Lemshagas förskoleklass – Pluto

85c7eMed avstamp i Lemshagas vision och värdegrund samt med läroplan och mål för åk 3 formar vi verksamheten i Pluto, Lemshagas förskoleklass. Med inspirerande arbeten och lekar skapar vi goda grunder för fortsatt inlärning i matematik (siffror, antalsuppfattning, mönster/form, konstruktion) och svenska (fonologisk medvetenhet).

Våra arbeten sätts i ett meningsfullt sammanhang!

 

 

Tankerutiner och dokumentation ger förståelse hos både barn och pedagoger samt ger redskap för vidare fördjupat och inspirerande lärande. Vi ser också att arbete i projektform ger fantastiska möjligheter till mångfacetterat lärande där barnen är aktiva och engagerade i inlärningsprocessen och utformningen av projektet. Vi lägger oss vinn om att barnen får använda olika redskap i sitt arbete. Musik, skapande, rörelse och dator/kamera är redskap som finns i inlärningsprocessen.

Aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Vi lägger också stort fokus på att skapa ett gott klimat i barngruppen där det enskilda barnet känner sig sett, tryggt och bekräftat och där hela barngruppen genom bl a lekar och positiv samvaro bygger ett gott och välkomnande klimat. Vi jobbar också för att barnen skall förstå och känna sig trygga med våra rutiner och dagarna i Pluto och på fritids.

Skapa en miljö där alla känner sig inbjudna till gemenskap med andra och där man uppmuntras till att utveckla sin egen unika personlighet.


6e7bf

Vi använder också Lemshagas fantastiska omgivningar för såväl lek som inlärning. Vi har sett många goda exempel på hur barns upptäckarlust, vetgirighet och glädje stimuleras i den direkta kontakten med djur och natur. I Plutoverksamheten finns även idrott och musik i schemat, vi går till bokbussen eller åker till biblioteket och naturligtvis lämnar vi skolan för teater- och biobesök, brandkårsbesök, friluftsdagar och liknande.

 

Så här kan en Plutodag se ut:

7.30 Fritids öppnar

8.30 Pluto börjar

9.00-10.30 Plutos första arbetspass

10.30 Lunch62b48

11.00-12.00 Lunchrast

12-13.00 Plutos andra arbetspass

13.00 Fritids börjar

13.15 Mellanmål

13.30-14.30 Utelek fritid

14.30-17.00 Fortsatt fritidstid inomhus eller ute.

Välkomna till Pluto, Lemshagas förskoleklass!/ Plutos pedagoger