Föräldrakoordinatorgruppen

Två föräldrakoordinatorer utses under första föräldramötet på höstterminen. Informationen om uppdraget ges till Pluto (förskoleklassen) av en medlem ur “Lemshagas vänner”. Mötena är första onsdagen i månaden (september-juni), om gruppen inte kommer överens om något annat. Skolledningen skickar ut kallelse samt lägger ut mötestiderna på Schoolsoft. 

 

Föräldrakoordinatorsgruppen leds av rektor på Lemshaga Akademi.
Föräldrakoordinatorer 2021-2022

Föräldrakoordinatorer har till uppgift att:

 • samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund,
 • vara länken mellan skola och hemmet,
 • ha en god kontakt med mentorerna i respektive klass,
 • vara ”bollplank” till föräldrarna i respektive klass,
 • samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet/till rektorerna,
 • vara beredd på att sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi,
 • sätta upp mål för läsåret efter första mötet på höstterminen och
 • vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, t.ex. förväntansdokument och plan för arbete med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling.

Detta gör en föräldrakoordinator i respektive klass:

 • Informerar föräldrarna om uppdraget,  på höstterminens första föräldramöte. Om man på detta möte väljer att byta föräldrakoordinator/föräldrakoordinatorer meddelar mentor skolledningen om detta byte (En föräldrakoordinator ska helst sitta med i gruppen i minst två år).
 • Sitter med på föräldrakoordinatormötena en gång/månad. 
 • Mailar klassens föräldrar och tar in eventuella frågor/synpunkter från dem, senast fredagen innan mötena. 
 • Mailar frågorna från klassens föräldrar till rektorn, så att hen hinner sätta sig in dem i förväg.
 • Ge information till föräldrar i klassen, efter föräldrakoordinatormötena (gärna via veckobreven, mail eller via Schoolsoft).
 • Läser igenom protokollet, som rektorn skickar ut, och kommer med synpunkter på dess innehåll, innan det läggs ut på hemsidan.

Tips om klassinsamling

Under läsåret 2018-2019 har Föräldrakoordinatorerna rådgivit och tipsat varandra om lyckade koncept vad gäller insamlingar till klasskassan och vad som gäller juridiskt. Det här är vad de kom fram till. Om man har frågor kan man kontakta sin klass föräldrakoordinator.