v. 3-6 Talen 0 – 40

När, under vilka veckor? v. 3-6

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström 

Vad ska vi göra?

Talen 0 – 40

 • räkna och skriva talen 0 till 40.
 • tiotal och ental
 • jämföra och storleksordna tal
 • beskriva och fortsätta talföljder

Hur ska vi arbeta?

Tidigare har eleverna fått möta och utforska talen 0 – 20. I det här kapitlet bygger det vidare på detta och fortsätter sitt lärande om tal och tals uppbyggnad för att stärka sin taluppfattning ytterligare. Kapitlet inleds med att eleverna utforskar, läser och skriver för att känna igen talen upp till 40. De delar upp talen i grupper om tio och räknar vidare. De räknar och jämför antal för att kunna storleksordna. I kapitlet introduceras positionssystemet och eleverna bygger förståelse för platsvärde. De börjar laborativt med att upptäcka tiotal och ental genom att bilda grupper om  tio, för att sedan mer formellt lära sig begreppen. Positionssystemet synliggörs konkret med tiobasmaterial och positionskort, samt med bilder. Eleverna tränar på att dela upp tal i tiotal och ental, och skriver talen i positionstabeller. På så sätt upptäcker de vad talen står för och att värdet är relaterat till siffrans position. Att förstå positionssystemet är grundläggande för elevernas taluppfattning, bland annat för att senare kunna använda algoritmer i de fyra räknesätten. Kapitlet avslutas med att eleverna tränar på att beskriva talföljder, att se vad som saknas i dem och att kunna fortsätta dem.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1. Räkna till 40
– Kunna räkna och känna igen talen till 40.
– Kunna bilda tio för att räkna antal.

2. Skriva talen till 40
– Kunna läsa och skriva talen till 40
– Förstå tals uppbyggnad i tiotal och ental.
– Kunna räkna två- och tio steg i taget.

3. Tiotal och ental
– Kunna jamföra tal utifrån tiotal och ental.
– Kunna visa tal med tiobasmaterial.
– Bygga förståelse för tals värde och positionssystemet.

4. Jämföra och storleksordna tal
– Kunna jämföra tal utifrån tiotal och ental.
– Kunna avgöra vilka tal som är störst och minst.
– Kunna storleksordna tal.

5. Talföljder
– Upptäcka och beskriva mönster i olika talföljder.
– Kunna fortsätta talföljder.

6. Kunskapslogg
– Reflektera över och visa sin kunskap om talen 0-40.
– Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

ÅK 1-3

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de två räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. 
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
______________________________________________

Sammanhang, aktualitet och elevernas delaktighet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

– Taluppfattning och tals användning

Eleverna möter naturliga tal 0 till 40 och tränar på hur de kan delas upp i tiotal och ental.

Eleverna bekantar sig med positionssystemet. De beskriver tal utifrån antal tiotal och ental, samt siffrornas värde beroende på position.

Eleverna använder naturliga tal i vardagliga situationer.

– Algebra

Eleverna hittar och beskriver mönster i talföljder samt fortsätter i talföljder.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.