Om Visible Thinking

Vad är Visible Thinking?

Visible Thinking är ett flexibelt och metodiskt arbetssätt där ämnesstudier integreras med utvecklingen av elevernas tänkande. Arbetssättet är baserat på forskning.
De här målen är centrala i Visible Thinking:
  • Djupare förståelse av det som studeras
  • Större motivation för att lära
  • Utveckling av elevens tänkande och förmåga att lära
  • Utveckling av elevens attityd till tänkande och lärande och en större medvetenhet om möjligheter att tänka och lära
  • En förändring i klassrummet till en gemenskap av entusiastiska och engagerade tänkande och elever
Visible Thinking vill skapa en kultur där:
  • Tänkandet har ett högt värde
  • Det finns många möjligheter att tänka
  • Tänkandet sker regelbundet
  • Det finns tid och plats för tänkandet
  • Man blir medveten om tillfälligheterna att tänka

Väsentliga begrepp i Visible Thinking

Tankeidealen är grundtankar som fångar naturliga mål, strävanden eller intressen, som i regel driver vårt tänkande. Vi har arbetat med fyra tankeideal: Förståelse, Sanning, Rättvisa och Kreativitet.
Tankerutiner är korta, lättanvända, och leder elevens tankeprocesser och stimulerar till ett aktivt tänkande. Till varje tankeideal finns det flera olika rutiner att använda.

Möte i arbetslaget

På dokumentationsmöten reflekterar lärarna tillsammans över elevernas arbeten eller dokumentation som har gjorts då rutinerna har använts eller över något annat arbete med tankeidealen. Till hjälp finns en strukturerad arbetsgång att följa. Arbetslagets dokumentationsmöten är en viktig del i utveckling av den tänkande kulturen på skolan.

Forskningen

Visible Thinking är resultatet av flera års forskning om barns tänkande och lärande i kombination med ett kompletterande forsknings– och utvecklingsarbete i klassrumsmiljö. En viktig upptäckt var att färdighet och förmåga inte är tillräckligt. De båda är självklart mycket viktiga men medvetenheten om att det finns situationer som kräver tänkande och positiva attityder till tänkande och inlärning, är också viktiga att utveckla.
Forskarna upptäckte att barn (och vuxna) ofta tänker ytligt, inte för att de saknar förmågan att tänka djupare utan helt enkelt för att de inte kommer på denna möjlighet eller för att de inte är intresserade. Ett bra tänkande omfattar förmåga, attityd och uppmärksamhet, alla tre samtidigt. Visible Thinking har utformats för att stimulera alla tre.
Ett annat viktigt resultat från denna forskning handlar om den praktiska användningen av Visble Thinking; tankerutinerna, tankeidealen och andra delar. Alla dessa har utvecklats i klassrumsmiljöer och ändrats om och om igen för att säkerställa att de är lättanvända, tillgängliga, att ett rikt tänkande blir resultatet och att såväl elev som lärare blir ordentligt engagerade.