Volym och vikt

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v4-8

Vad?

Frågeställning:

 • Vilka måttenheter behöver jag kunna för att mäta och väga?
 • Hur relaterar de olika måttenheterna med varandra?
 • Vilka olika ord och begrepp behöver jag kunna när jag arbetar med storleksordning och vikt?
 • Hur kan jag avgöra vilket platsvärde en viss siffra har i ett visst tal?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen:

Taluppfattning och tals användning
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Geometri
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3B, Volym och Vikt arbetar vi med:

 • Uppskatta och mäta volym i l, dl och cl.
 • Omvandla volymenheter.
 • Taluppfattning – tusental.
 • Uppskatta och mäta vikt i kg, hg och g.
 • Omvandla viktenheter.
 • Problemlösning.
 • Rimlighetsbedömning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret ”Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen ”Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A samt laborerar vi med konkret material. Vi använder oss dessutom av Gleerups digitala läromedel som ett bra komplement.

v.4 arbetar vi med:

 • Volymenheterna l, dl och cl.
 • Uppskatta och mäta volym.
 • Problemlösning.

v.5 arbetar vi med:

 • Volymenheterna dl, cl och ml.
 • Omvandling av volymenheter.
 • Uppskatta volym.

v.6 arbetar vi med:

 • Platsvärde: tusental, hundratal, tiotal och ental.

v.7 arbetar vi med:

 • Viktenheterna ton, kg och g.

v.8 arbetar vi med:

 • Viktenheterna kg, hg och g.
 • omvandla kilogram och gram.
 • Rimlighetsbedömning.
 • Problemlösning.
 • Diagnos “Kan du?”

Varför?

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande.