v. 10-11 Multiplikation och division

När, under vilka veckor? v.10-11 

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström 

Vad ska vi göra? 

Multiplikation och division

 • bilda lika stora grupper
 • addera lika stora grupper
 • dubbelt och hälften
 • gruppera och dela lika
 • problemlösning

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 3 läggs grunden för förståelsen av multiplikation och division. Eleverna lär sig att gruppera i lika stora grupper och addera grupperna för att ta reda på det totala antalet – det vill säga multiplikation som upprepad addition. De möter också multiplikation ur ett tvådimensionellt perspektiv när de övar på att se föremål i rader och kolumner och tar reda på hur många det är sammanlagt. Eleverna arbetar med begreppet dubbelt så många och övar på att dubblera antalet saker.

För att lägga grunden för division tränar eleverna på att dela upp föremål i lika stora grupper för att se hur många grupper det blir. De övar också på att dela lika mellan ett antal personer för att se hur många saker varje person, får samt möter begreppen hälften och övar på att dela så att det blir hälften så många i varje grupp. Avslutningsvis tränar eleverna på problemlösning utifrån vardagsnära situationer, med koppling till både multiplikation och division.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Bilda lika stora grupper

 • Kunna se och bilda lika stora grupper.
 • Kunna beskriva antal grupper och antal saker i varje grupp.

Lektion 2: Addera lika stora grupper

 • Kunna addera lika stora grupper.
 • Kunna beskriva antal grupper, antal saker i varje grupp och hur många det är sammanlagt.
 • Kunna räkna stegvis.

Lektion 3: Lägga i lika rader

 • Kunna gruppera och lägga saker i rader med lika många i varje.
 • Kunna räkna stegvis utifrån lika rader.

Lektion 4: Dubbelt

 • Förstå vad begreppet dubbelt betyder
 • Kunna dubblera antal saker och tal.

Lektion 5: Gruppera lika

 • Förstå vad gruppera lika innebär.
 • Kunna beskriva hur många grupper som bildas.

Lektion 6: Dela lika

 • Kunna dela ett jämnt antal saker lika i ett antal grupper.
 • Kunna beskriva hur många saker det är i varje grupp.

Lektion 7: Hälften

 • Förstå vad begreppet hälften betyder.
 • Kunna dela ett jämt antal saker och tal på hälften.

Lektionen 8: Problemlösning

 • Kunna lösa problem baserade på vardagsnära situationer.

Lektion 9: Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om multiplikation och division.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang, aktualitet och elevernas delaktighet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning: 
Eleverna använder naturliga tal i vardagsnära situationer.

Eleverna möter perspektiven del av helhet och del av antal när de delar en helhet i lika stora grupper, samt delar lika mellan personer eller grupper.

Eleverna lägger grunden till förståelsen för multiplikation och division, samt deras egenskaper och samband. De tränar på att bilda lika stora grupper och lägga samman dessa till en helhet. De tränar också på att utifrån en helhet både grupperna och dela lika.

Samband och förändringar:
Eleverna möter och tränar på proportionella samband som dubbelt och hälften.

Problemlösning:
Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd och möter begrepp som dubbelt och hälften så många, delar lika och sammanlagt. De formulerar egna frågeställningar och räknehändelser utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.