Taluppfattning med de fyra räknesätten

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

HT 18 v.35 →

Vad?

TALUPPFATTNING

De fyra räknesätten:

 • Tal och räkning
 • Addition och subtraktion
 • Multiplikation och division
 • Taluppfattning och huvudräkning
 • Bråkform och decimalform
 • Räkna med tal i decimalform
 • Mattesagor
Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är matematik?
 • Vilket platsvärde har en siffra? 1-10 000.
 • Hur många siffror har vi? Hur många tal finns det?
 • Hur många nollor har talet en miljon, miljard, biljon?
 • Kan du sortera tal?
 • Smarta sätt och metoder att ställa upp tal.
 • Hur gör du för att veta vilken metod du ska använda när och som är effektivast?
 • Hur hänger multiplikation och division ihop?
 • Hur kan vi lära oss multiplikation på enkelt sätt?
 • Vilka olika strategier kan vi använda oss av i huvudräkning med högre tal och hur kan vi tänka?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • Markera olika tal på tallinjen
 • Känna till talets (siffrans) position
 • Addera och subtrahera större tal
 • Multiplicera
 • Dividera decimal tal
 • Se likheter och skillnader hur olika räknesätt hänger ihop
 • Göra egna mattesagor och använda egna strategier för huvudräkning
Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för heltal och tal i decimalform.
 • Tal och deras användning i vardagliga situationer.
 • Sambandet mellan multiplikation och division.
 • Överslagsräkning huvudräkning samt användning av olika strategier för det.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkningar i vardagliga

            situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med resultat.
Kunskapskrav Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Eleven kan lösa… Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med godanpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt… Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsakfungerande sätt och för enkla och till viss delunderbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslagpå alternativt tillvägagångssätt Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt välfungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och välunderbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har… Eleven har grundläggandekunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkändasammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekantasammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har mycket godakunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nyasammanhang på ett välfungerande sätt.
Eleven kan även beskriva… Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven… I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda… Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerandematematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenligamatematiska metoder med relativt godanpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring medmycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för.. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerandesätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis godanpassning till sammanhanget. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Genomgångar.
 • Praktiska övningar (laborera och använda oss av material).
 • Arbeta på dator.
 • Varierande arbetssätt med hänsyn till varje enskild individ.
 • Enskild och grupparbete.
 • Problemlösning både enskilt och i grupp/ klass.
 • Arbeta och dokumentera i våra matteloggar.
 • Matteläxor där vi fokuserar på att lösa problemlösningar.

Arbetsupplägget under lektionen:

Vi inspireras av Singapore matematiken:

Det är ett undervisningssätt som passar väldigt bra in med Lemshagas  pedagogiska vision att undervisa utifrån Visible Thinking och Culture Of Thinking modellerna.

Vi kommer inte att använda oss av särskilda matematikböcker. Vi kommer arbeta i så kallade  ”matteloggar”. Vi kommer jobba tillsammans, diskutera matematiken, illustrera olika uppgifter, dela med oss av varandras tankar samt testa och laborera själva.

Genom att vi gör såhär kommer vi i klassen kunna göra alla uppgifter på VÅR EGEN nivå, som vi själva vill utmanas till. En och samma uppgift går att göra på oändligt många olika nivåer eller sätt! Man kan utmanas och utvecklas precis på den nivån man själv lägger ribban för sig.

Under lektionerna kommer vi ha en liknande struktur som denna:

 1. TEORI Begrepp + presentera ett problem på tavlan och gör tillsammans. VI UTFORSKAR.
 2. Skriva ner i sin loggbok, synliggöra sitt egna lärande, diskutera med andra och se allas olika tankar VI ÖVAR.
 3. Arbeta enskilt med uppgifter. Testa själv, laborera och använda material. Rita bilder och göra uträkningar. Dokumentera och sammanfatta i loggboken. JAG ÖVAR.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Hur aktivt du deltar under genomgångar i klassen.
 • Hur du deltar och hur du deltar i grupparbete.
 • Förmågan att analysera dina uppgifter och använda olika matematiska lösningar.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser.
 • Genom ett summativt prov efter de olika kapitlen.

Utvärdering

Utvärdering i klassen/grupp tillsammans med eleverna. Avsluta projektet med diagnos. Under arbetets gång kommer även eleverna ha problemlösnings läxa varje vecka där de bedöms utifrån att ta ansvar, vara aktiv med läxorna samt visa hur de gör när de löser både svårare och enklare problemlösning.