Fairtrade

Ansvarig/Ansvariga: Daniela Kronvall
När, under vilka veckor? v. 46-49

 

Vad?

 

Alla människors lika värde
Rättvis handel – Fairtrade

 

Frågeställning (och följdfrågor):

 

– Hur kan vi hjälpa människor i världen att få leva ett rättvist liv?
– Vet du om det spelar någon roll vilken frukt och mat vi köper och hur det kan påverka andra människor i världen?
– Vet du på vilket sätt du kan påverka tillsammans med andra en hållbar utveckling i vår värld?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 

Förmågan att förstå talad och skriven engelska, att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

 

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

– Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

– Sagor (historier)

– Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
– Åsikter, känslor och erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

– Förstå och tolka innehållet i talad engelska
– Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
– Skriftlig framställning, formulera sig och kommunicera i skrift
– Visa förståelse
– Följa instruktioner
– Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
– Se samband
– Se konsekvenser
– Se olika perspektiv

Hur?

Se film om Fonchos bananer
Interaktivt lärande
Griffeltavla
Diskussion
Frågesport

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer börja med en introduktion om superheros, sedan kommer vi se en film om bananer och hur den produktionen går till. Vi kommer lära oss om vad Fairtrade-märket står för. Efter detta kommer vi att diskutera Fairtrade och hur denna märkning påverkar människor i länder med utbredd fattigdom och även hur den påverkar vår miljö.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Diskussion
Hörförståelse övningar

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 46 Introduktion om rättvisa och Fairtrade
v. 47 Var kommer bananerna ifrån?
v. 48 Diskusson och frågesport om Fairtrade
v.49 Redovisa vad ni har fått lära er om Fairtrade på engelska och utvärdering av Fairtrade projektet

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare – elever och föräldrar 
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

What’s Up Unit three

Ansvarig: Daniela Kronvall
När, under vilka veckor? HT 14: v.36-41

Vad?

Kap 9. -Kroppens olika delar
– Tala om sjukdomar och olyckshändelser
– Grammatik: preteritum av oregelbundna verb. Did i frågor: “Did anyone help you?”

Kap 10. -Handla kläder
– Tala om storlekar, priser och jämföra
-Grammatik: Komparation av adjektiv, exempelvis: bigger, cheaper, more beautiful.

Kap 11. -Faktatext om Gandhi
– Månaderna
– Tala om när man är född
– Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were.
Ordningstal och datum.

Kap 12. – Faktatexter om Indien

Brevväxling med elever i Indien från Jaigaon och Bhutan. Vi kommer även att göra ett video projekt om oss själva, vår kultur och vår skola som vi kommer skicka till eleverna i Indien.

Frågeställning (och följdfrågor):

För kap. 9,10 och 11 se sidor. 34-45 i textbook What’s Up. 
 
För brevväxling, svara dessa:

1, MY NAME

2, MY APPEARANCE (IN DETAILS, USE ADJECTIVES)

3, ME AND MY HOME (DESCRIBE YOUR HOME)
4) ME AND MY HOBBIES (LIKES AND DISLIKES, AND WHY)”
5) IF I COULD CHANGE ONE THING IN THE WORLD (WHAT? WHY?)

6, ME AND MY FAMILY (DESCRIBE)

7, MY PETS OR FAVORITE ANIMALS AND FRIENDS

8, ME FAVORITE FOOD (AND WHY)

9) ME AND MUSIC (WHY)

10) OTHER / EXTRA / SOMETHING YOU SHOULD KNOW ABOUT ME (OPTIONAL)

11, YOUR DREAMS

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Alltså: T ex, om man vill handla eller behöver gå till doktorn. Vi får lära oss om hur människor lever i Indien.

– Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Alltså: T ex, vi bygger ihop de ord vi kan i meningen, lägger ihop dem och får ett sammanhang, gissar och drar slutledningar utifrån det, sen skriver vi om det till våra egna ord.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Läsförståelse – Kan förstå innehållet i enkla texter.

(Använd de ord du kan för att bygga ihop det du läser)

Skriftlig förmåga – Kan formulera sig enkelt och begripligt i skrift, med ord, fraser och meningar.

(skriv snyggt och läsligt med din egen, bästa, engelska.)

Visar förståelse – Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.

(Visa Daniela att du förstår det vi jobbar med. Räck upp handen och visa intresse på lektionerna.)

Följa instruktioner – Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.

(Gör det vi ska göra och gör det så bra du kan)

Använda strategier – Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.

Kan dessutom välja och använda någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

(T ex, bygg ihop de ord du kan, Använd överstrykningspenna i text, prata/skriv runt ord du inte kommer på eller kan, förklara med andra ord, skriv egna meningar i sammanfattningarna.)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

-Du kommer först att arbeta med workbook och textbook What’s Up. 
-Sedan kommer du att skriva ett brev om dig själv, din familj, ditt hem, din skolgång, drömmar och intressen till din brevvän i Indien. Börja med att göra en mind map innan du skriver brevet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

-Du kommer att få muntliga och skriftliga läxförhör.
-Du kommer att bedömas skriftligt genom brevet som du ska skriva.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 36 – Avsluta gruppstärkande övningen från förra veckan. Kap 9. -Kroppens olika delar
– Tala om sjukdomar och olyckshändelser
– Grammatik: preteritum av oregelbundna verb. Did i frågor: “Did anyone help you?”
LÄXA: Kroppens delar, läxförhör måndag 8/9.
v. 37 – Kap 10. -Handla kläder
– Tala om storlekar, priser och jämföra
-Grammatik: Komparation av adjektiv, exempelvis: bigger, cheaper, more beautiful.
LÄXA: Grammatik preteritum av oregelbundna verb och komparation av adjektiv, läxförhör måndag 15/9. 
 
v. 38 – Kap 11. Faktatext om Gandhi & Kap 12. – Faktatexter om Indien- Månaderna
– Tala om när man är född
– Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were.
Ordningstal och datum.
LÄXA: Grammatik: Verbet be i presens: am, are, is. Verbet be i preteritum: was, were. Läxförhör måndag 22/9. 
v. 39-40 – Skriva brev till era vänner i Indien. Det blir även veckornas läxa.

v. 41 – Slutföra brevskrivandet. Göra en video clip till vännerna i Indien.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

• Jag vill att elevernas arbeten och läroprocesser ska sättas in i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.

• Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. Varje elev får visa det som är unikt med just sig själv och sitt liv för varandra i klassrummet.

Grafisk design/Valet 2014

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 36-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam? Vad är propaganda?
Hur ser det ut runt omkring oss inför valet? Vad gör partierna för att synas?
Vilka färgkoder och andra symboler kan vi hitta?
Vad är layout och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram sitt budskap?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Det jag bedömer i detta projekt är:

Framställa bilder:
– hur du bygger upp din affisch – din layout
– hur du skapar en grafisk profil för ditt parti dvs färger, logga och typsnitt som hänger ihop – hur pass genomarbetad och genomtänkt din valaffisch är


Använda redskap:
– hur du använder och kombinerar dig av material och teknik som du väljer, såsom färg, pennor, collage och övrigt

Undersöka och presentera:
– hur du arbetar från idé till färdig affisch
– hur du presenterar och berättar om din valaffisch


Analysförmåga:
– hur du kan förklara och analysera utformandet av valaffischer och vad de vill förmedlaHur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Valaffisch M,T,V.pdf"
Ladda ner dokumentet "Mitt parti.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer tillsammans bestämma hur vi presenterar våra partier och valaffischer för varandra.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 36 Vi bekantar oss med våra ansikten och lär oss hur man tecknar ett ansikte och dess olika delar
v37 Vi tittar på ett bildspel med foton på olika valaffischer. Detta gör vi sedan olika VT rutiner för att komma djupare i vad vi ser och vad vi tror att affischerna vill berätta.
v38- Mitt parti och bildarbete med era valaffischerVarför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna lär sig om demokrati och vilka partier vi har här i Sverige på SO lektionerna. På bilden tittar vi på den reklam/propaganda som görs i samband med valet och lär om hur man använder färg, bild, text och logga när man gör affischer.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan använda kunskaper från de samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Ditt fantasidjur

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v41-

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är det för skillnad mellan två- och tredimensionella bilder?
Vad är en konturteckning?
Vad är en silhuettbild?
Hur skapar man form?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Vi skapar bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Undervisningen ska ge möjlighet att erhålla och använda kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Centralt innehåll från kursplanen:

Vi arbetar utifrån givna bilder och framställer utifrån dessa både två och tredimensionella bilder för att förstå skillnaden. 
Vi återanvänder bilder på djur för vårat egna bildskapande.
I uppgiften använder vi oss av både plana (måleri) och formbara material (Papier maché).

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Matris Hybrider.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Hybrider - Ditt fantasidjur.pdf"


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Sker efter avslutat projekt enligt elevernas val.

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer

Häxorna/Sixten/Habib

Ansvarig/Ansvariga: Marie A S
När, under vilka veckor? 42- 46

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi läsa en text och använda våra nya lässtrategier?
 • Hur kan vi öva upp inlevelseläsning?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Under detta område kommer vi att arbeta med matrisens punkt 1-3 i svenska. Förmågorna att läsa med flyt, göra kronologiska sammanfattningar där läsförståelse visas samt tycka och tänka kring boken utifrån ens egna uppfattningar. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetet sker enskilt genom att läsa i boken och sedan svara på frågor. När vi svarar på frågor och funderar kring boken skapar vi läsförståelse. Arbetet sker också genom att läsa högt för läraren/kompis och diskutera vad som händer i boken.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetes gång. Genom högläsning och svar på frågor kommer vi att bedömas utifrån förmågorna kring läsning. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Häxorna:

V 42 S. 9-36 A + s. 37-69 B
V 43 S. 70- 102 C + s. 103-123 D
V 45 S. 124-153 E + s. 154- 160 F
V 46 S. 161- 199 G + s. 200- H

 

Sixten:

 

V 42 Del 1
S. 7- 19 uppg. 1-13 + s. 20-27 skrivuppgift
V 43 Del 2
S. 28- 32 uppg. 1-5 + s. 33- 38 uppg. 6-11
V 45 Del 3
S. 39- 46 uppg. 1 + s. 47- 52 uppg. 2- 8 + s. 53- 62
V 46 S. 63- 66 uppg. 9- 10 + s. 67- 73 skriva brev + s. 74- 82 uppg. 11- 15 + s. 83- 87

Habib:
V 43 S. 7-21 A + s. 22- 50 B
V 43 S 51- 77 C + s. 79- 108 D
V 45 S. 109- 133 E + s. 134- 163 F
V 46 S. 164- 190 G + s. 191- 213 H

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Detta projekt har alltid en aktualitet i sig då läsning är något som är närvarande i allt. I olika situationer oavsett om det är i skolan eller på fritiden är läsningen närvarande.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta… självständigt… och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt syns Lemshagas pedagogiska profil på så sätt att läsningen finns i det meningsfulla sammanhanget. Att få träna, fundera och tänka kring läsning gör att vi får hjälp, kunskap och strategier att användas både i skolan och utanför skolan.

Läsförståelse

Ansvarig/Ansvariga: Marie A S
När, under vilka veckor? v35- 41, v 47- 51

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi läsa en text på bästa sätt?
 • Vilka strategier kan jag använda mig av för att förstå en text?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Syfte: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa…

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva arbetet i läsförståelse genom att blada material från “En läsande klass” och andra läsförståesleböcker. Vi kommer att arbeta:

 • enskilt,
 • i grupp,
 • genom diskussioner,
 • tyst läsning,
 • högläsning

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömingen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång i de olika momenten. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vi kommer att varva olika böcker/material varje vecka detta för att få en bra variation och glädje i de olika övningarna. 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla då läsning är något som berör alla människor. 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Det är ett område som eleven/människan befinner sig i dagligen oavsett om det är att läsa texter i böcker, reklamaffischer, textremsor på tv osv.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att läsa kommer in under det livslånga lärandet.