Pedagogiska Utvecklingsgruppen (PUG)

Skolans pedagogiska utvecklingsgrupp – PUG

 
PUG har som syfte att:
  • Skapa förståelse för skolans uppdrag, vision och pedagogiska profil och se till att den levandegörs i arbetslagen, bland skolans elever och föräldrar samt i skolans utåtriktade verksamhet.
  • Coacha och handleda medarbetare utifrån behov i den dagliga verksamheten och i linje med skolans pedagogiska profil
  • Initiera till att integrera de olika ämnena och se var samarbetspunkterna inom arbetslaget finns och ta tillvara dessa
  • Vara lyhörd för behov av och initiera förändringar av den pedagogiska organisationen
  • Bedriva omvärldsbevakning beträffande pedagogisk forskning och den pedagogiska debatten
  • Tillse att en pedagogisk vidareutveckling pågår i arbetslagen
  • Följa upp utvärderingar och sammanfatta resultaten i en handlingsplan
  • Utgöra en länk i pedagogiska frågor mellan arbetslagen, skolans ledning, styrelse, föräldrar och omvärlden
  • Utgöra en mötesplats för forskning i teori och praktik
  • De pedagogiska utvecklingsledarna organiserar de pedagogiska dokumentationsmötena med målsättningen att skapa förutsättningar för en fördjupad pedagogisk diskussion