Trivsel- och ordningsregler

Lemshaga ska vara en trygg mötesplats därför…

 • Visar vi varandra respekt
 • Använder vi ett vårdat språk
 • Är vi rädda om vår miljö
 • Ger vi varandra arbetsro
 • Kommer vi i tid
 • Tar vi ansvar för vårt studiematerial

Utöver detta har alla gårdar sina egna regler som komplement.

Uteregler på Lemshaga Akademi

Det är inte tillåtet att:

 • Lämna skolans område.
 • Skräpa ner. Det är allas ansvar att se till att hålla naturen och Lemshaga fin och ren från skräp genom att slänga skräp i närmaste soptunna.
 • Cykla på skolans område Du får endast ha din cykel på avsedda cykelparkeringar. Om du måste ta cykeln genom skolgården måste den ledas. Du får heller inte åka moped eller annat fordon över skolans skolgård, undantag transporter.
 • Kasta saker. Tex stenar, äpplen, kottar, ekollon, skräp. Däremot får du kasta bollar på skolgården.

När du leker på skolgården ska du:

 • Respektera tiderna och inte komma för sent till lektioner eller maten.
 • Respektera dina kamrater i leken – var en bra kompis.
 • Vara aktsam om de saker som du lånar av skolan och lämna alltid tillbaka dem där du lånade dem.
 • Vara rädd om skolans miljö och aktsam om buskar och träd.

Vinterregler

Beredskapsgruppen har rätt att stänga av farliga lekområden.

 • Det är inte tillåtet att kasta snöboll vid skolan (inte på vägg, mark eller dylikt heller).
 • Vill man åka kana så åker man på slänten vid amfiteatern. Det är förbjudet att åka på bergknallarna. Stjärtlappar finns att låna. Inga egna åkdon tillåts.
 • När en isbana blir för isig och farlig kan en pedagog stänga av den. Små isbanor kan vara åkbar, om en pedagog anser det.
 • Ingen får gå ut på sjön utan tillåtelse av en pedagog. Hjälm ska bäras vid vistelse på isen.
 • När du leker på skolgården ska du respektera elevers arbeten ( tex snögubbar, kojor och liknande)

Mobilregler

Mellangården/Villan åk 0-3

Vi rekommenderar att alla elever lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska det finnas en överenskommelse med mentor. Det kan handla om att eleven ska börja med självständig hemgång eller av någon annan allvarlig anledning måste ha med sig telefonen till skolan.

Tas mobilen med till skolan ska den lämnas in på morgonen till mentor/lärare och återfås vid hemgång. Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även gäller de som har lämnats in.

Mobilen ska vara avstängd under hela dagen. Det är inte tillåtet att använda telefonen varken under skoldag eller på fritids. Behöver du nå ditt barn under dagen i en nödsituation går det bra att ringa expeditionen.

Vi förväntar oss att alla elever följer och respekterar ovanstående regler. Om reglerna inte följs tillämpar vi denna åtgärd:

 • Mobilen tas i beslag och återlämnas endast till målsman när mentorn finns tillgänglig.

 

Storgården/Lillgården åk 4-6

Storgården och Lillgården är mobilfritt. Vi rekommenderar att Storgårdens och Lillgårdens elever lämnar mobilerna hemma. Tas mobilen med till skolan ska den låsas in i skåpet alternativt lämnas in på morgonen och återfås på skoldagens slut.
Mobiler som tas med till skolan är inte skolans ansvar vilket även gäller de som lämnas in. Mobiler som ändå dyker upp under dagen kommer att tas i beslag och återlämnas endast till målsman när mentorn finns tillgänglig. Behöver du nå ditt barn under dagen i en nödsituation går det bra att ringa personlrumstelefonen (se kontaktuppgifter) alternativt expeditionen under kontorstid. Vi förväntar oss att alla elever följer och respekterar ovanstående regler

Klubben

Eleverna får använda sin mobiltelefon på utsatta tider. Om de vill lyssna på musik blir de hänvisade till ett separat rum för att inte störa övrig verksamhet, men det går också bra att använda hörlurar. Under mellis i matsalen får mobilen inte användas.

Ladan åk 7-9

Regler för mobiltelefoner och iPads

Motivering
Forskning visar att användandet av smartphones försämrar skolarbetet genom att bidra till stress, bristande studiero och i förlängningen till sämre studieresultat. Dessutom är ett av skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för våra elever. Med tanke på de kränkningar som dessvärre förekommer på sociala medier, anser vi att vår möjlighet att bidra till elevers trygghet och trivsel ökar om tillgången till och användningen av sociala medier begränsas under skoltid. Sammanfattningsvis vill vi ge eleverna bästa möjlighet att lyckas och trivas i skolan. Därför har vi beslutat följande kring mobiltelefoner och iPads i Ladan.

Mobiltelefoner

Mobilen skall vara inlåst i skåpet hela dagen – från och med att man kommer till skolan tills man går hem. Om man bryter mot regeln beslagtas mobilen och den återlämnas till vårdnadshavare när pedagogerna har möjlighet att lämna ut den. Eleven ansvarar själv för att informera vårdnadshavare t.ex. genom att maila. Skolan ansvarar inte för beslagtagen mobil.

Om man behöver få kontakt med sitt barn under dagen kan man maila barnet. I brådskande fall kan man ringa expeditionen, ringa personalrumstelefonen och/eller maila mentorn.

iPads

iPaden är ett arbetsredskap och därför ska inga appar för sociala medier finnas på den. Push-notiser från allt som inte har med skolarbete att göra skall stängas av.

Om en pedagog upptäcker appar för sociala medier eller notiser följer vi åtgärdstrappan för iPads.