Lpp Uteverksamhet

Ansvarig: Fritids Mellangården

Ansvariga pedagoger: 

Sofia Rautiainen, Christina Långstedt, Agnes Jansson, Anita Anander, Vincent Karlsson

När?

Alla dagar mellan 14.00-15.00

Vad?

Uteverksamhet

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi erbjuda alla elever en stimulerande och meningsfull uteverksamhet?

 

 • Vilka förmågor tränar vi under rasten? 
 • Vad behöver eleverna stöttning i för att alla elever ska kännas sig delaktiga i någon form av rastverksamhet?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.1 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta gruppen
 • Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.  (Lgr 11 kap: 4)

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.  (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

Hur?

Vi är utomhus och har uteverksamhet varje dag från mellis fram till kl.15.00, därefter är det valfritt om man väljer att fortsätta vara utomhus eller om man väljer att gå in.
Vi låter den självstyrda leken få ta stort utrymme, genom att låta eleverna leka fritt. Vi vägleder och stöttar i leken vid behov. Vi erbjuder pedagogledda aktiviteter som variation ett par gånger i veckan. . 

 

Syfte

 

 • Erbjuda aktivitet med fokus på rörelse och samspel.
 • Erbjuda utrymme för fri lek som känns stimulerande för eleven.
 • Integrera med övriga årskurser, åk F-3 delar skolgård. 

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

I relation till Lemshagas pedagogiska profil så tränar vi eleverna i skolans syn vad gäller inlärning genom samarbete. Vi tränar eleverna i spontana möten, samt förståelse för varandras behov och intressen genom delaktighet och samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

 

Utvärdering av projektet

Vi utvärderar kontinuerligt i arbetsgruppen samt i elevgruppen behovet och syftet med uteverksamheten. 

 

Veckans pyssel i Pluto

Veckans pyssel i Pluto

Ansvariga: 

Kristina Johansson (Titti), Anna Berlind

När?

Pågående aktivitet under måndag-fredag, läsåret 19/20.

 

Vad?

Pyssel och skapande aktiviteter

Frågeställningar

Hur kan vi inspirera till pyssel och skapande som utvecklar fantasi och kreativitet?

Hur kan vi utveckla medvetandet i att använda miljövänligt material?

Hur kan vi inspirera till att använda olika tekniker i skapandet?

Hur kan vi tillmötesgå barnens egna ideér och uppmuntra dem till att dela med sig av dem till kamrater? 

 

Övergripande mål från LGR 11:

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med

andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr11 kap:4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr11 kap:4)

 

Hur?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. 

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag genom att fråga dem på samlingar.

Vi arbetar ibland med öppen verksamhet i ateljén där barnen kan komma och gå när de själva önskar.

Pedagogerna startar upp aktiviteten och barnen hjälper till att leda, visa och hjälpa varandra.

Pedagogerna inspirerar barnen genom samtal om material och förslag på olika lösningar, men barnens egna tankar och idéer om hur och vad de vill göra ska styra.

Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i aktiviteterna. 

Hur ska vi redovisa? 

Vi fotograferar process och resultat. Bilderna kan sedan användas i veckobrev eller väggdokumentation.

 

Varför? 

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar. Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet 

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. 

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering 

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare. 

 

Fritids månadsbrev September

Hej på er i höstmyset. Vi är nu igång med alla aktiviteter på fritids och eftermiddagarna är fyllda med entusiasm, glädje och energi. Det har varit mycket uppskattat att gå till skogen på måndag förmiddagarna så det fortsätter vi med. Jämna veckor är det Uranus som går till raketen och udda veckor är det Neptunus elever som går dit och leker innan skoldagen börjar. Det börjar också bli lite kyligare ute nu så se gärna över era barns tillgång på kläder i kapprummet, torra varma barn är glada barn. 

experiment/skaparverkstaden är temat under v.38-41 vatten.

Fritidsgympa; Har vi i gympasalen måndagar kl.15.10-16.00. Det bjuds på hinderbanor, kullekar, dansstopp och liknande tillsammans med Agnes. Alla elever i Neptunus och Uranus är välkomna att delta. På fredagar kl.15.00-16.00 erbjuds mellangårdens elever att delta i fritidsgympa tillsammans med elever på klubben.

Det var roligt att träffa er föräldrar på utvecklingssamtalen, hoppas ni fick svar på era eventuella frågor och fick en större inblick i vår verksamhet. 

Att ‘utcheckaren’ bär väst med avvikande färg har fungerat jättebra, den gröna västen blev snabbt den rosa västen för att det skulle bli ännu lite mer väl synligt.  

Självständig hemgång; Vi saknar fortfarande några förnyade blanketter om självständig hemgång för elever som lämnade in denna förra läsåret. Blanketten ska lämnas in på nytt för varje läsår fram till åk 4.

Hälsningar alla vi som arbetar på Fritids åk 1-2, 

Fia, Agnes, Pernilla, Anita, Vincent, Trixie, Victor, Johannes och Johanna.

 

Skaparprojekt i Pluto

Skaparprojekt i Pluto

Utifrån sommaruppgiften En plats som får mig att må bra skapar varje elev sin ”plats” i en låda. 

Ansvarig:

Anna Berlind

När?

September och oktober 2019  

måndag, onsdag, fredag kl.15-16 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla elevernas sommarläxa till ett kreativt arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 1. Skolans uppdrag
 • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
 • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

2.1 Normer och värden

 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om hur vi kan arbeta med sommaruppgiften på ett kreativt sätt.

Vi kommer att arbeta i smågrupper i ateljen.

Vi blandar elever från båda klasserna.

Eleverna börjar med att berätta för varandra vilken plats de valt.

Vi funderar tillsammans vilket material som behövs och hur vi kan hitta fiffiga lösningar i skapandet.

Vi använder skolådor som en bas i arbetet.

Tanken är att lådorna sedan ska kunna användas i rolleken.

Varför?

 Som ett led i att lära känna varandra ha eleverna under skoltid berättat om sin sommaruppgift. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att skapa i olika material och utveckla sitt bildskapande.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. Vi ställer sedan ut lådorna i hallen för att inspirera varandra och visa föräldrar och andra elever på skolan vad vi gjort. 

 

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto

Skogsutflykter i närmiljön – Pluto 

Ansvariga: 

Anna Berlind och Kristina Johansson (Titti)

När?

Läsåret 19/20 Torsdagar kl.14.30-16.00 

Röd och grön grupp turas om att gå varannan vecka, oftast till Raketen

Vad?

Hur bidrar vi till att få en trygg grupp där ansvar och delaktighet råder?

Hur stöttar vi eleverna att utveckla sin grovmotoriska förmåga i utevistelsen?

Hur stöttar vi barnen i att bjuda in varandra i leken så att leken får en positiv utveckling?

Hur skapar vi intresse för djur och natur?

Hur bidrar vi till att skogen blir en positiv plats för återhämtning?  

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

1.Grundläggande värden

 • Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

2.1 Normer och värden

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Fritidshemmet
 • Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
 • Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • När man vistas i naturen är det viktigt att visa hänsyn till miljön, växt­ och djurliv samt andra människor. Därför ska eleverna möta ett innehåll som handlar om rättig­heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring:

Gemensamma lekar som gynnar gruppens positiva utveckling.

Hur vi bjuder in varandra i den friare rolleken.

Vad de vill utforska i naturen.

Hur vi på bästa sätt kan värna om djur och natur.

Varför?

Utevistelse i skogen ger en stor möjlighet till fördjupad lek och utveckling av sociala förmågor samt kunskap om natur och miljö. Vistelse i naturen ger även eleverna en hälsosam återhämtning.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet

Utvärdering

Vi samtalar kontinuerligt med eleverna både enskilt och i grupp om förmågan att leka ute tillsammans, vara en god kamrat och om hur vi värnar om skogens miljö.

 

Informations från Fritids

Information inför utvecklingssamtalsdagen 25/9

Nytt för i år är att vi även kommer att erbjuda samtal med er ansvarspedagog/klubbenkontakt för specifika fritidsfrågor. Detta kommer att ske i anslutning till ert ordinarie samtal med er mentor. 

Detta medför att flera av den ordinarie fritidspersonalen kommer att vara uppbokade i samtal denna dag. Det kommer att finnas annan personal från skolan för er som ändå är i behov av barnomsorg denna dag.
Pga detta önskar vi att ni fyller i närvaro alternativt ledig snarast denna dag, och respekterar sista anmälningsdag som är fredag 13/9. 

 

Självständig hemgång

Med anledning av att vi har märkt att fler och fler vill träna på att gå ner till rondellen själva behöver vi informera om vårt självständighetskontrakt.

När man är redo att gå hem och då lämna skolans område själv är individuellt. Det är viktigt att man känner sig trygg, att man kan klockan, och kan hålla koll på tiden själv. Vi har inte möjlighet att hålla reda på alla barns olika tider. I början hjälper vi dock självklart till genom att påminna dem att kolla klockan med jämna mellanrum. 

Tyvärr har vi problem med våra stora klockor på skolans fasader, de fungerar dessvärre inte felfritt men vi jobbar självklart på att lösa detta problem. Tills dess är det mycket önskvärt att eleverna har en egen armbandsklocka på sig för att själva kunna hålla koll på tiden.
Observera att så kallade smartwatch likställs med mobiltelefoner.

Hälsningar Fritids