LPP Veckans Pyssel

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: Michel Santala, Johanna Ohlander, Ulrika Mannerstedt

 

När? 

Varje dag under terminen

 

Vad?

Veckans pyssel

 

Frågeställning och följdfrågor

Vad kan vi skapa med hjälp av återvunnet material?

Hur följer vi instruktioner på ett bra sätt?

Kan vi träna finmotorik ?

Kan elever hjälpa varandra i gemensamt lärande?

 

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt.

Alla som arbetar i skolan ska:

 • Medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Förankring i kursplanens syfte
“I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.”  (LGR 11 Kap: 5)

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  (Lgr 11 Kap:5)

 

Hur?
Vi ska tillsammans skapa instruktioner inom olika skapande former och därmed träna finmotoriken. Vi ser över vilka material vi har att tillgå och skapar därefter pyssel som alla kan medverka i.

Syfte

 • Erbjuda en aktivitet med fokus på skapande och samarbete som känns meningsfull för eleven.
 • Träna på finmotoriken och användandet av instruktioner.

I relation till Lemshagas pedagogiska profil
Under veckans pyssel arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för kreativitet och skapande. Eleverna samverkar i olika konstellationer och tränar sig i turtagning och övar på sin finmotoriska förmåga samt lär av varandra.

“Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.” (https://lemshaga.se/praktisk-info/pedagogisk-profil/)

 

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av de pyssel som vi gjort som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar. 

 

LPP Träslöjd

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Michel Santala, Johanna Ohlander, Ulrika Mannerstedt

 

När?

Måndagar 15:15-16:00.

 

Vad?

Träslöjd i träslöjdssalen med godkända verktyg. Det vill säga alla handredskap som inte innebär en stor olycksrisk. Träslöjdsläraren har fattat beslut gällande detta på grund av säkerhetsskäl.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi använda vår fantasi och kreativitet för att stärka gruppens gemenskap när vi arbetar med trämaterial på ett tryggt och säkert sätt?

 • Hur tar vi på bästa sätt tillvara på det material ingen annan vill ha?
 • Hur sammanhåller vi gruppen i de enskilda arbetet?

Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt

 

Läraren ska:

 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad

 

Förankring i kursplanens syfte

 

“Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.”  (Lgr 11 kap 5)

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 •  Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

(Lgr 11 Kap 5)

 

Hur?

Vi arbetar i samråd med träslöjdslärare om vilka material och verktyg som är lämpliga säkerhetsmässigt och åldersadekvat i syfte om att återvinna material.

 

Syfte

 

 • Erbjuda en aktivitet med fokus på skapande och samarbete som känns meningsfull för eleven. 
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På träslöjden så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för ett kreativt och fantasifullt skapande. Tillsammans hjälper vi gruppen att ta ansvar för träslöjdspasset och på ett respektfullt sätt ta tillvara på material och verktyg.

“Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle” (https://lemshaga.se/praktisk-info/pedagogisk-profil/)

 

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av träslöjden som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar. 

LPP Klubbens temadagar

LPP Klubbens temadagar

 

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Ulrika Mannerstedt, Michel Santala, Johanna Ohlander, Victor Horvath, Johannes Sterneby

 

När?

Onsdagar kl. 15:15 -16:00 under VT-21

Vad?

Temadagar i musikladan, gymnastiksalen, hemkunskapen samt fotbollsplanen 

Frågeställning och följdfrågor

 

Kan vi använda musik, dans och hemkunskap för att främja olika uttryckssätt för kreativitet samt skapa rörelseglädje och gemenskap vid elevernas identitets prövande?

 • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
 • På vilka sätt får eleverna uttrycka sin kreativitet?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

“I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.” (Lgr 11 kap:4)

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. 
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr 11 kap: 4)

 

Hur?

 

Vi alternerar mellan pedagogernas förutbestämda aktiviteter och lekar samt låter eleverna önska inom ramarna för säkerhet och mån av tid. Strävar mot en variation i aktiviteter men har ett särskilt fokus mot musik, dans och rörelse. Vissa temadagar bakar vi i hemkunskapen för att erbjuda ytterligare ett sätt att få utlopp för sin kreativitet när eleverna prövar sina identiteter. 

 

Syfte

 

 • Erbjuda en aktivitet med fokus på musik, dans och rörelse och i vissa fall använda hemkunskapen där eleven får ge olika uttryck för sin kreativitet.
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På Klubbens temadagar så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för aktivitet och rörelse. Tillsammans hjälper gruppen att få temadagarna fungerande, genom gemensamma beslut om aktiviteter och delat ansvar för att ta fram material respektive undanplock.  

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av temadagarna som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar. 

 

LPP Pingisturnering VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Onsdagar och Fredagar kl.15.10-16.10, Vt 2020 Februari

Vad?

Pingisturnering för alla frivilligt anmälda. Tar plats i idrottshallen. 

Syfte

 • Träna på de sociala verktyg som krävs för att delta i tävling med god kamrat-och-tävlingsanda.
 • Utveckla förmågan att förstå, delta och praktisera i turneringsspel. 
 • För att bejaka ett stort intresse hos barnen på klubben och erbjuda dem en chans till fördjupning. 

 

Frågeställning och följdfrågor

Vi vill undersöka om klubben kan genomföra en turnering som håller fairplay-kuppen och Lemshagas värderingar kring sportsmannaanda i tävling. Om detta fungerar så vill vi gärna ha detta som ett återkommande moment i klubbens planering för varje läsår. På sikt hoppas vi kunna så ett frö om hur strukturering av en turnering kan gå till där elever framöver ges möjligheten att utforma spelträdet och öppna upp för mer spontana turneringar i diverse sporter och spel under klubbentid.

 

 • Hur kan vi odla en god spelkultur där alla, oavsett färdighet eller fallenhet, känner sig välkomna och deltagande i meningsfull aktivitet?
 • Kan vi genomföra en turnering som känns meningsskapande för eleverna samtidigt som den utförs på ett rättvist och kamratligt sätt?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur ska vi arbeta?

Pedagogerna förbereder ett tävlings träd som eleverna kan följa. Pedagogerna genomför kval, kvarts och semifinals-matcher i idrottshallen där de får agera domare och poängräknare. Elever hjälper till med funktionärsuppgifter. Till finalmatcherna bjuder vi in publik från övriga klubben att komma och heja på. Vi arbetar för att upprätthålla en god ton och sportsmannaanda och tydliggör reglerna kring negativt språkbruk. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt så är syftet att elevgruppen tillsammans ska fördjupa sina färdigheter och kamratanda genom att ta sig an, för många av barnen, en ny och främmande sport. Detta går i linje med Lemshagas pedagogiska profil vad gäller skolans syn på inlärning genom samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga” 

Utvärdering

Vid slutet av terminen så utförs kortare intervjuer med samtliga deltagare där de huvudsakliga frågorna kommer förankras i projektets syftesformulering.

– Hur har den generella upplevelsen av aktiviteten varit? 

– Har du lärt känna någon ny? Hur har det varit att lära sig en ny sport tillsammans med andra barn?

– Har det funnits tid för att prata och umgås? Förutom att spela pingis hur har upplevelsen av att gå iväg i en mindre grupp varit?

LPP Fritidsgympa HT-20 VT-21

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Ulrika Mannerstedt, Michel Santala, Johanna Ohlander, Victor Horvath

När?

Onsdagar kl. 15:15 -16:00 under HT-20 samt VT-21

Vad?

Fritidsgympa i gymnastiksalen samt fotbollsplanen och IP.

Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa rörelseglädje, gemenskap och samtidigt träna motorik och demokrati?

 • Vilken motorisk förmåga behöver stödjas lite extra?
 • Hur ser vi att barnen har ett schysst turtagande?
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

Hur?

Vi alternerar mellan av pedagogerna förutbestämda aktiviteter och lekar samt låter eleverna önska inom ramarna för säkerhet och mån av tid. Strävar mot en variation i aktiviteter men har ett särskilt fokus mot lekar som kräver samarbete och uppmuntrar till spelglädje, t ex Ambassaden. Vissa Fredagar efter överenskommelse så samkör vi gympan med mellangården för att knyta starkare band mellan gårdarna.

Syfte

 • Erbjuda en aktivitet med fokus på rörelse och samarbete som känns meningsfull för eleven. 
 • Träna på samarbete även utanför den egna gruppen (möten mellan olika åldrar, elever från årskurs 3-6 deltar).

 

I relation till Lemshagas pedagogiska profil

På fritidsgympan så arbetar vi för att sammansvetsa klubbens elever, av olika åldrar, i en gemensam glädje för aktivitet och rörelse. Tillsammans hjälper gruppen att få gympapassen fungerande, genom gemensamma beslut om aktiviteter och delat ansvar för att ta fram material respektive undanplock.  

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga”

Utvärdering av projektet

I slutet av av terminen så för vi korta intervjuer med barnen och utvärderar deras upplevelse av fritidsgympa som aktivitet och jämför hur det stämmer överens med våra syften och frågeställningar.

LPP Biljard VT-20

Ansvarig: Klubben

Ansvariga pedagoger: 

Niclas Edhenholm, Michel Santala, Johanna Ohlander, Camilla Johnsson

När?

Tisdagar kl. 15:15 -16:00 och Torsdagar kl.15:15-16:00 under VT-20

Vad?

Biljard i Ladan.

Syfte

 • Träna på de sociala verktyg som krävs för att samsas och ha roligt i ett turbaserat spel i en något mer vuxen miljö (Ladan) än vad klubben-eleverna är vana vid. 
 • Utveckla en gemenskap genom att lära sig någonting nytt tillsammans där fokuset ligger på fördjupning i spelet och kamratanda snarare än tävling.
 • Att klubben, som i övrigt har en väldigt stor barngrupp, erbjuder en aktivitet i en lugnare miljö där elever kan få spendera kvalitetstid med varandra och medföljande pedagog. 
Frågeställning och följdfrågor

Kan vi skapa ett sammanhang då barnen samlas kring en lite mera avancerad sport där fokuset ligger på att gruppen utvecklas tillsammans, både i färdighetsövning och god kamratanda runt biljardbordet?

 • Hur kan vi odla en god spelkultur där alla, oavsett färdighet eller fallenhet, känner sig välkomna och deltagande i meningsfull aktivitet?
 • Kan vi utveckla, lägga till regler och fördjupa intresset för spelet och hur? Med syfte att bidra till att aktiviteten känns fortsatt meningsfull under terminens gång. 
Övergripande mål från LGR 11 Kap: 2.2 samt 2.3

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt” (Lgr 11 kap: 4)

Centralt innehåll från kursplanen

 

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (Lgr 11 kap: 4)

 

Hur ska vi arbeta?

Pedagogerna alternerar i denna aktivitet och tar med sig de elever som är intresserade till Ladan. Där går vi igenom reglerna vid varje tillfälle för att göra aktivitetens innehåll tydligt och för att de som är nya till sporten ska känna sig välkomna. 

 

Vi spelar så många omgångar som tiden tillåter och lägger till regler när gruppen tillsammans känner sig redo. Viktigt att inte avancera fram för fort och att tillagda regler alltid bestäms gemensamt. Medföljande pedagog visar även exempel på god kontakt med andra pedagoger och elever under vistelsen i ladan med syfte att synliggöra kontakt mellan klubben och den övriga verksamheten.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt så är syftet att elevgruppen tillsammans ska fördjupa sina färdigheter och kamratanda genom att ta sig an, för många av barnen, en ny och främmande sport. Detta går i linje med Lemshagas pedagogiska profil vad gäller skolans syn på inlärning genom samarbete.

“Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga” 

 

Genom att förflytta oss till en annan miljö än storgården, nämligen Ladan, så introduceras klubben-eleverna till andra pedagoger och elever på skolan och får på så sätt en chans att både bemötas av och själv få öva på en av Lemshagas mest grundläggande målbild: välkomnandets etik. 

“Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Utvärdering

Vid slutet av terminen så utförs kortare intervjuer med samtliga deltagare där de huvudsakliga frågorna kommer förankras i projektets syftesformulering.

– Hur har den generella upplevelsen av aktiviteten varit? 

– Har du lärt känna någon ny? Hur har det varit att lära sig en ny sport tillsammans med andra barn?

– Har det funnits tid för att prata och umgås? Förutom att spela biljard hur har upplevelsen av att gå iväg i en mindre grupp varit?