Uteverksamhet Fritids 18/19

Uteverksamhet-Fritids

Ansvariga:
Pedagogerna på fritids

När?

Läsåret 18/19 Måndag-fredag 14.00-17.00

Vad?
Hur skapar vi en mer pedagogisk utomhusmiljö?

Hur hur stöttar vi eleverna att utveckla sina grov/fin motoriska och sociala förmåga, via utevistelse?

Hur säkerställer vi att eleverna kan orientera och känna sig trygg i sin närmiljö?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Övergripande mål från LGR11
Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

    • Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

2.1 Normen och värden

    • Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen
    • Tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

Centralt innehåll från kursplanen

4. Fritidshemmet

  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag
  • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Vad är en bra skolgård?

Vad är värdefullt för att känna sig trygg när man är ute?

Hur tar vi hand om varandra?

Vad ska det finnas att tillgå i form av uteleksaker, spel och aktiviteter?

Vi kommer att arbeta utomhus både i grupp och enskilt.

Vi i personalen kommer att erbjuda lämpligt pedagogisk material för utelek för att tillgodose och möjliggöra att flera olika utvecklande lekar leks.

Vara närvarande pedagoger.

Vi kommer att samtala om sociala förmågor och förhållningsregler, både i grupp och enskilt.

Varför?

Det är viktigt att vi pedagoger arbetar aktivt för ett inkluderande tänk och att eleverna känner att utevistelsen vilar på en demokratisk grund.
Utevistelsen ger en stor möjlighet till fördjupad lek, nya mötesplatser elever emellan och en fördjupning i sociala förmågor samt kunskap i natur och miljö.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar med eleverna både enskilt och i grupp och jämför förmågan att leka ute, vara en god kamrat och värna om sin miljö.

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med

Hur har gruppen utvecklats över tid?

Hur har skolgården fungerat som pedagogisk rum?

Har utemiljön varit en trygg och säker plats där alla är inkluderade?