Trygghet, trivsel och ansvar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen och Ingela Eriksson

När? HT-2017

 

Vad?

Frågeställning:

 • Hur skapar vi en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?
 • Vad behöver vi för att vi ska må bra och känna oss trygga?
 • Vilket förhållningssätt ska vi ha mot varandra?
 • Vad betyder begreppet Välkomnandets etik för oss i vårt sammanhang?

 

Övergripande mål från LGR11 2.1:

Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • Vi arbetar med att utveckla förmågan att reflektera och analysera över värderingar, demokratiska beslut, omsorg om människor, djur och miljö.
 • Förmågan att uttrycka hur vi känner inför varandra, visa hänsyn och respekt för varandra. Normer och regler i elevens närmiljö.
 • Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. (SV)  

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex gott och ont, orätt och rätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (SO).
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang (SO).
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) (SO).
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer (SV).

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma (SO).
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas (SO).
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter (SV).

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi vill tillsammans utveckla överenskommelser för arbetet och samvaron i den egna gruppen. det gör vi genom samtal, demokratiska beslut, med Vt-rutiner, lekar och gruppstärkande övningar både ute och inne. T.ex. får eleverna gestalta de överenskomna förhållningssätten med både bild och digitalt med film. Dessa bilder och filmer kommer senare att visas upp för föräldrarna för att göra dem delaktiga i arbetet på skolan.
 • Vi arbetar med hemliga kompisar samt uppmuntra till nya konstellationer.
 • Vi diskuterar värderingar och olika sätt att tänka för att skapa förståelse för våra olikheter och visa på att det berikar.
 • Genom våra samtal öka respekten för varandra och genom det förhindra att någon utsätts för kränkande behandling. Vi bryr oss om och visar varandra respekt.
 • Vi samtalar om vad “Välkomnandets etik” betyder i vårt sammanhang. Vi samlar in ord och handlingar som visar på ett välkomnande.
 • Vi kommer under höstterminen arbeta med att vara “lekfaddrar” till Pluto. Under ett antal veckor kommer eleverna att erbjuda lekar för Pluto.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår.

 

Terminsplanering:

 • Vi diskuterar och bestämmer tillsammans, genom bla. VT-rutiner hur vi ska ta hand om miljön i villan, hur vi gemensamt ska arbeta för att alla känner sig trygga och trivas i villan.

Tillsammans upprättar vi ett dokument om hur vi vill ha det i klassen, vad som är viktigt för oss. Hur ska vi skapa en bra arbetsmiljö i klassrummet? Vad gör vi om det inte efterföljs? Vilka förslag har eleverna? – T.ex ta hjälp av föräldrar.

 • Vi går igenom de förhållningssätt vi kommit överens om.
 • Eleverna får i par arbeta med att gestalta ett förhållningssätt (rita).
 • Senare får de gestalta genom att göra små korta filmer om förhållningssätten.

 

 • Vi har klassvärdar som ansvarar för klassrummen, kapprummen och toaletterna så att alla ska känna sig delaktiga och känner ansvar för miljön.
 • Vi samtalar om vad Välkomnandets etik betyder i vårt sammanhang.


Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom att ständigt vara i en dialog skapar vi förutsättningar för gruppen att växa och må bra. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Utvärdering

 

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna: