Subtraktion 0 till 10

Ansvarig: Ann-Sophie Petersen och Eva Lorne

Vad ska vi göra? Subtraktion 0 till 10

 • subtrahera genom att ta bort
 • subtrahera med hjälp av talkamrater
 • subtrahera genom att räkan bakåt
 • hitta på räknehändelser
 • skriva likheter med subtraktion
 • se samband mellan addition och subtraktion

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 3 introduceras subtraktion inom talområdet 0 till 10. Eleverna bygger förståelse för innebörden av subtraktion och möter viktiga begrepp inom subtraktion. De tränar på olika metoder för att subtrahera.

Eleverna börjar med att subtrahera genom att ta bort och tar sedan hjälp av talkamraterna för att ta bort en del från en helheten. De använde tallinjer och subtraherar genom att räkna bakåt.

Eleverna tränar på att använda symboler för att visa hur uppgifter kan uttryckas matematiskt. De använder sina kunskaper inom subtraktion för att skriva likheter, hitta på räknehändelser och lösa enklare problem.

Addition och subtraktion kopplas samman och eleverna bildar talfamiljer för att skapa förståelse för hur räknesätten hänger ihop. Uppgifterna utgår från vardagsnära situationer och eleverna använder konkret material för att underlätta förståelsen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Subtrahera genom att ta bort

 • kunna subtrahera genom att ta bort
 • förstå begrepp knutna till subtraktion

Lektion 2 – Subtrahera med talkamrater

 • kunna subtrahera med hjälp av talkamrater.
 • förstå att subtraktion är att ta bort en del från helheten.

Lektion 3 – Subtrahera genom att räkna bakåt

 • Kunna subtrahera genom att räkna bakåt.
 • Kunna använda tallinjen som hjälp för att räkna bakåt.

Lektion 4 – Räknehänderlser 

 • Kunna hitta på räknehändelser med subtraktion
 • Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler

Lektion 5 – Problemlösning

 • Kunna lösa problem med subtraktion utifrån en bild.
 • Använda olika metoder för att lösa subtraktionproblem

Lektion 6 – Addition och subtraktion

 • Förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild.
 • Kunna bilda talfamiljer.

Lektion 7 – Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om subtraktion.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:

Eleverna använder naturliga tal 0 till 10 och tränar på hur de kan delas upp i flera delar.

Eleverna möter subtraktion i vardagliga situationer och förstår att subtraktion kan innefatta olika perspektiv. De upptäcker samband mellan addition och subtraktion och lär sig bilda talfamiljer.

Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att subtrahera. De prövar att använda de olika metoderna beroende av situation, och resonerar om metoderna lämplighet.

Algebra:

Eleverna utvecklar en förståelse för likhetstecknets innebörd samt upptäcker och skriver likheter med subtraktion.

Problemlösning:

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer. De formulerar olika typer av räknehändelser med subtraktion utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Addition 0-10

Ansvarig: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

Vad ska vi göra? Addition 0 – 10

 • Addera med hjälp av talkamrater
 • addera genom att räkna vidare
 • hitta på räknehändelser
 • skriva likheter med addition

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 2 möter eleverna begreppet addition för första gången. De är en naturlig fortsättning på föregående kapitel där eleverna tränade på talkamrater och hur de kan visa dessa med hjälp av talcirklar. Eleverna fick då lära sig att två delar bildar en helhet.

I början av kapitlet använder eleverna talkamraterna för att addera genom att lägga ihop två delar till en helhet. Sedan fortsätter de med att undersöka hur de kan addera genom att räkna vidare. Fokus är att lägga till ett antal till en känd mängd. Eleverna kommer upptäcka att de kan använda olika strategier för att addera.

Eleverna bekantar sig med den kommutativa lagen i addition, det vill säga att a + b = b + a. De utvecklar också förståelsen för likhetstecknet och dess innebörd, samt hur de kan beskriva en likhet med addition med siffror och symboler.

Eleverna använder sina kunskaper i addition för att hitta på räknehändelser utifrån vardagsnära situationer, och lär sig att skriva räknehändelser med siffror och symboler. De tränar på att lösa enklare additionsproblem utifrån bilder och vardagsnära situationer, samt resonerar kring olika sätt att lösa problem.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1    Addera med talkamrater

 • Kunna addera genom att räkna alla.
 • Kunna addera genom att använda talkamrater.
 • Förstå innebörden av symbolerna + och =.

Lektion 2   Addera genom att räkna vidare

 • Kunna addera genom att räkna vidare.
 • Kunna använda tallinjen för att räkna vidare.
 • Upptäcka att a + b = b + a.

Lektion 3  Hitta likheter

 • Upptäcka och förstå matematiska likheter med addition.
 • Stärka förståelsen av likhetstecknets betydelse.

Lektion 4  Räknehändelser

 • Utifrån en bild kunna hitta på räknehändelser med addition.
 • Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler.

Lektion 5  Problemlösning

 • Kunna lösa additionsproblem utifrån bilder.
 • Kunna resonera kring valda strategier och metoder.
 • Kunna beskriva problem med siffror och symboler.

Lektion 6   Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa vad man lärt sig om addition.
 • Göra en självskattning av vad man kan.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet
Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3

Taluppfattning och tals användning:

Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0-10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i olika delar.

Talen 0 till 10 används i uppgifter kopplade till vardagliga sammanhang.

Eleverna möter addition i vardagliga situationer och förstår att i addition läggs två delar ihop till en helhet. De utvecklar förståelse för begrepp som sammanlagt och totalt, samt hur addition kan uttryckas med siffror och symboler.

Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera. De provar att använda de olika metoderna beroende på situation samt resonerar om dess lämplighet.

Algebra:

Eleverna utvecklar förståelse för likhetstecknet samt upptäcker och skriver likheter med addition.

Problemlösning:

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer, och på att formulera olika typer av räknehändelser utifrån en bild.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Talen 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen & Eva Lorne

När, under vilka veckor? V. 34-36

Vad ska vi göra? Talen till 10

 • räkna framåt och bakåt
 • räkna och bestämma antal
 • jämföra och storleksordna tal
 • talkamrater för talen 5 till 10

Hur ska vi arbeta?
I kapitel 1 etableras förståelsen för talet 0 till 10. Kapitlet inleds med att eleverna tränar på att ramsräkna framåt och bakåt, och på att läsa och känna igen tal symbolerna inom talområdet. De utvecklar också en förståelse för talet noll.

ELeverna bekantar sig med ett-till-ett principen – att räkna och bestämma antalet saker i en grupp genom att säga ett räkneord och visa talet med hjälp av konkret material. De skapar förståelse för antalsprincipen, det vill säga att det sista uttalande räkneordet anger antalet föremål.

Eleverna jämför antal saker och använder begrepp som lika många, fler än och färre än. De jämför och storleksordnar tal samt beskriver dem med begreppen mindre än, större än, minst och störst.

Eleverna upptäcker hur tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet. Avslutningsvis bekantar sig eleverna med talkamrater och visar dem med hjälp av talcirklar. Eleverna undersöker och upptäcker olika sätt att dela upp talen till 10.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Lektion 1, Räkna framåt och bakåt

 • Kunna ramsräkna till 10
 • Kunna börja räkna var som helst, både framåt och bakåt.

Lektion 2, Räkna antal saker

 • Kunna räkna saker och bestämma antal.
 • Kunna känna igen talen till 10.

Lektion 3, talet 0

 • Förstå innebörden av talet noll.
 • Kunna räkna till och från 0.

Lektion 4, Jämföra antal

 • Kunna jämföra antalet saker.
 • Kunna använda begreppen fler än, färre än, lika många.

Lektion 5, Jämföra och storleksordna tal

 • Kunna jämföra och storleksordna tal.
 • Kunna avgöra vilket tal är störst respektive minst..

Lektion 6, Talkamrater 5 och 6

 • Upptäcka hur tal kan delas upp i olika delar.
 • Förstå innebörden av talkamrater,
 • Träna på talkamraterna till talen 5 och 6

Lektion 7, Talkamrater 7, 8 och 9 

 • Förstå hur tal kan delas upp i olika delar.
 • Träna på talkamraterna till talen 7, 8 och 9

Lektion 8, talkamrater 10

 • Fördjupa förståelsen för talkamrater.
 • Träna på talkamraterna till talet 10.

Lektion 9, Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om talen till 10.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3 

Taluppfattning och tals användning:

Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 till 10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i mindre delar. De delar upp talen i talkamrater.

Talen 0 till 10 används i uppgifterna kopplade till vardagliga sammanhang.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

 

Neptunus veckobrev v. 23

Hej alla fantastiska familjer i Neptunus

Tack för en fantastisk termin tillsammans med er alla. Det har varit helt underbart att få lära känna er under det här året. Att få se er utvecklas under detta först år har varit helt magiskt. Ni har utmanat er själva under året och kämpat även då det ibland varit lite svårt. Tack för att just du är du! Tack även för de fina ord och presenter som ni gav under avslutningen.

Elev inflytande/ skola hem / kunskaper

Besök av Leo

Första lektionen på veckan blev ett väldigt pirrigt besök. Vi fick nämligen besök av ingen annan än skäggagamen Leo som bor hemma hos Alfred. Alfred berättade och visade oss Leo och vi fick även ställa frågor. I slutet av lektionen så sammanfattade vi vad vi hade lärt oss om vår nya kompis. Många tyckte det var spännande medan några tyckte det var väldigt läskigt och det blev ännu läskigare då Leo ville ut på ett eget äventyr i klassrummet men som tur var fick Alfred tag i honom snabbt. Tack Alfred och Alfreds pappa för att ni ville visa Leo för oss.

Leo – Skäggagam
Leo äter under en dag: 2 maskar, några löv och dricker vatten.
Kan även äta: syrsor och kackerlackor.
Tycker inte om att bli klappad på benen eller längst ut på svansen.
Blir ca 50 com.
Är lite taggig på kroppen, de runt huvudet är vassa taggar.
När han är arg fräser han och visar tänderna.
Han har vassa klor.
Fin randig svans.
Skäggagam finns i färgerna röd, orange och gul.
Leo är snabb.

Kunskaper:

NO – Fjärilar

I klassrummet fick vi under måndagen uppleva att alla våra puppor nu hade genomgått deras sista förvandling och burarna i röd och grön hade nu fjärilar. Vi tittade självklart närmare på våra fjärilar för att undersöka hur de såg ut på nära håll.

Vi kunde nu se på fjärilens känselspröt att det är dagfjärilar vi har fått. Då de har små bollar längst ut. En nattfjäril har inte dessa utan är helt raka.

Vi kunde även se fjärilens ögon och här fick vi även titta genom ett glas som kunde ge oss en uppfattning om hur en fjäril ser. En fjäril har nämligen fasettögon som gör att hen ser 10000 små bilder samtidigt.

När vi tittade i buren kunde vi se något rött många trodde att detta var blod men så var det inte utan detta är en röd vätska som kallas meconium. Det är överbliven färg från bildandet av vingarna.

Vi räknade självklart även benen vilket var lite knepigt men då vi vet att fjärilen är en insekt vet vi även att den har 6 ben.

Vi tittade även på fjärilsvingarna och såg att de var två vingpar. På undersidan var vingarna kamouflerade för att fjärilen skulle kunna skydda sig mot faror medan ovansidorna på vingarna var färgglada. Vi tittade närmare på mönstret och jämförde i från bilder ur böcker och kom fram till att det är Tistelfjärilar som vi fått.

Alla har under fredagen fått ta hem deras fjärilsbok och här kan ni tillsammans följa våra fjärilars utveckling. Glöm inte att läsa den sista sidan där ditt barn har fått skriva ett brev till deras vänner.

Eleverna skrev meningar som:

Tack för att vi har fått följa er utveckling från larv till puppa till fjäril.

Det har varit roligt att lära känna er.

Hoppas ni får det bra ute i naturen.

Jag hoppas att vi ses snart igen.

Jag hoppas att du får många ägg.

Vi släppte under skolavslutningen ut våra fjärilar på skolgården så att vi får uppleva dem under sommarlovet. Kanska får vi träffa dem igen.

Skolloppet – barncancerfonden

Under onsdagen rörde vi oss alla så mycket vi orkade. Vi dansade till låten YMCA tillsammans. Vi sprang och gick och sprang lite till så att vi tillsammans lyckades få ihop över 200 varv.

Vi pratade även om vikten till rörelse och vad rörelse kan ge oss alla i form av glädje och ökat koncentration mm. Vi läste lite ur boken Hjärnstark Junior där vi fick höra kring massor av positiva effekter som rörelse kan ge oss. Vi fick även ett litet recept från boken där det stod hur mycket vi bör röra oss och sova under dagen: 1 timme rörelse varje dag och 10-11 timmars sömn. Vi fick även höra hur en gamer tränar för att bli en bättre gamer. Gissa om det var rörelse som var trixet, tydligen har många även en egen tränare som hjälper till med rörelsen.

Vi testade även på att spela Bamses hjärnspel med rörelse.

Så med det sagt så ut och rör på dig så kommer dina studieresultat bli högre utan att du kanske behöver anstränga dig så mycket.

En film om dagen kommer.

Avslutningsfika

Efter en galet bra rörelseförmiddag så tog vi en fikapaus. Jag, Camilla kommer som ni vet att sluta med klassen för att ta mig an en ny utmaning på skolan. Därför bjöd jag klassen på fika. Tack snälla för att jag har fått lära känna er. Jag kommer som sagt alltid finnas kvar på skolan och hjälpa till om det behövs.

Klassensdag:

Här kommer några bilder från vår dag tillsammans vid scoutstugan.

Sommaravslutning

Nu är sommarlovet här och många sköna dagar väntar oss på fritids eller hemma. Ta hand om er och njut av varje sekund ta dagen som den kommer och hitta nya äventyr. Det är du som väljer hur du vill ta vara på sommaren.

När vi skildes åt i fredags så fick alla en liten sommarhälsning från oss pedagoger. Hälsningen innehöll en utmaning, en väldigt viktigt utmaning, det handlar om läsning. Det är 65 dagar tills vi ses igen som vår rektor påpekade och under hennes tal till oss. Det är nu viktigt att vi fortsätter att läsa under dessa dagar för att inte glömma bort det vi lärt oss under året. Utan lite läsning varje dag kommer vi förlora den läshastighet vi har skapat under detta läsår. Så snälla läs med ditt barn så hen kommer tillbaka till skolan och fortfarande är på samma eller kanske en bättre nivå i sin läsning. Läsning är nycken till mycket och om vi kan läsa så blir allt otroligt mycket lättare i skolan.

Så här går utmaningen till:
Läs så många böcker du kan och efter varje utläst bok gör du följande.
1: Logga in på: jagharlast.se
2: Skriv in din kod som du har fått på ditt bokmärke.
3: Klicka på sommarlovsläsning
4: Skriv in vilken bok du har läst och skriv en kort bokrecension om din bok.

Vi hoppas att vi tillsammans kommer att läsa så många böcker som möjligt i klassen. Du kan på din sida hålla koll på hur många böcker du har läst under sommaren samt se hur många böcker alla elever i klassen har läst. Du kan även få tips från andra på bra böcker att läsa. Vi lärare kan även följa vad du gillar att läsa.

Alla elever fick även en sommaruppgift där det handlar om att se vänskapen i naturen. Så håll utkik när du är ute på vad du kan tänkas upptäcka.

Självklart så har Neptunus eleverna spelat in en lite sång till er alla att se. Vi har även två grupper som har skapat egna låtar som ni också ska få ta del av. Dessa kommer att komma ut på school soft då inte alla elever får synas i veckobrevet.

Skola hem:

En liten hälsning från Hanna!

Hej alla vårdnadshavare i blivande Uranus,

Jag heter Hanna Svedlund och kommer att vara lärare i den röda gruppen till hösten. Jag har arbetat på Lemshaga sedan i höstas, då med årskurs 3. Jag bor på Värmdö, i Herrviksnäs med min sambo och våra två barn, Charlie snart 7 år samt Leia 4 år.

Jag har hälsat på den röda gruppen vid två tillfällen. Förra veckan hade jag turen att få vara med klassen under hela skoldagen. Eleverna har varit nyfikna och förväntansfulla precis som jag. Det har varit så härligt att få träffa alla barnen och jag ser verkligen fram emot att få lära känna båda klasserna ordentligt till hösten. Men först väntar ett sommarlov med tid för lek, bad och lata dagar.

Är det någon som har frågor eller funderingar så når ni mig på hanna.svedlund@lemshaga.se

Jag önskar er en riktigt glad sommar!

Vi ses i augusti.

Blänkare:

14/6 Fritids planeringsdag (stängt)
9/7  VT sista dag, ses igen nästa termin.
9/8 Fritids öppnar upp efter sommaren.
18/8 Skolstart

Trevligt sommarlov på er alla så ses vi igen till hösten!

Camilla, Sara och Mattias

 

Neptunus veckobrev v.22

Hej alla fina i  Neptunus!

Tack för en fin vecka! Vi kan knappt tro att det bara är en vaska kvar innan sommarlovet! Veckan har verkligen bjudit på finväder. Vi vill påminna om solskydd, keps/solhatt och vattenflaska nu när sommaren äntligen är här.

SV

Inom svenskan har vi fokuserat på finskrivning och meningsbyggnad. Vi har övat på att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt samt att forma bokstäverna noggrant.

NO

Vi har nu fått följa våra larver till puppor. Nu har den röda gruppen fått en fjäril, men de andra pupporna är kvar och vi väntar spänt på vad som har hänt under helgen! Under veckan har vi arbetat med fjärilens livscykel, från ägg, larv, puppa till fjäril. Vi har skrivit text, ritat, pysslat och sjungit sånger. Vi här även fått skapa våran egen fjärilsart. Hur skulle din fantasifjäril se ut? Vad äter den? Vilka egenskaper har den? Fantasin fick flöda.

Idag, fredag har vi gjort ordning med mat för fjärilarna och gjort det fint för de puppor som kanske förvandlas till fjärilar under helgen.

SO

Vår stad har fått invånare! Alla har fått skapa en person som arbetar i den byggnad man gjort. Vi har även skrivit en text om vilket yrke personen har och vad personen gör på sitt arbete. Vi har läkare, sjuksköterskor, servitriser, poliser, simlärare, städare, präster, bibliotekarier m.m. Vi har även tittat på serien från UR “Mitt drömyrke” och Eva Funks program “Evas superkoll” och fått inblick i många yrkens arbetsuppgifter och varför de kan vara viktiga för ett samhälle.

 

Idrott

Veckans idrottslektioner slogs ihop och vi hade två timmar idrott tillsammans på IP. Eftersom vår tradition med “Planetspelen” utgick på grund av Corona så hade vi vårt egna tillsammans i Neptunus. Det bjöds på höjdhopp, längdhopp, vattenlek och leken “djungelvrål”. Allt avslutades med en stafett. Trots värmen gav barnen järnet och vi hade jättekul!

Skolloppet

onsdag kommer vi att ha vårt efterlängtade skollopp. Till denna dag får man klä ut sig till något valfritt. Däremot får man inte ha något form av mask eller rekvisita med sig. Kläderna ska även vara bekväma då vi kommer att genomföra Skolloppet den här dagen. Tag även med en vattenflaska, strumpor och skor att springa i.

Information kring skolloppet: sponsorsedel
Var gärna med och sponsra vår insamling till Barnhjärnfonden!

Klassens dag

På torsdag har vi “Klassens dag”. Vi ska göra en utflykt till scoutstugan. Vi kommer att grilla hamburgare till lunch och vi ska även grilla äppelskivor i kanel och socker. Barnen ska ha med sig valfri dryck/vattenflaska  samt en frukt.

Vi kommer vara tillbaka efter lunch. Då kommer det finnas tid för att städa våra klassrum och tömma våra lådor. Barnen kommer få en papperskasse av oss att lägga sina saker i, men kom gärna ihåg att ta med dom hem!

Skolavslutningen

Skolavslutningen kommer även i år att ske i våra klassrum. Tiden för avslutningen kommer att vara mellan kl 09:00-10:30. De som vill får gå hem/bli hämtade kl.10.30. För de som vill och önskar kommer fritids att vara öppet som vanligt. Inför denna dag vill vi att ni meddelar närvaro på Schoolsoft dvs när eleven kommer  att gå hem/bli hämtad för dagen. Detta för att vi ska kunna planera för bemanningen på fritids denna eftermiddag.

Det är enbart Solen som kommer att vara i amfiteatern på sin avslutning som sker mellan kl.11-12. Tyvärr kommer inga föräldrar att få delta på denna avslutning. För att eleverna och lärarna inte ska bli störda under denna stund kommer vägen som går förbi amfiteatern att vara avstängd och vi hänvisar då istället till vägen förbi Ladan. Ni får därmed gärna hämta ert barn kl.10.30 eller efter kl.12 då Solens avslutning är klar, samt att lunch har hunnits serveras till alla fritidselever. Tack för er förståelse!
Blänkare:

8/6 Vi samtalar om hjärnan som är fokus under skolloppet.
9/6 Skolloppet: Äntligen så ska vi springa under förmiddagen. Vi städar våra klassrum.
10/6 Klassensdag
11/6 Skolavslutning kl: 9.00-10.30 skriv gärna på school soft när du går hem så att vi vet.
14/6 Fritids planeringsdag (stängt)
9/7  VT sista dag, ses igen nästa termin.
9/8 Fritids öppnar upp efter sommaren.
18/8 Skolstart

Nästa vecka:

Måndag:
Tisdag: Sovmorgon
Onsdag: Skolloppet
Torsdag: Klassens dag
Fredag: Skolavslutning

Trevlig Helg!
/Sara, Camilla och Mattias

Neptunus veckobrev v.21

Hej alla elever och föräldrar i Neptunus,

Efter en vecka med både sol, regn och strömavbrott längtar vi alla efter sommarvärmen. Regn för en hel månad öste över oss under onsdagen och torsdagen vilket gjort att vi fick planera om lite med idrott och friluftsliv. Vi har alla blivit blöta och det märks att stövlar och regnkläder verkligen är bra vid blött väder.

  

Vi vill även tacka alla som snabbt kom på plats för att hämta ert/era barn i onsdags då skolan drabbades av strömavbrott som inte riktigt ville lösa sig. Strömavbrottet startade reda kl 10.30 då vi gick för att äta lunch. Vi hoppades självklart på att det skulle lösa sig men efter några timmar var vi tyvärr tvungna att stänga skolan. Som tur var fick skolan ström senare under kvällen och vi kunde öppna igen under torsdagen. När vi väntade på hemgång  körde vi inne i röd lite disko där bland annat den berömda låten YMCA spelades 🙂

 

Kunskaper:

NO/friluftsliv – fjärilar och andra djur i vår närmiljö

När vi kom till skolan under tisdagen började den första förvandlingen ske. Våra larver började ömsa sitt skinn för sista gången efter att de hängt sig fast i taket med sin silkestråd. Det var spännande att se hur larverna svingade runt och nosade på varandra. Skinnet som blev kvar såg riktigt läskigt ut tyckte några. Särskilt när en puppa ramlat ned och bara det gamla skinnet hängde kvar.

För att få veta mer om just denna fas tittade vi på ett kort klipp där vi fick se en annan larv gå igenom hela förvandlingen under fem minuter. Det var så spännande att se hur puppan började komma fram medan larvens skinn åkte längre och längre upp mot taket på burken. För våra larver tog denna förvandling något längre tid men oj så spännande det var att varje gång upptäcka något nytt i burken.

Om du inte var på plats och vill se hur en förvandling går till så titta gärna här.

Vi läste även ur vår faktabok om fjärilens olika cykler för att få reda på mer om puppan. Vi tittade samtidigt på våra egna puppor på projektorn så vi kunde se dem tydligare och rita av dem på ett papper. Därefter skrev vi en faktatext om puppan utifrån fem nyckelord. 14 dagar, silkestråd, puppa, hårt skal, skyddar. Så här blev vår gemensamma text.

Puppa
Efter 14 dagar blir larven en puppa. Larven spinner silkestrådar som blir en puppa. Puppan blir hård och skyddar larven.

 

Under friluftslivets regniga lektioner så tittade vi på ett kort program om våra Pollinartörer, bin, humlor och fjärilar. Vi fick här höra hur viktiga dessa är för att våra växter ska kunna leva samt för att vi ska få njuta av frukt. Vi tittade även på en 3 minuter kort snutt om skillnaden mellan våra insekter och spindeldjur  samt kräldjur så vi har koll på hur vi kan dela in djuren i skogen. På vår promenad ut i skogen så letade vi lite extra efter just dessa. Vi hittade inte så många flygande djur men vi kunde se spår av dem i form av bikupor därefter hittade vi sniglar, maskar, myror, myggor och spindlar.

  

Bild med röd – fjärilar

Tillsammans med Cissi fick eleverna skapa fantastiska fantasi fjärilar i tyll som de prydde med paljetter och pärlor. Det är så härligt att se hur eleverna inspirerar varandra och hjälps åt. Cissi lärde eleverna en lite sång om fjärilens livscykel som vi kommer sjunga när vi släpper ut våra fjärilar under avslutningsveckan.

MA – Massa

Veckans uppgifter i matteboken handlade om att ta reda på olika materials massa. Vi har under veckan jämfört, uppskattat samt använt vågen för att mäta massa. Vi har skapat förståelse kring olika enheter, både informella enheter samt enheten kilogram.

Vi började veckan med att jämföra och uppskatta olika saker för att ta reda på vilken som är tyngst respektive lättast av två olika saker. För att uppskatta använde vi oss av våra händer genom att lägga varsin sak i vardera hand. Därefter så la vi de två sakerna på en balansvåg för att se vilken som om vi gissat rätt.

För att hitta på egna enheter att kunna mäta massan på våra saker så använde vi oss av kuber. Detta för att skapa en förståelse kring hur viktigt det är att man namnger vilken enhet man använder sig av.

Vi kunde se att två legogubbar vägde 2 kuber, ett legodäck vägde 5 kuber och en bil vägde 25 kuber.

Senare under veckan så använde vi oss av vikter för att ta reda på hur mycket olika saker väger.

Skola hem:

Nästa vecka v. 22:

Måndag:
Tisdag: Sovmorgonen eller fritids vi startar skolan kl 9.40.
Onsdag: Gemensam idrott ute under eftermiddagen 11.40-13.45
Torsdag: Läxa lämnas in
Fredag: Sista läsläxan delas ut

Läxa – Lässtrategier

Denna vecka har vi gått igenom lässtrategin Detektiven. Eleverna ska denna vecka försöka hitta ord som är lite kluriga eller som hen behöver fundera lite extra kring när hon läser för att förstå orden.

 • Du läser minst 10 minuter under 3 dagar (såklart vill vi att ni läser så många dagar som möjligt).
 • Du besvarar frågor i ditt häfte: Detektiven och Konstnären.
 • Varje torsdag tar du med dig ditt häfte samt läsebok för att kunna presentera för dina kompisar.
 • Veckans läsläxa är Detektiven och konstnären se bilder nedan:

 

Blänkare:

8/6 Vi samtalar om hjärnan som är fokus under skolloppet.
9/6 Skolloppet: Äntligen så ska vi springa under förmiddagen. Vi städar våra klassrum.
10/6 Klassensdag mer info kommer.
11/6 Skolavslutning kl: 9.00-10.30 skriv gärna på school soft när du går hem så att vi vet.
14/6 Fritids planeringsdag (stängt)
9/7  VT sista dag, ses igen nästa termin.
9/8 Fritids öppnar upp efter sommaren.
18/8 Skolstart

Skolavslutningen

Skolavslutningen kommer även i år att ske i våra klassrum. Tiden för avslutningen kommer att vara mellan kl 09:00-10:30. De som vill får gå hem/bli hämtade kl.10.30. För de som vill och önskar kommer fritids att vara öppet som vanligt. Inför denna dag vill vi att ni meddelar närvaro på Schoolsoft dvs när eleven kommer  att gå hem/bli hämtad för dagen. Detta för att vi ska kunna planera för bemanningen på fritids denna eftermiddag.

Det är enbart Solen som kommer att vara i amfiteatern på sin avslutning som sker mellan kl.11-12. Tyvärr kommer inga föräldrar att få delta på denna avslutning. För att eleverna och lärarna inte ska bli störda under denna stund kommer vägen som går förbi amfiteatern att vara avstängd och vi hänvisar då istället till vägen förbi Ladan. Ni får därmed gärna hämta ert barn kl.10.30 eller efter kl.12 då Solens avslutning är klar, samt att lunch har hunnits serveras till alla fritidselever. Tack för er förståelse!

Trevlig helg

Camilla, Sara och Mattias