Elevhälsan

Elevhälsan, tidigare kallad skolhälsovården, arbetar förebyggande och hälsofrämjande, omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och har som mål att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.

Den består av:


ELEVHÄLSAN – 
Enligt skollagen (2010:800)
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
Elevernas utveckling mot målen ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Elevhälsans specialpedagogiska insats
Ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Elevhälsans specialpedagogiska insatser består bland annat av:

  • Tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet – kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljön och elevers behov av stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram.
  • Ge handledning till pedagogisk personal.
  • Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

De medicinska insatserna i Elevhälsan
När barnen börjar skolan tar skolans medicinska insatserna över från barnhälsovården, BVC. De medicinska insatserna har framför allt en förebyggande inriktning och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas hälsa samt verka för sundare levnadsvanor.
Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller, jämt fördelade under skoltiden.
Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser.
De medicinska insatserna är kostnadsfri.
Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt och lyder under samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.
För mer information om de nationella vaccinationsprogrammet, läs på folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Basprogram – det alla elever erbjuds

 

FÖRSKOLEKLASS
Skolläkarbesök tillsammans med vårdnashavaren: Kroppslig undersökning inkluderande bedömning av motorik, rygg/scolios och hos pojkarna kontroll av testiklarna. Hälsosamtal utifrån hälsoenkät som vårdnadshavare fyllt i inför besöket.
Andra dos MPR (mässling, påssjuka, rödahund) vaccination erbjuds vid besöket.
Vid samma besök gör skolsköterskan längd, vikt samt även en motorisk-perceptuell screeningundersöknng (”Rita- Klipp”) med eleven. Syn och hörsel kontroll görs innan eller efter läkarbesöket.

ÅK 2
Skolsköterskan tar längd, vikt samt har trivsel- och hälsosamtal.

ÅK 4
Hälsobesök erbjuds med längd, vikt samt kontroll av rygg/scolios. Inhämtar hälsoformulär från vårdnadshavare och har hälsosamtal med eleven som grundar sig på hälsoprofilen som eleven fyllt i.

ÅK 5
Gruppsamtal hygien och pubertet i samband med idrott och hälsa lektioner. Tjejer född 1999 samt killar född 2009 och senare erbjuds kostnadsfri vaccinering mot HPV. För mer information om vaccinationer, läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

ÅK 8
Elever erbjuds hälsobesök med längd, vikt samt kontroll av rygg/scolios. Inhämtar hälsoformulär från vårdnadshavare och har hälsosamtal med eleven som grundar sig på hälsoprofilen som eleven fyllt i samt ANT (Alkohol, Narkotika, Tobak) information. 
Skolsköterskan har medicinsk SYV (Studie & Yrkesvägledning) inför gymnasievalet. Erbjuds vaccination diTeKi (difteri, stelkramp samt kikhosta)

ÅK 9
Vaccinationskort skrivs och delas ut till samtliga elever.
Dessutom erbjuder de medicinska insatserna kontakt eller uppföljning vid behov i alla årskurser från år F – år 9.