Monster, virkning och påsar.

 

När, under vilka veckor? v.35-4, 5-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur gör man när man virkar?
 • Vad används virkat till?
 • Vem är ditt fulmonster och hur ser hen ut?
 • Hur följer du en beskrivning?
 • Hur syr du en slöjdpåse efter instruktioner?
 • Hur beskriver du din idé och utvärderar det du gjort?
 • Vad är konstfiber för något, och vad används det till?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta självständigt och i tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska och nordiska kulturarvet.
Förankring i kursplanens syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Centralt innehåll från kursplanen
 • handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med olika tekniker
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar hur de ska läsas.
 • Slöjdarbetets olika delar idéutveckling, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna och helheten hänger ihop.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild i tex en loggbok.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg och form påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Slöjdverksamhetens betygdelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris kommer…

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med att lära oss virka luftmaskor och fasta maskor. Detta för att alla elever ska få testa på olika textila tekniker. Efter det kommer vi att repetera symaskinen och praktisera våra skiss- och ritningskunskaper när vi skapar våra egna fulmonster.

Sista delen av terminen arbetar vi med den slöjdpåse som kommer följa eleven ända upp till Solen som förvaring till slöjdprojekt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleven startar och avslutar varje projekt med en idébeskrivning och avslutar med utvärdering. Dessa görs ofta skriftlig men även muntlig och ibland inför gruppen.

Kursen avslutas med att eleven får fylla i sina egna matriser som jag sedan sammanställer med min bedömning och ger åter till eleven.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.34 vad lärde vi oss i fyran?  titta i böckerna. Vad ska vi göra i femman. Varför har man slöjd – diskussion och film.

Piffa en påse – Du ska få välja en tygpåse som du skall ha till nian och med hjälp utav de saker jag dukat upp göra den personlig,

v.35 fortsättning påsen, samt start virkning.

v. 36 Vad kan man virka och vad ska virkningen bli?  skissa på ditt fulmonster.

v.37 Idebeskrivningar med tygval och skisser. rep symaskin testa trä två och två. Virka

v.38   fulmonster och virkning

v.39  fulmonster och virkning

v.40fulmonster och virkning

v.41 Virkning – Fulmonster – samskrivning.

v.42,. Fulmonster klart- utvärdering

v.43 fulmonster bildspel till veckobrev virkning

v. 44 höstlov

v. 45,virkning och slöjdpåse

v.46, virkning och slöjdpåse

v.47 virkning och slöjdpåse

v.48  virkning och slöjdpåse

v.49 virkning och slöjdpåse

v.50 virkning och slöjdpåse

v.51 virkning och slöjdpåse

v.2 virkning och slöjdpåse

v.3 virkning och slöjdpåse utvärdering

v.4 avslut

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Under kursen får eleverna lära sig nya tekniker och dessutom lära sig följa arbetsbeskrivningar, samt skapa utifrån sig själva

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker efter varje projekt och i slutet av terminen.

Texttyper

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v35-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilka olika typer av texter finns det?
 • Hur kan vi se/förstå skillnaden mellan olika texter?
 • Hur är de olika texterna uppbyggda?
 • Vilka språkliga drag är typiska för de olika texterna?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Magnetism

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? v35- 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad trodde man förr om magneter?
 • Vad fastnar på magneter?
 • Vad är magnetism?
 • Vad är magnetisk kraft?
 • Vad är norrsken/sydsken?
 • Hur fungerar en kompass?
 • Vad använder man magneter till?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Tid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson och Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 35-

Gleerups: Matematik 5 1.1-1.3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Hur långt är ett år?
 • Hur många dagar har alla månaderna?
 • Hur skriver man datum på tre sätt?
 • vilka olika enheter av tid finns det?
 • Vad hinner du göra på en minut?
 • Vilka likheter/skillnader finns det med analog och digital klocka?
 • Hur läser vi av olika sorters tabeller och tidtabeller?
 • Hur ska vi lättast kunna lösa problem som har med att räkna med tid?

Begrepp:

Millenium, Sekel, Decennium, År, dygn, vecka, månad, kvartal, skottår, datum, sekund, minut, kvart, halvtimme, timme, tidsenhet, analog-digital tid, tidsskillnad

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Läroplanen säger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens använding i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

I årskurs 4–6

Taluppfattning och tals användning
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Geometri
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Välkomstbrev Mars HT 19

Hej alla elever och föräldrar i Mars!

Nu äntligen ska vi få träffa er alla igen. Vi ser fram emot det så. Hoppas ni är laddade inför att komma tillbaka och träffa oss också.

Veckan som kommer är en uppstartsvecka vilket innebär att det är schemabrtyande vecka hela veckan. Ni elever kommer att hänga med Krister, Ayla, Camilla och Marie hela veckan, inga vanliga lektioner. Vilka tider ni går kommer ni att se nedan.

Måndag

9:00-ca 13:00. Uppstartsdag. Vi ses i amfiteatern kl 9:00 för en gemensam uppstart för hela skolan. Efter detta går vi tillbaka till klassrummet, har lite genomgång, äter lunch på skolan för att sedan sluta för dagen kl 13:00.

Tisdag

8:20-ca 14:00. Gruppövningar. Vi kommer att jobba med gruppövningar igen för att få ihop den “nya” klassen. Vi kommer också att gå igenom cykelsäkerhet. Vi äter lunch på skolan denna dag.

Onsdag

8:20-ca 14:00. Cykeldag. Vi kommer att ha en friluftsdag som innebär att vi ska ut och cykla. Vi träffas vid IP när vi startar. Denna dag behöver alla ha med sig:
Cykel
Cykelhjälm
Matsäck
Fika
EXTRA vatten (tänk dryck till maten och vatten till när ni cyklar)
Badkläder och handduk (om ni vill bada)

Torsdag

8:20-ca 14:00. Gruppövningar. Denna dag är vi återigen på skolan för att jobba med gruppövningar. Vi äter lunch på skolan

Fredag

8:20- ca 13:00. Mysdag. Vi kommer att gå till Södersved för att bada, mysa och bara vara. Ta med er badkläder om ni vill bada. Vi äter lunch på skolan.

Övrigt:

Vi kommer att ha skåp i våra klassrum. Hit tar ni gärna med er ett hänglås (gärna med extranyckel som ni kan ge till oss mentorer) för att kunna låsa in era värdesaker. I detta skåp kommer ni också att förvara ert skolmaterial.

Lite information från skolfotograferingen:

Skolfotografering

Vi ser fram emot att få träffa er igen

Krister, Ayla, Camilla och Marie

Mars v.23

 

Wow, vilken vecka som varit! Den mest fartfyllda sedan jag kom till Lemshaga kan jag lova. Måndagen inleddes med att kidsen skulle spela in film. De fick i uppgift att filmatisera ett manus de tidigare skrivit och sedan redigera inspelningarna i iMovie. Riktigt imponerande att det blev så många grymma filmer på så kort tid! 

 

Därefter vart det en mysig promenad till det efterlängtade Yoump.

 

 

Efter det eminenta regisserandet av medeltida bestraffningar och rättegångar bar det av till Yoump! Vilken energi era kids har, helt otroligt att de kunde hoppa och studsa i så många timmar! Själv vart man ned-puttad i diverse skumgummibolls-hav så lite träning fick man i alla fall 😉

 

 

Vi visste inte att vi hade några riktiga akrobater i klassen, helt galet vad duktiga de är!


 

 

Det gjordes även upp om vem som skulle vara herren på täppan, lite oklart vem som stod som segrare…

 

 

 

 

 

Fredagskluringen:

Hur länge höll Svens specialbyggda tournéspels-droska??

[1]90min  [X]60min [2]12min

 

 

I tisdags var det dags för medeltidsdagen! Det var en fullspäckad dag då kidsen fick gå mellan olika stationer och uppleva en massa kul från förr. Hos Åsa var det en live-teater med ett rättegångs-rollsspel där tyvärr häxan blev bränd på bål varje gång. Alla var medverkande på något sätt i denna fantastiska teater!

 

Min station höll till på fotbollsplanen där vi körde ett tournéspel i form av 5-kamp. Det fick dock bli lite improvisation då Sven egentligen skulle haft en station med “Svenns-Tenn” där det skulle gjutas i tenn. Dessvärre så sker ibland det oväntade och Sven fick tyvärr inte maskineriet att fungera. Detta medförde att vi var lite fler ute på fotbollsplanen, men vi körde bland annat “Hoppa-säck”, “Fotbojan”, “Ring-toss” samt ett riktigt tournéspel med lans, så länge Svens droska höll… 😉 Det blev en riktigt kul dag!

 

 

Hos Åsa Gustafsson Tillverkades det jongleringsbollar. Dessa var gjorda av sand i ballong som sedan våttovades med fårull runt om 🙂

 

 

Till lunch bjöds det först på spaghetti bolognese och därefter avnjöts det en efterrätt av rang, nämligen frasiga våfflor, vilken dag!

 

 

Idag genomfördes en ny Lemshagatradition, nämligen Tellus avslutningslunch. Vårt uppdrag i Mars var att se till att Tellus fick en så bra avslutningslunch som möjligt. Vi startade med ett mingel i Lillgården där vi passade upp på tellusarna och såg till att de hade det bra medan minglet pågick för fullt.

 

 

 

Vi dukade iordning fint åt dem i matsalen och därefter agerade vi riktigt proffsiga servitörer under själva lunchen. WOW säger jag bara, kidsen var så sjukt proffsiga (de fick gå en liten serveringsskola á la Michelin imorse ;)) Vilken hit det blev! 

 

Det vart en fantastisk lunch och Tellus-barnen var riktigt nöjda med den service dem fick 🙂

 

 

Övrig information: OBS läs, vi har gjort lite ändringar inför nästa vecka, se nedan för aktuell information

Start och sluttider för nästa vecka:

Måndag: 9.30 – 14.00
Återkoppling olika ämnen.

Tisdag: 9.00 – 14.00
Badmys på Södersved, samling på skolan för att sedan ha en underbar dag på Södersved, medtag matsäck samt badkläder. 

Onsdag: 9.00 – 14.00
Städdag.

Torsdag: Avslutning
Samling kl 09.00 i Amfiteatern för sedvanlig ceremoni. Därefter tar vi oss till klassrummet för en där vi mentorer vill säga hej då. Avslutningsvis går vi ner och äter tårta tillsammans innan vi springer ut på sommarlov 🙂

 

Påminnelser från föregående veckobrev

Ämnesbedömningar och Matriser

Eleverna kommer att få sina matriser ifyllda på schoolsoft (i alla ämnen) senast den 10/6. Det har blivit lite ändringar vilket betyder att jag och Åsa kommer ge återkoppling i våra ämnen på måndag den 10/6. 

 

Namnmärkt pappkasse!

Den 12/6 kommer eleverna även att få ta med sig alla alster och matriser hem. Bland annat medeltida attiraljer och fantasyromaner, de ni!  Därav behöver de ha med sig en kasse SENAST denna dag. Lämna gärna tidigare… Det vore mycket trist om ni inte fick se alla fina arbeten och bedömningar era barn har fått, då de har kämpat ordentligt hela detta år. De är grymma och vi är så stolta lärare här, må ni tro. Glöm inte pappkasse!

 

Kommande datum och aktiviteter:

v.23

6/6 Nationaldagen; Skolan och Fritids/klubben stängt pga röd dag.

7/6 Planeringsdag; Skolan och Fritids/klubben stängt.

v.24

10/6 Återkoppling olika ämnen 

11/6 Badmys på Södersved

12/6 Alla alster, bedömningar och matriser ska hem. OBS! PAPPKASSE

13/6 Skolavslutning fm, Fritids/klubben öppet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en skön älg!

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Mars genom Andreas