v. 43-46 Subtraktion 0 till 10

När, under vilka veckor? 43-46 

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström 

Vad ska vi göra? Subtraktion 0 till 10 

 • subtrahera genom att ta bort
 • subtrahera med hjälp av talkamrater
 • subtrahera genom att räkan bakåt
 • hitta på räknehändelser
 • skriva likheter med subtraktion
 • se samband mellan addition och subtraktion

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 3 introduceras subtraktion inom talområdet 0 till 10. Eleverna bygger förståelse för innebörden av subtraktion och möter viktiga begrepp inom subtraktion. De tränar på olika metoder för att subtrahera.

Eleverna börjar med att subtrahera genom att ta bort och tar sedan hjälp av talkamraterna för att ta bort en del från en helheten. De använde tallinjer och subtraherar genom att räkna bakåt.

Eleverna tränar på att använda symboler för att visa hur uppgifter kan uttryckas matematiskt. De använder sina kunskaper inom subtraktion för att skriva likheter, hitta på räknehändelser och lösa enklare problem.

Addition och subtraktion kopplas samman och eleverna bildar talfamiljer för att skapa förståelse för hur räknesätten hänger ihop. Uppgifterna utgår från vardagsnära situationer och eleverna använder konkret material för att underlätta förståelsen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Subtrahera genom att ta bort

 • kunna subtrahera genom att ta bort
 • förstå begrepp knutna till subtraktion

Lektion 2 – Subtrahera med talkamrater

 • kunna subtrahera med hjälp av talkamrater.
 • förstå att subtraktion är att ta bort en del från helheten.

Lektion 3 – Subtrahera genom att räkna bakåt

 • Kunna subtrahera genom att räkna bakåt.
 • Kunna använda tallinjen som hjälp för att räkna bakåt.

Lektion 4 – Räknehänderlser 

 • Kunna hitta på räknehändelser med subtraktion
 • Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler

Lektion 5 – Problemlösning

 • Kunna lösa problem med subtraktion utifrån en bild.
 • Använda olika metoder för att lösa subtraktionproblem

Lektion 6 – Addition och subtraktion

 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild.
 • Kunna bilda talfamiljer.

Lektion 7 – Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om subtraktion.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:

Eleverna använder naturliga tal 0 till 10 och tränar på hur de kan delas upp i flera delar.

Eleverna möter subtraktion i vardagliga situationer och förstår att subtraktion kan innefatta olika perspektiv. De upptäcker samband mellan addition och subtraktion och lär sig bilda talfamiljer.

Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att subtrahera. De prövar att använda de olika metoderna beroende av situation, och resonerar om metoderna lämplighet.

Algebra:

Eleverna utvecklar en förståelse för likhetstecknets innebörd samt upptäcker och skriver likheter med subtraktion.

Problemlösning:

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer. De formulerar olika typer av räknehändelser med subtraktion utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.