SH – Kampen om Sverige 2030

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.2-v.6

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vad menas med diktatur och vad innebär detta styrelseskick för olika grupper i samhället?
 • Vad skiljer demokrati från diktatur?
 • Vilka är de källkritiska frågorna?
 • Vad är en nyhetsbyrå och vad gör grävande reportrar?
 • Vad avgör om en händelse blir en nyhet i media?
 • Samisk kultur vad är det och hur lever samer idag?
 • Vad skyddar samernas rättigheter idag?
 • Vad får man och vad får man inte göra/skriva på nätet?
 • Näthat vad är det?
 • Vad menas med civil olydnad och hur hänger det samman med opinionsbildning?
 • Vad gör EU och vad skulle ändras om Sverige gick ur EU?
 • Vad gör Amnesty international?
 • Vad finns det för orsaker till inkomstskillnader i Sverige?
 • Vad kan media, bloggare, EU, organisationer och medborgare göra för att påverka politiken i Sverige?

Material:

 1. Keynote från lektioner: (kommer)
 2. Lpp-genomgång att lyssna på: (kommer)
 3. NE
  Diktatur
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13019Nationella minoriteter & samer
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13009?tab=extraMaterial&id=3355673
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13009

  Orsaker till & konsekvenser av fattigdom i Sverige idag
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13027
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13027?tab=extraMaterial&id=1437272

  Massmedia & journalister
  https://www.so-rummet.se/content/hur-funkar-en-nyhetsredaktion
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13010

  Näthat/integritet/censur
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13014

  EU
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/14522

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer ha återkommande ”redaktionsmöten” där vi diskuterar det vi tar del av och vi avslutar med en analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2. Diktatur och vad det innebär för olika grupper
v.3 Diktatur och källkritiska frågor.
v.4 Intro scenario + nyhetsredaktionen + samernas kultur & rättigheter
v.5 Nätet vad får man/får man inte + EU uppdrag och betydelse
v.6 Amnesty+ repetition & analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har nu landat i Sverige 2030. Det är valår och förändringar är på väg att ske. Vad kan olika grupper göra för att påverka? Dessa frågor tar oss till olika roller i mediavärlden via urfolk, till EU och internationella organisationer som Amnesty. Vi vässar också våra källkritiska verktyg.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

v. 5-8: Procent och förhållande

V. 5-8: Procent och förhållande

I fokus

 • Procent – beräkna antal
 • Procent – förändring
 • Beräkna procentandel
 • Beskriva och jämföra förhållande
 • Problemlösning
 • Proportionella samband

 

Vad?

Lektion 1. Procent – beräkna antal

Lektion 2. Procent – förändring

Lektion 3. Beräkna procentandel

Lektion 4. Problemlösning – procent

Lektion 5. Jämföra och beskriva förhållande

Lektion 6. Problemlösning – förhållande

Lektion 7. Problemlösning – förhållande

Lektion 8. Proportionella samband

Lektion 9. Kunskapslogg

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

v. 5-6: Statistik

V. 5-6: Statistik

 

I fokus

– Läsa av och tolka tabeller och diagram
– Skapa egna tabeller och diagram
– Stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
– Göra egna undersökningar och presentera resultaten

 

Vad?

Lektion 1. Tabeller och statistik

Lektion 2. Stapeldiagram

Lektion 3. Linjediagram

Lektion 4. Cirkeldiagram

Lektion 5. Kunskapslogg

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.

LPP Chans eller risk – sannolikhet och statistik

Ansvarig lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor?  v. 36 – 45

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka begrepp används inom sannolikhet?
 • Hur används sannolikhet i spel och andra sammanhang?
 • Är det en chans eller risk att något skall inträffa?
 • Hur beräknar vi olika kombinationer på ett effektivt sätt?
 • Hur redovisar vi sannolikheter illustrativt?
 • Vad visar olika diagram – vilket passar när?
 • Vad visar och hur används ett lådagram?
 • Vad menas med att “statistiken kan ljuga”?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Problemlösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Metod Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Begrepp Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Via genomgångar från mig, samarbete i grupp och via olika internetsidor lägger vi grunden för sannolikhetsbegreppet. Jag kommer förse er med material för egen färdighetsträning och vi kommer tillsammans att titta på hur man använder och möter sannolikhet i vardagen. När vi arbetar med statistik kommer vi att utgå ifrån olika typer av diagram och hur de visar vardagsnära händelser med matematiska uttrycksformer.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer kontinuerligt att bedöma dig utifrån vad du presterar på lektionerna och hur du klarar av en mindre diagnos i slutet av perioden. Vi kommer också att ha några läxor på kunskapsmatrisen som du lämnar in och jag bedömer. Vi kommer att ha en lite större kreativ gruppuppgift på slutet kallad “Casino Lemshaga” och en inlämningsuppgift kring “Egen statistisk undersökning”.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplaneringen hittar ni i Classroom

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Hela livet är en lärdom i hur chans och risk spelar in. Vi alla kommer någon gång att söka vår lycka genom olika spel så varför inte fördjupa vårt lärande inom området. Statistik möter vi hela tiden i olika medier och det är värdefullt att kunna tolka och analysera vad statistiken visar.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

LPP Kärlek och sånt – sex och samlevnad

Ansvarig lärare: Malin Björn

När? vecka 38 – 43 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är kärlek? Kan man bli kär i vem som helst? Vad är menas med normer?
 • Homosexualitet, heterosexualitet, transsexualitet – identitet
 • Vad är sex? Hur kan det se ut? Vad är viktigt att tänka på?
 • Hur kan man säga nej på ett bra sätt.
 • Vad innebär samtyckeslagen?
 • Hur ska man lära känna sin kropp på bästa sätt? Vad gillar jag?
 • Onani, ja eller nej?
 • Porr – Vad kan vara bra? Dåligt?
 • Sexuella fantasier. Vad är det?
 • Könsorganens anatomi – vilken funktion ha de?
 • Hur påverkar hormonerna oss?
 • Olika preventivmedel – hur ska man tänka?
 • Könssjukdomar – hur smittar de, symtom och hur behandlar man det? Vad innebär smittskyddslagen?
 • Vad säger lagen om rätten till den egna kroppen och synen på sexualitet? Sexualbrott

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av informationen koppling till biologin, tex faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta?

Gruppuppgifter, diskussioner, faktainsamling, se på filmer, ”föreläsningar” av läraren samt ett kreativt fördjupningsprojekt kring dilemmor på området som film, podd-program eller presentation..

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Gruppdiskussioner, små inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet, kunskapskoll på anatomin samt redovisning av fördjupningsprojekt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 För aktuell planering se Classroom.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

LPP Funktioner, grafer, formler, räta linjer och procentuell förändring

LPP Funktioner, grafer, formler, räta linjer och procentuell förändring

Ansvarig lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor? v.45-7

Vad?

Frågeställningar:

Vad är en funktion?

Hur fungerar ett koordinatsystem?

Vad menas med en graf?

När används funktioner?

Hur kan man uttrycka en funktion på fyra olika sätt?

Vilken information kan man få ut av en funktion?

Vad innebär det att en funktion är proportionerlig?

Vad innebär räta linjens ekvation?

Hur kan man utifrån en linjär funktion ta ut räta linjens ekvation?

När behöver vi procent?

Vad menas med upprepad procentuell förändring?

Hur räknar jag med flera förändringar efter varandra?

Vad innebär exponentiell förändring?

Banklån vs sms-lån? Skillnader och likheter.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt reflektera över och värdera valda strategier och metoder, modeller och resultat.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Problem- lösning Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt.I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.I diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med tillfredsställande resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och förändring med gott resultat. Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter och förändring med mycket gott resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, självständigt arbete, diskussioner och arbeta med problemlösning på många olika sätt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer bli bedömd under lektionstid (både enskilda övningar och aktiviteter i grupp) samt på kortare bedömningsuppgifter och ett avslutande prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektionsplanering hittar ni som vanligt inne i classroom.