Teknik

Teknik

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Malin Bengtsson, Anna Berlind och Maria Jones-Bentzer.

När, under vilka veckor?

Under hela året, i våra tolvgrupper.

Vad?

Teknik. Vi undersöker: Glasögonen, plåstret, saxen, tandborsten, säkerhetsnålen, bollen, gaffeln, suddgummit och visselpipan.

Frågeställning och följdfrågor

Hur uppfanns dessa saker?

Vad användes innan?

På vilket sätt har dessa saker underlättat för människan?

Hur fungerar de?

Hur skulle de kunna förbättras?

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

-kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

-kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

-kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Förankring i kursplanens syfte

“Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.”

Centralt innehåll från kursplanen

-några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att samtala om de olika sakerna utifrån elevernas erfarenheter och intresse. Vi kommer att undersöka sakerna utifrån frågeställningarna ovan;  Hur uppfanns dessa saker? Vad användes innan? På vilket sätt har dessa saker underlättat för människan? Hur fungerar de? Hur skulle de kunna förbättras? Vi kommer att titta på ett avsnitt varje vecka från programserien “Mitt liv som grej?” från UR Skola. Vi kommer att ha olika uppgifter till varje tillfälle, där barnen själva kan bli medvetna om hur saken har underlättat för människan. Vi kommer att leka “Kims lek” och använda oss av de saker vi undersöker. Kunskaper från avsnittet ur “Mitt liv som grej” uppmuntras att användas då kompisarna vill ha ledtrådar.

Vi kommer att använda oss av Vt-rutinen ”See, Think, Wonder”.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi kommer att undersöka en sak vid varje tillfälle, under de nio veckor som vi träffas i grupperna Charon, Nix och Hydra.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Allt vi har skapat för att fylla en funktion för vårt mänskliga välbefinnande och behov är teknik. Olika konstruktioner som är gjorda för att underlätta. Vi hanterar olika tekniker för att utforma de olika konstruktionerna. Vi vill synliggöra för barnen att saker de kanske tar för givet att de finns i deras vardag inte alltid har funnits, hur de uppfanns och ge dem möjligheter att diskutera hur de tror att de kanske kan förbättras och hur de tror att de kanske ser ut om hundra år. Vi vill utmana barnen att utveckla sin förmåga att både förstå och använda teknik. Vi vill synliggöra och göra den begriplig.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

Genom Visibel Thinking synliggör vi våra elevers tänkande  och skapar därigenom ett fördjupande lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Värdegrund

Välkomnadets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Samhället omkring oss

Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle?

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vid varje tillfälle har vi en kort återblick till det tidigare tillfället. Vid sista tillfället kommer vi att utvärdera teknikprojeket genom att barnen får berätta om vad de kommer ihåg av de saker vi pratat om och om de upplever att de har lärt sig något nytt. Vi kommer att använda oss av Vt-rutinen

“I used to think, now I think”.

Dramalek

Ansvarig/Ansvariga lärare:  Anna Berlind

När, under vilka veckor? Hela läsåret 16/17
Under en period av nio veckor träffas en 12-grupp ( Nix, Charon, Hydra ).

Vad?

Lekar, dramaövningar, sång och rörelse.

Frågeställning och följdfrågor

Hur kan vi utveckla ett öppet och tillitsfullt klimat där eleverna vågar prata, komma med förslag och lösningar i leksammanhanget?

Hur kan vi utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga?
Hur kan vi utveckla vår fantasi och kreativitet i lekar och enkla gestaltningsövningar?
Hur kan vi bli medvetna om våra känslor?
Hur kan vi bli medvetna om våra leksignaler?
Vilka är leksignalerna?

Övergripande mål från LGR11
2.1 Normer och värden:
Skolans mål är att varje elev

• respekterar andra människors egenvärde,
tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Centralt innehåll från kursplanen

Skapande och estetiska uttrycksformer
– Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I grupplekar och gestaltningsövningar där alla är delaktiga genom att vara aktiva och bidra med förslag på hur vi kan utveckla lekar och övningar eller föreslå nya.
Ibland arbetar vi alla tolv tillsammans, ibland i smågrupper tex i par eller tregrupp beroende på vilken lek eller övning som passar.
Avslappning och reflektion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eleverna kommer från olika förskolor därför är det viktigt att vi under året i Pluto strävar efter gemensamma förhållningssätt där goda relationer mellan eleverna får möjlighet att växa.
Möta nya kamrater i en mindre grupp där lek och fantasi har ett tydligt innehåll.

Lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksammanhanget.

Skapa en gemensam lekbank.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi utvärderar kontinuerligt efter varje tillfälle genom samtal om dagens innehåll och elevernas upplevelser.