The Expert

Ämne: English 

Årskurs: 9

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: V 42-44

 

Varför? 

För att öva och testa förmågorna i att söka- och värdera information, om realia, producera utifrån det och att presentera det muntligt.

För att lägga fler delar i skålen i ’NP-vågen’. (internt begrepp som eleverna förstår)

 

Vad?

Utifrån given lista söka information om två engelsktalande länder (internet eller papper från lärare).

Lära sig om detta. Presentera den kunskapen för andra, muntligt.

 

Hur?

V 42 – samla material och skriva ner det i notebook

v. 43 – plugga in de fakta du hittat + förbereda fusklappar att ha i handen när du pratar + muntlig redovisning.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi övar på att använda tid. Hur disponerar vi tid som vi får tilldelad oss? Hur anpassar vi arbetsnivån till given tidsram?

 

Möjligheter 

Det finns möjligheter att välja/bli tilldelad olika sätt att hämta information.

 

Förväntningar 

Jag förväntar mig att alla elever tar ansvar för att öva på sin nivå och be om stöd där det behövs.

 

Rutiner 

Vi har gjort detta upplägg förut. Det räknas som en rutin i sig.

 

Interaktion 

I samspelet mellan elever och lärare och elever och elever, växer kunskapen och strategi-användandet.

 

Miljö 

Vi använder befintlig pedagogisk dokumentation som stöd för realiadiskussioner.

 

Språk 

Vi övar på att hålla oss till ett språk! All the time!!!

 

Modellering 

Jag övar på att hålla mig till ett språk. All the time!!!