Pluto – Dramalek

Ämne: Dramalek
Årskurs: Pluto – förskoleklass
Ansvarig: Anna Berlind
När: Läsåret 22/23

 

Varför?

Vad är dramalek?

Vad tänker ni att vi ska göra?

Vad kan vi lära oss i dramaleken?

Är det viktigt med fantasi? (Varför? Hur kan vi använda den?)

Hur kan vi bli bra på att samarbeta?  

 

Centralt innehåll från kursplanen

 1. Förskoleklass

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.(Lgr22 s.23)

 

 

Vad? 

Jag vill skapa ett meningsfullt sammanhang där kreativitet, fantasi och samarbete är i fokus så att gruppens process får en positiv utveckling.

Grupp och individ ska få möjlighet att:

 • lära känna sina nya klasskompisar i ett mindre sammanhang där vi provar olika lekar och dramaövningar. 
 • utveckla sin fantasi och kreativitet på ett lekfullt sätt.
 • vara med och skapa en trygg och positiv grupprocess där alla kan känna tillit till varandra.
 • lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget.
 • vara med och skapa en gemensam lekbank. 

Hur?

Eleverna i Pluto är indelade i fyra grupper, som fått namn efter planeten Plutos månar – Nix, Charon, Hydra och Kerberos. 

Det är 10 elever i varje grupp som har dramalek under en sammanhängande period av sju veckor. 

Varje tillfälle följer ett tydligt mönster som startar med en namnlek och sedan följer lekar och dramaövningar som känns rätt i gruppens utvecklingsprocess. Vi avslutar varje tillfälle med avslappning och utvärdering.

Eleverna uppmuntras till att föreslå/önska lekar som passar bra i sammanhanget.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Pedagog ansvar för att utnyttja tiden på bästa sätt genom att ‘läsa’ av gruppens ork och fokus, avsluta aktivitet/lek vid rätt tillfälle.

Möjligheter – Vi använder lekar och dramaövningar som metod för att uppnå bästa grupp-process, utveckla fantasi och kreativitet. 

Förväntningar – Varje tillfälle börjar med genomgång av förhållningssätt, vad vi ska göra, elevers önskemål. 

Rutiner – Kontinuerligt ställa frågor till gruppen så att det blir en naturlig process i lärande och delaktighet. Tex: ‘Hur kan vi göra så att det känns rättvist i turtagning? Hur ser vi ut när vi är rädda? (om det är det vi ska gestalta i en lek/övning).

Interaktion – Pedagog ansvarar för att hålla gruppens dialog igång för att skapa känslan av delaktighet och respekt för varandra.

Miljö – Vi använder whiteboarden i klassrummet för att tydliggöra dagens innehåll men även förtydliga lek/övning.

Språk – Pedagog ansvarar för att vara tydligt i genomgången av lek/övning men ska också vara lyhörd för tips på förändringar av elever – dialog. Ställ frågor som bidrar till utveckling och samarbete.

 

Modellering – Pedagogen visar hur en lek/övning går till.

Pluto – REDE

Ämne: Värdegrund – REDE
Årskurs: Pluto
Ansvarig: Hendrike Palm
När: Läsåret 22/23

Varför?

 • Varför ska vi arbeta med djur? 
 • Varför är det bra att prata om känslor? 
 • Varför är det viktigt att vara en bra kompis? 

I läroplanen står det att skolan ska verka för att eleverna ska ges möjlighet att:

 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. (LGR 22 s.22)
 • Kunna uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter (LGR 22 s.11)

och att:

 • Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. (LGR 22 s.11)

Genom att arbeta med REDE ges eleverna möjligheten att sätta sig in i andras situation och se ur andras (djurs) perspektiv. Materialet innefattar olika etiska scenarion som alla bygger på erfarenheter där eleverna kan känna igen sig i.

Övningarna sker både praktiskt och teoretiskt där reflektion, ställningstagande och förmågan att uttrycka sig ligger i fokus.  

Vad? 

Genom undervisningen kommer eleven att ges möjligheten att utveckla förmågan att: 

 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett
  demokratiskt och empatiskt förhållningssätt, (LGR 22 s.22)
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. (LGR 22 s.23)
 • Utveckla ord- och begreppförrådet som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. (LGR 22 s.23)

Undervisningen fokuserar på att eleverna ska få förståelse för: 

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller. (LGR 22 s.24)
 • Begreppet REDE – Respekt, Empati, Djur och Etik

Hur?

Under 7 tillfällen kommer eleverna att arbeta med övningar kopplade till värdegrundsmaterialet REDE. REDE som står för Respekt, Empati, Djur Etik. Materialet utgår ifrån djur. Övningarna tar upp djurens rättigheter, levnadssätt, deras känslor och strategier kring reflektion. 

Övningarna handlar om att stärka och utveckla elevernas sociala kompetens genom att de  får lära sig att sätta ord på sina känslor, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra. 

Lektionen startar alltid med samling där vi presenterar och diskuterar tillfällets ämne. 

Vidare kommer eleverna att få bearbeta – enskild, i mindre grupper och i storgrupp – ämnet både genom diskussion följt av praktiska och lekfulla övningar. 

Tillfället avslutas med reflektion kring ämnet. 

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Fredagar i gruppsammanhang. Time timer ställs för att eleverna får uppfattning om hur lång tid varje moment pågår under lektionen. 

Möjligheter – Alla elever ges möjlighet till att få pröva och uttrycka sina tankar och idéer kring ämnet. 

Förväntningar – Att eleverna ska kunna ta emot instruktioner, delta på gemensamma övningar och i diskussion – efter egen förmåga.

Rutiner – Lektionerna har samma upplägg oavsett ämne: samling med genomgång, eget arbete, lek, gruppdiskussion och avslutningsvis en reflektion. 

Interaktion – Ämnet öppnar upp för dialoger relaterat till ämnet mellan elever-elever och pedagog-elever, både under och efter lektionen. 

Miljö – Målsättningen är att skapa ett arena som känns trygg för eleverna att kunna uttrycka känslor och tankar som kanske vanligtvis upplevs lite jobbigare. 

Språk – Instruktionerna ges på ett språk som passas eleverna. Vi använder ord och begrepp kopplat till ställningstaganden kopplat till ämnet. 

Modellering – Genom att pedagogen delar med sig egna tankar kring ämnet visar det att det är okej att öppna upp sig. Under det egna arbetet visar alltid pedagogen hur man kan göra uppgiften på ett alternativt sätt, så att eleverna får en grund i hur uppgiften kan lösas. Pluto veckobrev v.36

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO

Den röda gruppen har denna vecka fått prova att ha NO för första gången nästa vecka blir det gröna gruppens tur. På no passet pratade vi om hösten och vad som händer ute i naturen. Vi fick se på 2 kortare filmer som vi sedan pratade om. Vi lärde oss varför löven ändrar färg på hösten och vi gjorde våra egna höstträd.

IDROTT

Denna vecka hade Gröna gruppens sin första idrottslektion. Nästa vecka är det röda gruppens tur. Vi inledde med uppvärmningsövningen “Väcka Kroppen”. Ståendes i en ring turades vi om att välja en kroppsdel som behövde väckas och hitta på en rörelse som passade för det. 

Huvudaktiviteten denna gång var leken “Kom alla mina barn” där fick vi röra oss från ena sida i rummet till den andra på olika sätt. Bland annat genom att studsa som bollar, klampa som jättar, krypa som katter etc..

Vi gjorde även samarbetsövningar med “Fallskärmen” där vi provade olika sätt att få fallskärmen att röra sig upp och ner både fort och långsamt.  Vi förflyttade en boll i fallskärmen och fick den att flyga upp i luften. Vi lekte också en namnlek där vi turade om att byta plats med varandra under fallskärmen. Vi avrundade med att göra kojan (sätta oss under den luftfyllda fallskärmen).

Vi avslutade lektionen med att utvärdera dagens aktiviteter med verktyget “Tummen” samt en stunds avkoppling liggandes på fallskärmen. 

 

SO

Brandstationen

Besöket på brandstationen var spännande. Vi fick utföra olika uppdrag utomhus bland annat gå en bana som började med kamelgång och slutade i slalom. Vi fick stå på ett led och skicka en boll över huvudet och vidare till nästa person och sista personen skulle lägga bollen i ett däck. Inne på brandstationen fick vi se hur de lever när de jobbar. De har en idrottshall två tv-rum ett kök där de turas om att laga mat till varandra. Det var intressant att få höra om allt och kolla på de olika brandbilarna. I slutet av besöket fick vi en lite överraskning av brandmännen. Det var serietidningen Flammys brandskola.

Efter besöket kollade vi på en filmen “Ellie och Jonas lär sig om eld”.

Klassrumskultur

Denna vecka har vi inlett vårt samtalat kring hur vi vill ha det tillsammans i klassrummen och hur vi ska vara mot varandra. Alla fick dela med sig av sina erfarenheter från förskolan och komma med förslag på hur vi kan göra för att vi alla ska trivas, få en god arbetsro, komma till tals, bli lyssnade på etc. Det här kom vi överens om:

 

Ugglan och kompisproblemet

I veckan har vi tittat på första avsnittet i UR serien Ugglan och kompisproblemet. 

Dessa kortfilmer har vi som utgångspunkt när vi samtalar om värdegrundsfrågor och kring hur en är en bra kompis. I första avsnittet handlar om att säga förlåt på riktigt. eleverna delade med sig av många kloka tankar och lösningar på problemet. 

 

Så här sa några kompisar:

-snickaren behöver säga förlåt och kanske ge kompisen en kram.

-snickaren kan bygga ihop bordet igen så att kompisen blir glad.

-snickaren och kompisen kan hjälpas åt att laga bordet.

-snickaren kanske inte vågar säga förlåt, då kan den visa förlåt med teckenspråk.

 

Årstider – månader – veckodagar

Den här veckan har vi pratat om de fyra årstiderna, de tolv månaderna och veckodagarna. Vi har pratat om vilken årstid och månad vi fyller år i och satt upp ett årstidshjul på väggen. Vi har gjort en egen födelsedagstavla där vi skrivit våra namn, när vi fyller år och sedan smyckat tavlan med en ram. För att befästa årstiderna, månaderna och veckodagarna har vi sjungit med i Kompis Bandets – Årstidssång och Gåspennans – Månadsvisan och Veckans dagar. Sångerna blev väldigt populära så de har varit ett återkommande inslag på varje lektion hela veckan ut.

 

Mångrupper

Nix – dramalek

Dagens lekar:

  • Namnkedjan: Vi startar varje gång med den här övningen eftersom vi tränar oss i att komma ihåg varandras namn. Plutokompis, berätta hur vi gör!
  • Charadpåsen: Den som får tygpåsen låtsas plocka upp något och visar med händerna vad det är (en liten charad), vi andra gissar. 
  • Rörelsestopp; vi rör oss till musik och ‘fryser’ när musiken tystnar. Idag föreställde vi vampyrer, träd och katter.
  • Gumman/gubben i lådan: efter önskemål från en plutokompis. Leken kände många  igen från sina förskolor. 
 • Katten och råttorna: Det ligger en sovande katt i mitten och runt omkring finns olika råttbon. Där bor springråttor, gåråttor, smygråttor och galoppråttor. De olika råttorna lyssnar efter sin rytm från tamburinen för att då röra sig runt den sovande katten som vaknar när det blir alldeles tyst, då gäller det att ta sig tillbaka till sitt bo. Den som blir fångad får vara katt.
 • Massagesaga: Vi avslutade med massagesagan – Hösten. Barnen sitter i par och får turas om att ge och ta emot massage samtidigt som de lyssnar på en saga.

 

Charon – bild

Denna vecka har vi pratat om komplementfärger eller kompisfärger. Vad händer när vi blandar kompisfärgerna med varandra? När vi blandat kompisfärger fick vi prova att blanda de färger vi ville.

 

Hydra – REDE

Den här veckan har lektionens tema varit småkryp. Vi inledde lektionspasset med att titta på en rolig film om en spindel som försöker äta en fluga. Efter det diskuterade vi vilka sällskapsdjur och småkryp det finns. Är det något skillnad på dessa, vart kan man hitta småkryp och hur ska vi människor vara runt småkryp? 

Vi samlades runt två stora bilder som föreställde ett hus och en skog. Därefter tittade vi på bilder på några vanliga kryp som finns i Sverige. Eleverna fick sedan rita av ett kryp och fick sen själva välja och placera ut dem på antingen hus- eller skogbilden. 

Avslutningsvis lekte vi leken “Flugan” som handlade om att eleverna förvandlades till flugor och fick surra omkring i klassrummet. Lekledaren ropade ut något av följande: Flugsmällan, Flugpapper, Lunchdax, Flygtur eller Flugspray. Utefter det som ledaren ropade ut skulle eleverna röra sig (eller stå still). Något som uppskattades som resulterade i mycket (roligt) surr.

 

Kerberos – simskola

Den här veckan har vi fortsatt att öva och finslipat på bentagen hållandes i stången. Vi har simmat bröst- och ryggsim med och utan flythjälpmedel. Vi övat på att flyta på rygg som sjöstjärnor. Vi har doppat oss under vattenytan och hoppat från kanten ner i en rockring.

 

Hemsidan

Veckobrevet på hemsidan kommer att bytas ut till att bli ett månadsbrev. Månadsbrevet på hemsidan skickas ut första fredagen i månaden, så nästa brev på hemsidan blir den 7 Oktober. Information om kommande vecka kommer fortfarande att skickas ut varje vecka på Meitner. 

 

Trevlig helg! 

/ Maria, Christina, Anna, Hendrike & Titti 

 

08-586 313 10

pluto.personal@lemshaga.se

 

Pluto veckobrev v.35

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Denna vecka har vi fortsatt med stationsarbete lik förra veckan. De elever som har velat har också haft möjligheten att måla sin sten. Då har vi gått in i smågrupper till ateljén.

Vi har pratat om hur en bra kompis är. Eleverna fick först sitta i smågrupper och dela med sig av sina tankar kring frågeställningen Hur är en bra kompis? Vad gör en bra kompis?

Efter det fick grupperna dela med sig av sin tankar till hela klassen. Vi samlade tankarna på tavlan.

Högläsning

Under denna vecka har vi fått titta på 4 stycken högläsningsböcker på lässugen som är ett program på ur. I lässugen har vi träffat Amanda. Sexåriga Amanda klarar allt utan vuxna – utom att läsa högt för sig själv. Men med sin lässug lyckas hon suga in lämpliga berättare som landar hemma i soffan! 

 

Avsnitt 1. Den här gången läser skådespelaren Eva Röse ”Jag rymmer!” av Eva Lindström.

Avsnitt 2. Den här gången läser skådespelaren och komikern Nour El Refai ”Hugo – elak, blodtörstig och jättefarlig?” av Mia Nilsson.

Avsnitt 3. När hennes föräldrar är och storhandlar använder hon sin lässug och får fatt på skådespelaren Leif Andrée. Han läser ”Den stora smällen” av Mats Wänblad och Per Gustavsson.

Avsnitt 4. Vem ska läsa högt för sexåriga Amanda när föräldrarna är på banken? Jo, det ska rockstjärnan Dregen! Han hamnar i Amandas lässug och läser sedan boken ”Det är en gris på dagis” av Johanna Thydell och Charlotte Ramel.

MÅNGRUPPER

REDE (Hydra)

Vi har jobbat med känslor – Övningen gick ut på att eleverna fick fundera kring hur vi människor visar känslor och i vilka situationer. Vi pratade också om djuren kan ha liknande känslor som vi har. Utifrån foton av hundar och katter som visar olika känslor och utifrån att vi lekte och diskuterade.

 

Dramalek (Nix) 

Några tankar barnen hade kring dramalek innan vi startade idag:

 • lära sig teater
 • någon slags kull
 • opera
 • tv-spel
 • springa runt

Idag har fokus varit att lära sig kompisarnas namn. Vi lekte Namnkedjan och Gömma kompis. 

Vi börjar alltid med namnkedjan för att hitta lugn och fokus innan start, samtidigt som vi tränar på att komma ihåg varandras namn.

 

Gömma kompis; Två kompisar går ut ur klassrummet medan vi andra gömmer en kompis. När de kommer tillbaka ska de lista ut vem som saknas. 

 

Rörelsestopp; vi rör oss till musik och ‘fryser’ när det blir tyst. Idag skulle vi föreställa bollar, monster och isglassar.

 

Vi lekte också Hunden och benet, som alla känner igen sen förskoletiden. Idag fick alla vara ett valfritt djur och beskriva det innan vi sjöng och ramsade ‘alla händer bakom ryggen nu får…vakna’. Vi fick träffa olika grodor, ödlor, kaniner.

 

Utvärdering; alla får chans att visa med tummen hur dagens känsla för dramaleken varit, tummen upp 🙂 tumme sidan :- eller tumme ner 🙁 

 

Bild (Charon) 

Idag har vi träffats för första gången och första frågan var: vad är bild? Flera trodde att vi skulle göra självporträtt, och måla och rita. Idag har vi pratat om färg. Våra grundfärger (primärfärger)-blå, röd, gul och våra sekundärfärger- orange, lila, grön. Vi har också fått måla med grundfärgerna och blandat våra egna sekundärfärger.

Simning (Kerberos)

I fredags hade gruppen Kerberos sitt första simskoletillfälle. När alla var på plats tågade vi ner på led till parkeringen där vi blev upphämtade av simbussen. När vi kom fram bytte vi om och duschade av oss innan det var dags för första simlektionen. 

Vid första tillfället fick vi öva på att:

*hoppa från kanten

*bentagen

*bröstsim

 

När vi övar tekniken i bentagen håller vi i oss med raka armar i stången och bara jobbar med benen. 

Ramsam vi säger medan vi gör bentagen är “In, ut, runt och ihop”. 

“in” = tar in knäna mot magen

“ut” = för ut knäna åt sida (grodposition).

“runt” = sträcker ut benen, rakt ut åt sidan. 

“ihop” = drar ihop benen mot varandra, med kraft. 

 

Vi övade sedan på att simma bröstsim (både med platta och korv samt utan). 

 

Efter lektionen passade några på att koppla av en stund i bastun innan dusch och ombyte.

Förutom att få öva på våra simkunskaper ger detta tillfälle eleverna möjlighet att öva sig i de rutiner som finns på ett badhus och hur vi för oss i detta sammanhang och miljö. De får även öva sig på att ta ett eget ansvar för sina saker och bli självständiga i de olika moment som ingår (duscha, klä på sig, packa väskan mm).

 

FRITIDS

 • Fortsätt bjuda hem kompisar.
 • Fritidssamling dagligen 14:30 utomhus, där barnen får välja aktiviteter som erbjuds under eftermiddagen. 
 • Vi har börjat introducera aktiviteter lite smått. 
 • Vi önskar att ni föräldrar fortsätter att hämta och lämna utomhus p.g.a. förkylningstider. Det finns alltid en person utomhus som kan möta er. 

 

Trevlig helg! 

/ Maria, Christina, Anna, Hendrike & Titti 

 

08-586 313 10

pluto.personal@lemshaga.se

 

Plutos veckobrev v.34

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Stationsarbete
Under större delen av veckan har vi haft stationsarbete, där eleverna varit indelade i fyra-grupper. Grupperna var på varje station i ca 15-20 minuter innan vi bytte till nästa. Genom stationsarbete ges eleverna möjlighet att interagera och lära känna varandra i ett litet och lustfyllt sammanhang. Stationerna under veckan var:

 • sommaruppgift
 • lego
 • kaplastavar
 • spel
 • rita
 • plus-plus
 • memory
 • kulbana
 • pegg-tavlor
 • pennövningar
 • Förutom stationerna i klassrummet har speciallärare Marie och specialpedagog Lena träffat några av grupperna och gjort matematik- och språkövningar kopplade till den obligatoriska kartläggningen i matematik och svenska för förskoleklass.

 

Sommaruppgift
Under stationsarbetet i veckan berättade alla om sin sten, för kompisar i den lilla gruppen. Det var nog både roligt, lite pirrigt att själv få visa och berätta. Men också väldigt intressant att få höra var kompisarna hittade sin sten och varför de valde just den.

 

Lemshagapromenad & lek
I fredags provade vi på att ses i våra mångrupper (Nix, Charon, Hydra och Kerberos). Under förmiddagen fick de fyra grupperna göra två olika aktiviteter. Den ena var att leka lekar med Christina på skolgården (till exempel “Hur mycket är klockan Herr Lejon?”och “Kom alla mina kycklingar”). Tillsammans med Anna eller Maria gick gruppen på en Lemshagapromenad och tittade närmare på skolgården och de skolbyggnaderna som finns (till exempel Musikladan, Annexet, Storgården, Amfiteatern, Lillgården, Ladan, Villan och Mellangården). Vi fick veta att alla klasser har planet-namn precis som Pluto och så fick vi höra lite historia om Lemshaga.

 

Högläsning
Eftermiddagens lektion startar alltid med en stunds högläsning. “Forskning visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet (Heath, 1983; Liberg, 2003a).”
Under veckan har vi lyssnat till och haft samtalat utifrån böckerna:

 • Gittan och älgbrorsorna
 • Gittan och fårskallarna
 • När åkes mamma glömde bort
 • Lill-Zlatan och morbror raring
 • Kenta och barbisarna.

Samtalsämnena som kom upp handlade bland annat om rädslor, mod, syskon, stress, svartsjuka och självkänsla.

 

FRITIDS

Vi ser att eleverna genom lek på raster och under fritidseftermiddagarna nu bygger fler kompisrelationer, vilket är jättebra. För att ge alla elever lite extra hjälp på traven, vill vi tipsa er vårdnadshavare om att det nu är ett superbra läge att börja bjuda hem en eller ett par kompisar för lek på fritiden. Då ger ni ert barn goda förutsättningar för att lära känna sina nya kompisar ännu bättre och de får möjligheten att skapa djupare vänskapsrelationer.

 

Skola och hem

Information kring kommande vecka och aktiviteter kommer ni få ett mail-utskick via Meitner och ett separat mail från oss pedagoger (dvs. två mail). På måndag önskar vi får återkoppling från er vårdnadshavare kring vilken information som nått fram till er (då vi befinner oss i en övergångsfas).

 

Trevlig helg!
/ Maria, Christina, Anna, Hendrike & Titti

08-586 313 10
pluto.personal@lemshaga.se

 

Plutos veckobrev v.33

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Välkomna till ett spännande läsår i Pluto alla barn och föräldrar!
Inskolningsdagarna har gått mycket bra för alla barn i båda grupperna och barnen börjar redan knyta kontakter med varandra. Vi har utforskat vår ute- och innemiljö och på ett tryggt sätt fått möta många nya rutiner tillsammans. Vi har sett många glada och förväntansfulla barn och vi har gett mycket tid till lek både inne och ute dessa första dagar. För att lära känna varandra mer har vi bland annat lekt olika Namnlekar, Fruktsallad, Alla som… och Under hökens vida vingar. Vi har också haft högläsning varje dag och arbetat med några enskilda uppgifter som Bokstäverna i mitt namn, Spåra linjerna-pennkontroll och Min favoritglass. I fredags avslutade vi veckan med att äta glass för att fira skolstarten och att inskolningen nu är klar.
Tack alla föräldrar som hjälpt oss att ge barnen en trygg start den här första veckan på Lemshaga! De kommande veckorna kommer vi fortsätta att lägga mycket tid på att hjälpa barnen möta allt nytt, stötta dem i mötet med nya vänner samt undersöka den nya miljön och de rutiner som finns här.

Så här gör vi bland annat för att skapa trygghet och goda relationer:
* vi finns vid barnens sida i deras möten med andra, både i lek och i arbetsstunder.
* vi pratar om hur vi vill att vi ska vara med varandra.
* vi tydliggör våra rutiner och dagens struktur.
* vi arbetar gruppstärkande genom att öva på våra namn, leka och sjunga mycket tillsammans.

 

Sommaruppgift
Under nästa vecka kommer vi bland annat att arbeta med sommaruppgiften där eleverna kommer få visa upp och berätta om sin sten. Plutokompis! Ta med din sten till skolan nästa vecka om du inte redan har gjort det.

Plutos Sommaruppgift ht-22 PDF

 

 

Skola och hem

Information kring kommande vecka och aktiviteter får ni i ett mailutskick via Meitner.

 

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger