SYV på Lemshaga

Lemshaga akademis mål med SYV

Det är viktigt att veta varför man genomför olika inslag i undervisning både för lärare och elever. Nedan några idéer för tänkbara och möjliga mål och målformuleringar för studier och yrkesorientering.

 

Övergripande mål

Eleven skall

 • Utveckla förmågor, attityder och kompetenser vilka möjliggör för eleven att förhålla sig till ett varierat utbud av vuxna sysselsättningar och roller
 • Utveckla kunskap och förståelse för sig själv och andra individer, sina styrkor och begränsningar, kunnande, förmågor , personliga kvaliteter, potentiella resurser, behov, värderingar och attityder.
 • Utveckla kunskap och förståelse för den värld vi lever i, utbildning, yrken och andra karriärmöjligheter som finns tillgängliga
 • Lära sig fatta välgrundade beslut/val i förhållande till önskade/förväntade karriärer och yrken.
 • Klara övergången från en skolform till en annan och bemästra övergången till ett vuxet liv på ett medvetet sätt.

 

Gemensamma strävanden i samtliga ämnen

Eleven skall kunna

 • Hitta och använda information
 • Kritiskt granska och värdera information
 • Lämna muntliga och skriftliga redovisningar av genomförda arbetsuppgifter
 • Stå för och utveckla ett argument
 • Visa initiativförmåga och företagsamhet
 • Praktisera ansvar på ett medvetet och effektivt sätt
 • Utveckla och bredda sina personliga intressen

 

Gemensamt innehåll i samtliga ämnen

 • Inom varje ämne skall man bearbeta både behovet av, och ämnets funktion, i arbetslivet samt inom vilka yrken och branscher som ämnet står för en väsentlig och användbar kunskap.
 • Ämnesstudierna skall också beröra senare utbildningars uppläggning av studier inom ämnet.
 • Via utvärderingar och samtal skall elevens förmåga, anlag och intresse för ämnet relateras till framtida studie- och yrkesverksamhet.

Mål enligt läroplanen Lgr 11

Mål för skolan och omvärlden. Skolan skall sträva efter att varje elev

 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
 • har inblick i närsamhället och dess arbets­, förenings­ och kulturliv, och
 • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

 

Vi som skola ska

 • Verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö
 • Bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

 

Läraren ska

 • Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning.
 • Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.
 • Studie- och yrkesvägledaren, eller den person som fullgör motsvarande uppgift, skall:
 • Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder
 • Vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.