Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Utifrån sommaruppgiften Vi lär oss saker hela tiden! får barnen visa hur det gick till och hur det såg ut genom att skapa en miljö i en skokartong.

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När och var?

I ateljen under september och oktober 2020,  

måndag, onsdag, fredag kl.14.30 -16. 

 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla barnens sommarläxa till ett skapande arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

 

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 

 1. Skolans uppdrag

 

 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och     fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

 

 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

2.1 Normer och värden

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Vi träffas i smågrupper i ateljen.

Vi börjar med att tänka och prata om hur vi kan skapa en miljö för att visa vad vi lärt oss i sommar och vilket material som behövs. Vi använder återvunnet material.

 

Varför?

Eleverna har i samlingar berättat om sin sommaruppgift, som ett led i att lära känna varandra. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att utveckla sitt bildskapande genom att prova på att skapa i olika material.   

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal i smågrupperna vid projektets slut, där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. 

 

Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Plutos skogsutflykter i närmiljön 20/21

Ansvariga:

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 20/21 på torsdagar kl.14.30-16.00

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi barnen att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken, så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen

 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet

 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet

 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Vi börjar alltid med en samling i skogen där vi tillsammans med barnen samtalar och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Våra rättigheter och skyldigheter i naturen (Allemansrätten)

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även barnen en hälsosam återhämtning.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med barnen både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

LPP Fritidsgympa VT-20

LPP Fritidsgympa VT-20

Ansvariga:

Christina Långstedt och Kristina (Titti) Johansson

När?

Måndagar, kl 15:00 – 16:00

Vad/var?

Fritidsgympa i gymnastiksalen.

Frågeställning:

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

 • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
 • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen? (mötet mellan de olika åldrarna i Pluto, Neptunus och Uranus).
 • Kan vi stärka elevers självförtroende och glädje till att lära ut genom att låta dem hålla i uppvärmningen?

Hur?

I gymnastiksalen börjar vi alltid med en samling. Pedagogerna går igenom dagens innehåll och upplägg. Lämnar över till de elever som fått i uppdrag att hålla uppvärmningen. Grupperingar och indelningar görs alltid av pedagogen. Vi erbjuder ett blandat innehåll under terminen för att denna aktivitet ska präglas av så mycket inkluderande som möjligt. Fritidsgympan avslutas alltid med samling och utvärdering. Under utvärderingen ges eleven möjlighet att komma med förslag till förbättringar och inflytande över kommande fritidgymnastik.

Vårens aktiviteter för fritidsgympa sitter uppe på fritids tavlan uppe på mellangården (Neptunus/Uranus) och nere på mellangården (Pluto). Aktiviteter på fritidsgympan kan komma från idrotten. Det är för att kunna bibehålla en rödtråd genom ämnesområdet idrott, från skoldag till fritids, vilket också ger eleven en igenkänningsfaktor som skapar trygghet.

Det är viktigt att barnen i förväg vet vad de väljer att deltaga i. Det är också värdefullt att barn som behöver fundera lite innan de bestämmer sig ges denna möjlighet. Dessutom har föräldrar möjlighet att titta tillsammans med sitt barn så att det inte hämtar mitt i aktiviteten.

Syftet:

 • För att känna trygghet samt lära känna de elever i olika åldrar som vistas på samma platser ute och som går i samma hus under skol-/fritids-dagar.
 • Träna på samarbete med elever som är utanför den egna gruppen.
 • Erbjuda aktiviteter som har fokus på rörelse och samarbete samt känns meningsfullt för eleven.

Det är viktigt för oss på fritids att vi erbjuder en varierad verksamhet. Vi tränar på att vara en schysst kompis i gruppen samt jobba tillsammans för gruppens bästa. Det är även viktigt att träna barnen på hur man är en ”bra” förlorare. Förutom att träna grovmotorik bidrar fritidsgympan  till välmående och ett glatt humör.

Pedagogisk dokumentation/ utvärdering:

Innehållet utvärderas med eleverna efter avslutad fritidsgympa och dokumenteras av pedagogerna så elevernas åsikter tas tillvara och där i ger dem inflytande över vad fritidsgympan kommer att innehålla (inom rimliga ramar för vad som är möjligt och med tanke på säkerheten).

Utvärdering sker också för pedagoger på fritids planerigsmöte för att informera, diskutera och ge varandra nya idéer. För att utveckla fritidsgympan vidare och ge eleverna ett större utbud.

Koppling till läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (LGR11. reviderad version från 2019).

Normer och värden 2.1:

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska:

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. (sid.10).

Elevens ansvar och inflytande 2.3:

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska

 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. (sid.13).

Läraren ska

 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. (sid.14).

Övergångar och samverkan 2.5:

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande.(sid.14). 

Riktlinjer

Läraren ska

 • i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande,
 • ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i förskole- klassen, skolan och fritidshemmet. (sid.15).

Fritidshemmet 4

Syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. (sid.22).

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att

få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. (sid.23).

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. (sid.23).

Natur och samhälle

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. (sid.24).

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (sid.25).

Månadsbrev Fritids Januari-Februari

Nu är terminen igång för fullt och vi har haft vårat första fritidsråd. Under fritidsrådet har alla elever möjlighet att diskutera aktuella frågor, det kan vara alltifrån önskemål av rastlekar och material till att vilja påverka och förändra regler som vi har. Ett viktigt inslag i fritids för både eleverna och personalen. 

Vi är även i full gång med säsongens aktiviteter, vi erbjuder en rad aktiviteter och sysslor varje dag med minst en specifik aktivitet varje dag, allt för att ge barnen en stimulerande och trygg verksamhet. Just nu ser schemat ut såhär: 

Måndag: Fritidsgympa
Tisdag: Programmering och teknik
Onsdag: Aktuellt (Frågesporter, fritidsråd, skapande inom aktuella ämnen)
Torsdag: Torsdagstema (Olika pedagogstyrda aktiviteter, ofta utifrån elevönskemål)
Fredag: Öppen scen/fredagskul

Såhär i startfasen vill vi påminna om vad vi har för ramar och riktlinjer här på fritids:

Fritids öppnar 7.30 varje dag. Är ni i behov av utökad omsorgstid mellan 7.00-7.30 går detta att ansöka om via separat blankett från hemsidan, lämnas till expeditionen. Fritids stänger 17.00 varje dag (15.00 dag före röd dag).

Skriv in aktuella tider i schoolsoft. Ska någon annan än vårdnadshavare hämta ert barn behöver det stå i schoolsoft. Lekträffar bestäms dagen innan, alltså inte i direkt anslutning till hämtningar.

Självständig hemgång är någonting som vårdnadshavare och fritidspedagog i samråd med varandra tar beslut om ifall det är aktuellt.

Vi erbjuder en fruktstund klockan 16.30 varje dag, behöver man frukt innan det får man gärna ta med en egen. 

Obs!
Vi behöver veta om ert barn ska vara på fritids under sportlovet, var god gör er anmälan  senast söndag 9 februari. 

 

Hälsningar Fritids mellangården, 

Fia, Christina, Agnes, Anita, Trixie, Vincent, Victor och Johanna

Fritidsbrev December

Nu har det gått ett par månader sedan vi skrev ett fritidsbrev och mycket har vi hunnit med. Vi har haft väldigt många pysselsugna barn här i mörkret, det har gjorts egna adventskalendrar, julkort, julstjärnor och det har bakats pepparkakor! Både personal och barn har längtat till årets mest efterlängtade pyssel, julpysslet!

Dessutom har det lekts lekar som dolt sig under vår lekkalender som vi har under december månad. Så sysselsatta har vi ändå varit även om vi gärna hade sett mer av det vita krispiga på marken än det nuvarande blöta och leriga.  

 

                                               

Adventskalendrar, arbetet börjar redan i november. Barnen hade tre hela veckor på sig att tillverka kalendrarna. Noga och inte bråttom var ledordet. 

                                    

Pepparkaksbak med både kavling och utstansning av grisar, gubbar, gummor, hjärtan och runda månar. Gräddning och inplastning med cellofan med presentsnöre och slutresultatet blev en liten God Julhälsning att ta hem eller ge bort.

Information om Jullovet

Under jullovet kommer både skola och Fritids att vara stängt, from 24/12 tom 7/1.

Detta utifrån behov och elevanmälningar. Skulle något behöva ändras gällande detta ta snarast kontakt med Sofia Rautiainen, Fritidsansvarig. 

Vi på Fritids vill tacka alla elever och föräldrar för denna termin och därmed önska er alla en fin och härlig ledighet!
Fia, Christina, Agnes, Anita, Vincent, Trixie, Victor, Johanna och Hanan

Lpp Skogen Neptunus och Uranus

Ansvarig: Fritids MG Uppe
Ansvariga lärare:
Christina Långstedt och Sofia Rautiainen tillsammans med Neptunus. 

Agnes Jansson och Vincent Karlsson tillsammans med Uranus.

När, under vilken period?

Måndagar 8.30 – 9.10, HT-2019 och VT-2020 

Vad?

Utedag – Skogsutflykter till ’Raketen’ för Neptunus och Uranus under morgonfritids.

Frågeställning och följdfrågor

Vilka lekar ska vi leka tillsammans?

Vad kan vi om naturen på platsen och vad vill vi veta mer om?

Vilket material behöver vi ta med?

Vad betyder allemansrätten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen, och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Centralt innehåll från kursplanen

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

På måndagar efter morgonsamlingen promenerar en grupp iväg till ’Raketen’ där vi tillsammans leker organiserade lekar, fantasi/rollekar samt utforskar naturen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varannan vecka (varannan gång) går Neptunus, varannan gång går Uranus.

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att erbjuda eleverna ett meningsfullt fritids där eleverna får möjlighet att utveckla ett intresse för naturen samtidigt som leken med kamraterna stimuleras.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering av projektet
Vi utvärderar och planerar tillsammans med eleverna vid varje tillfälle.