Klagomål och möjligheter

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.


På Lemshaga Akademi gäller följande:

  1. Elev som har klagomål på utbildningen. Se vidare ”policy om hur en elev kan framföra synpunkter mot en lärares bemötande eller undervisning”.
    Förälder eller vårdnadshavare som är missnöjd med och vill framföra klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig direkt till den det berör. I de fall klagomål rör eventuella personalärenden lämnas ärendet direkt till skolledningen.
  2. I de fall då mentor inte lyckats åtgärda orsaken till klagomålet ska mentor ta klagomålet vidare till skolledningen. Om elev, förälder eller vårdnadshavare inte har fått sitt klagomål åtgärdat av mentor kan de vända sig vidare till skolledningen.
  3. Ansvarig inom skolledningen ser till att så snart som möjligt göra en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Skolledningen ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
  4. Skolledningen ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.
  5. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits eller om skolledningen anser att frågan bör avgöras av skolans styrelse, skickas frågan vidare till huvudmannen, som företräds av Lemshagastiftelsens ordförande.
  6. Huvudmannen tar då över skolledningens ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Om du själv önskar framföra dina klagomål eller möjligheter till skolans ordförande skickar du ett brev där du noga beskriver ärendet så detaljerat som möjligt och adresserar det till:

Lemshagastiftelsens ordförande
Lemshaga Akademi
Lämshagavägen 5-15
134 61 Ingarö