Pedagogisk profil

Vår pedagogiska profil utrycker våra strävanden – vad vi vill vara. d8845
Dessa kan sammanfattas under tre områden:

Kunskapssyn och lärande

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

 • Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet
 • Medvetna och ansvarstagande ledare skapar trygga elevgrupper och därför ger vi våra pedagoger möjlighet att genom löpande fortbildning utveckla sitt ledarskap

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

 • Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande under hela skoltiden
 • Vi utvecklar skolans verksamhet i dialog och samverkan med närsamhälle, näringsliv och forskning
 • Vi vill vara en arena för mötet mellan forskning och praktik
 • Våra internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle

 

Ladda ner som PDF:

Pedagogsik Profil