Vårt samhälle

Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? V.45-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är ett samhälle?
 • Vem/vilka bestämmer i ett samhälle?
 • Vad händer med våra sopor?
 • Vad arbetar människorna med?
 • Vad behöver jag tänka på när jag är i trafiken?
 • Vilka regler finns det för trafiken?
 • Vilka faror finns i trafiken?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

 

Centralt innehåll från kursplanen

So

 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Svenska

 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Teknik

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

So

 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling. 
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Svenska

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar genom att använda flera olika uttrycksformer såsom språk, bild och konstruktion.  Vi läser samt ser korta filmer om viktiga samhällsfunktioner, trafikvett samt yrken i vår omgivning.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom att konstruera skisser och byggnader av olika material, skapa karta och trafikmärken, genom samarbetsövningar samt  genom att skriva faktatexter,.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 • Vi ställer oss frågor såsom; Vad består ett samhälle av? Vad är viktigt att det finns? Vilka behov har ett samhälle? Vi brainstormar kring ämnet. 
 • Vi läser i boken “SO-boken – Vårt samhälle” s. 74-81. 
 • Eleverna får sedan i uppgift att i mindre grupper bygga upp ett eget samhälle genom att använda olika material. 
 • Halvvägs igenom stannar vi upp och studerar varandras samhällen. Kanske kan det vara så att någon grupp glömt att ta med en viktig funktion.
 • Vi är ute och tittar på vilka vägskyltar det finns i trafiken. 
 • Om eleverna ännu inte har skapat vägar/trafik i samhället är det dags. Vilka vägskyltar behöver man använda? Vi samtalar om riskfyllda platser och vad man kan göra för att göra dem mer säkra.
 • Vi läser i “SO-boken – Trafik” s.16-21. 
 • När eleverna är klara börjar vi fundera över vilka yrken har vi med i våra samhällen.
 • Vi ser även på programserien “Drömyrket” https://urskola.se/Produkter?q=drömyrket 
 • Under arbetets gång  bjuder vi in föräldrar att vara “specialister” på yrken dvs de får presentera sitt yrke. 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleven behöver känna till samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Eleven behöver även känna till vilka faror som finns i trafiken och vad som kan göras för att undvika dessa. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ger eleverna möjlighet att dela med sig av tankar och idéer. Genom gemensamt projekt får eleverna träna sig i och känna att de berikar varandra med sina kompetenser. När vi på ett kreativt sätt och genom olika ingångar tar oss an ett ämne skapar det förståelse för begrepp och användandet av strategier. Vi är aktiva medforskare som tydligt sätter ramar för att alla ska känna sig delaktiga och få träna sig i att ta ansvar.