flest, lika många betyder? Kan du storleksordna tal och vet du vilket tal som har störst och minst värde? Kan du dela upp ett tal i delar? Vet du vilka talkamrater dessa tal består av (talen 5-10)?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmåga

 • Eleverna får bland annat möjlighet att lösa problem utifrån påståenden, till exempel genom att bilda två grupper vars antal förhåller sig olika till varandra.
 • Eleverna får möjlighet att formulera och lösa problem när de hittar på egna räknehändelser utifrån bilder. Begreppsförmågan
 • Eleverna möter bland annat begrepp som större än, mindre än, störst och minst. De får diskutera och lösa uppgifter där de storleksordnar tal för att förstå innebörden i dessa begrepp.
 • Eleverna får använda bland annat begreppen del och helhet när de utforskar tal och bildar talkamrater.

Metodförmågan 

 • Eleverna får träna på att räkna antal och använda konkret material för att visa antalet. Likaså får eleverna möjlighet att ramsräkna talen framåt och bakåt.
 • Eleverna får träna på att använda talcirklar för att synliggöra talkamraterna.

Resonemangsförmågan 

 • Eleverna får träna på att förklara för andra och resonera kring hur de kan jämföra antal till exempel lika många, fler än, färre än.
 • Eleverna får träna på att förklara för andra och reso- nera kring hur de kan dela upp ett tal i delar. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan 

 • Eleverna får många möjligheter att kommunicera sin kunskap kring talen 0–10, bland annat genom att visa talens innebörd med hjälp av konkret material, och genom att berätta och skriva talen.
 • Eleverna får möjlighet att samtala kring hur de tänkt. De får beskriva och visa hur de kan dela upp tal, både med konkret material och skriftligt i talcirklarna
Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning 

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 •  Naturliga tal … och deras användning i vardagliga situationer.

Problemlösning 

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker.  Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1

Räkna framåt och bakåt: Vi lär oss ramsräkna talen 1-10 och vi kan börja räkna var som helst, både framåt och bakåt.

Lektion 2

Räkna saker och bestämma antal. Vi lär oss känna igen talen 1-10.

Lektion 3

Förstå värdet av talet 0. Vi övar oss i att räkna till och från 0.

Lektion 4

Vi kan jämföra antalet saker. Vi tränar oss i att använda begreppen fler än, färre än, lika många.

Lektion 5

Vi övar oss i att storleksordna tal och att veta vilket tal som har störst och minst värde.

Lektion 6

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talen 5 och 6.

Lektion 7

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talen 7, 8 och 9.

Lektion 8

Vi övar oss i att förstå hur ett tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet, att förstå att ett tal består av flera tal. Vi tränar på talkamraterna till talet 10.

Lektion 9

Kunskapslogg: Vi reflekterar över och visar vad vi lärt om talen 1-10. Vi gör en självskattning av vad vi kan utifrån kapitlens innehåll.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt med Josefine Reijler som är en av dem som tagit fram materialet Singma.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.