Veckobrev Solen v 19

Kära Solar!

Just nu strålar solen utanför fönstret och vi går mot varmare tider. Nu är det inte många dagar kvar till skolavslutningen ca 20  skoldagar. Inte klokt vad tiden går. Som ni säker sett på Schoolsoft har det redan kommit ut hur vi tänker kring skolavslutningen här på Lemshaga. Det kommer inte att bli en vanlig skolavslutning men vi gör det bästa vi kan utifrån rådande situation och vi försöker göra allt för att solarna ska få en fin avslutning på Lemshagatiden.

Veckan som gått

Vi ägnade större delen av mentorstimmen till att skapa avslutningshälsningarna till varandra. Det kommer bli allt från intervjuer, filmer, sketcher till bilder. Formen är digital för att säkerställa att de kan gå fram oavsett läget i juni! Vi kommer fortsätta jobba med detta på mentorstimmarna, med undantag från nästa måndag då vi kommer att ta spexfotot! Blåställ/garage är temat och det bästa är att ni kommer med det ni ska ha på er direkt på morgonen.

Vi är igång i alla ämnen med diverse saker – i no:n har vi gått över till organisk kemi samtidigt som vi parallellt jobbar med sex och samlevnad. I matten håller vi just nu på att repetera allt vi gjort i matten i högstadiet. Måndag 25/5 kommer vi att ha ett prov i matten. Tänk på att det krävs en del arbete hemma också – vi har inga andra läxor i matten. För övrigt är det muntliga redovisningar på era skriftliga arbeten i engelskan och jämföra olika religioner i So:n.

Avslutningsmiddag:

Är inte helt lätt att få till i år men vi jobbar på en lösning som ska kunna följa alla direktiv. Vi har god hjälp från föräldrahåll för att hitta en helhetslösning! Vi återkommer snart med mer information.

Veckan som kommer

 • Spexfoto på mentorstimmen måndag kl 9.30.
 • Fysiklaboration tisdag 12/5 och 14/5 (mail och schoolsoft till berörda)

Kommande :

v 20  Mån 11 maj: Spexfoto mentorstimmen

v 21 – Mån 18 maj: Studiedag

v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag.

v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag för de som skolan kontaktar. Övriga studiedag

v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar

v. 24 – Tisdag 9/6  Avslutningsmiddag (jobbar vi för)

v. 24 – Onsdag 10/6 Er sista skolavslutning på Lemshaga.

Ha en skön helg!

/Solenteamet

 

Sex och samlevnad

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v.19-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är kärlek? Kan man bli kär i vem som helst? Vad är menas med normer?
 • Homosexualitet, heterosexualitet, transsexualitet-identitet
 • Vad är sex? Hur kan det se ut? Vad är viktigt att tänka på?
 • Hur kan man säga nej på ett bra sätt.
 • Hur ska man lära känna sin kropp på bästa sätt? Vad gillar jag?
 • Onani, ja eller nej?
 • Porr- Vad kan vara bra? Dåligt?
 • Sexuella fantasier. Vad är det?
 • Olika preventivmedel – hur ska man tänka.
 • Könssjukdomar – hur smittar de, symtom och hur behandlar man det? Vad innebär smittskyddslagen?
 • Vad säger lagen om rätten till den egna kroppen och synen på sexualitet? Sexualbrott

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Tolkning och granskning av informationen koppling till biologin, tex faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur ska vi arbeta?

Gruppuppgifter, diskussioner, faktainsamling, se på filmer, ”föreläsningar” av läraren.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Gruppdiskussioner, små inlämningsuppgifter, lektionsaktivitet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.19
Labbpasset: Vad är kärlek? Hur kan kärlek kännas? Film om kärlek + diskussionfrågor i grupp.

v.20
Labbpasset: Vad är kärlek? Hur kan kärlek kännas? Film om kärlek + diskussionfrågor i grupp.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Organisk kemi – kolföreningarnas kemi

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 19-

Läsanvisningar i boken Spektrum Kemi
Organisk kemi s.156-185
Kol och förbränning s. 244-265

Gleerups – kemi 7-9 – kol och kolföreningar

Keynotes: 

Extrafrågor: Extrafrågor organisk kemiFacit extrafrågor

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

• Vad menas med organiska ämnen och organisk kemi?
• Vilka är de fyra (fem) vanligaste formerna av grundämnet kol? Vad är amorft kol?
• Vad är nanoteknik?
• Hur går kolatomerna runt i ett kretslopp (kolets kretslopp)? (gjort tidigare)
• Du skall kunna namnge, rita upp strukturformel och molekylformel för alkaner, alkener, alkyner, alkoholer (+ 3 st) och organiska syror med kedjor på upp till 10 kolatomer
• Vad är skillnaden mellan ett mättat och omättat kolväte?
• Vad är isomerer?
• Hur och vad används kolväten till i vår vardag?
• Hur har olja bildats? Känna till begreppen/orden raffinaderi, destillering, fraktioner och krackning.
• Hur påverkar användning av olja, naturgas och kol (fossila bränslen) miljön?
• Hur bildas etanol?
• Känna till följande alkoholer: metanol, etanol, (teknisk sprit), glykol, glycerol – faror, nyttjor och användningsområden?
• Vad är biobränslen och hur påverkar det miljön?
• Känna till några vanliga organiska syror – var de finns och vad de används till i vardagen?
• Känna till vad en ester bildas av – var man kan hitta estrar och vad kan de användas till?

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

se matris

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete, laborationer, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Labbrapport, skriftligt prov och aktivitet under lektioner /diskussioner /lektionsuppgifter

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 19
Organisk kemi vs oorganisk kemi, uppgift: vad kan du få reda på om kol genom det periodiska systemet? Rent kol i olika former + Nanoteknik och nanomaterial. Artikel: Nanomaterial och nanoteknik kolets kretslopp
Film Kolets kemi

v 20
Kolväten (mättade och omättade) – alkaner, alkener och alkyner, isomerer. Film: Kol och kolväten, alkan-alken-alkyn

v 22

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Förankring i kursplanens syfte

 • Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attanvända kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll från kursplanen

Kemin i naturen

 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

 

Sista tiden ute på Lemshaga!!

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.16-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika utomhusaktiviteter?
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för alla under gemensamma spel?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till förra året?
 • Hur klär jag mig för att vara ute i naturen?
 • Hur förhåller jag mig till allemansrätten vid vistelse i naturen?
 • Hur gör jag i praktiken vid användandet av vindskydd. stormkök och eldning.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

 Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Friluftsliv Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under större delen av perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. Friluftslivet kommer vägas in under ganska många lektioner.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 16

Tisdag Grön: Catch the Flag på IP

Onsdag Röd: Fotboll

Torsdag (grön): GPS-orientering. Skattjakt med start utanför Ladan.

Vecka 17:

Tisdag Grön: Fotboll

Onsdag Röd: Catch the Flag

Tordag Röd: Ekedalsspåret med inslag av kondition, styrka och friluftsliv

Vecka 18

Tisdag Grön: Volleyboll – Teknik, spelregler och matchspel

Onsdag Röd: Volleyboll – Teknik, spelregler och matchspel

Torsdag Grön: Ekedalsspåret med inslag av kondition, styrka och friluftsliv

Vecka 19

Tisdag Grön: Volleyboll inne och basket ute.

Onsdag Röd: Volleyboll inne och basket ute.

Torsdag (var sin): Samling i L1: 8:20-9:10 Grön, 9:30-10:20 Röd. Det blir en teoretisk lektion inom friluftsliv. Info finns på classroom.

Vecka 20

Tisdag Grön: Idag samlas vi utanför Ladan. Det blir pingis, king, basket samt volleyboll (inne/ute??). Jag kommer även ta lite tid för att prata om torsdagens friluftsliv..!!

Onsdag Röd: Idag samlas vi utanför Ladan. Det blir pingis, king, basket samt volleyboll (inne/ute??). Jag kommer även ta lite tid för att prata om torsdagens friluftsliv..!!

Torsdag (var sin): Vi kommer träna på att göra upp eld med hjälp av tändstål.

Vecka 22

Tisdag Grön: Softboll eller brännboll – klassen väljer

Onsdag Röd: Softboll eller brännboll – klassen väljer

Torsdag:

Vecka 23

Tisdag Grön:

Onsdag Röd:

Torsdag:

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

 

Solen veckobrev v 17

Hej på er!

Vilken härlig vecka! Så skönt väder! Nu är det knappt sju skolveckor kvar av er sista termin på Lemshaga. Det är en hel del plugg kvar, men passa på att njuta av tiden ni har kvar också.

Veckan som gick:

Vi började med en mentorstimme där vi tog upp lite praktiska saker och sedan tog vi resten av mentorstimmen till att spåna kring en idé som vi mentorer hade om en videohälsning i smågrupper till klassen om något från tiden på Lemshaga. Vi tänkte visa den här filmen vid ett tillfälle i slutet av terminen. Vi kommer fortsätta jobba med dem de kommande mentorstimmarna.

På No:n håller vi på att avsluta vårt område om genetik. Nästa vecka har vi ett prov på området. Därefter kommer vi att jobba parallellt med biologi och kemi.

I övrigt har ni spelat in filmer på SO:n, skrivit texter på exam på engelskan, jobbat med area- och volymskala på matten och tränat livräddning på idrotten.

Veckan som kommer:

Livskunskap Solen röd tisdag 28/4, Ingarö kyrka. Vi samlas där 8.30 och håller på fram till lunch. Därefter är det lektioner enligt schema.

fredag 1/5 är alla lediga.

Övrig viktig info

Schoolsoft – info från skolledningen: 

Du hittar nya riktlinjer för distansundervisning på schoolsoft. Nytt är bland annat att närvarolänken för distansundervisning inte längre kommer användas generellt så länge skolan är öppen. Endast om en elev har en individuell överenskommelse med skolan som innebär att eleven uppfyller sin skolplikt får läraren ge eleven närvaro på distans. 

Vi fortsätter att utgå från tre plattformar:

 • LPP:er ska finnas på hemsidan, här finns en övergripande planering i enlighet med den mall som finns för LPP:er.
 • SchoolSoft: Läxor: Här ska alla läxor, prov och uppgifter finnas.
 • Schemat: En elev ska fortfarande alltid kunna gå in på sitt schema, klicka på sin lektion, och därmed se sin uppgift, antingen direkt i schemat, eller via länk till Classroom. Detta gör det möjligt att följa med i undervisningen om man bara är lite sjuk och under de två dagar man ska vara hemma efter man har varit sjuk. Dock utan att få närvaro på distans.

Kommande viktiga datum 

v.18 -Fre 1 maj Lov
v 21 – Mån 18 maj: Studiedag
v.21 – Tis 19 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga studiedag.
v.21 – Ons 20 maj: Obligatorisk komma ikapp dag. Övriga får vi återkomma med.
v.21 – Tors/Fre 21-22 maj: Lovdagar
v. 24 – Må 8 juni friluftsdag.
v.24 – Tis 9 Juni –  avslutningsmiddag.
v.24 – Ons 10 juni Skolavslutning

Ha en riktigt härlig helg!

//Solenteamet

Solen veckobrev v 14

Hej alla Solar!

Förra veckans veckobrev hamnade i cyberspace någonstans, men nu kommer iaf ett!

Veckan har bjudit på variation i väder – sol och snö. Ja, typiskt aprilväder. Nu är vi iallafall äntligen framme vid vår andra pausvila den här terminen – PÅSKLOV! Tiden går så himla snabbt! Efter lovet är det inte lång tid kvar av er grundskoletid på Lemshaga.

Mentorstimmen

Både förra veckan och den här veckan har vi haft en hel del att prata om och visa när det gäller att förbereda ev skollokalstängning. Plattform för att delta vid genomgångar “Google meet” samt hur närvaro fungerar på distans. Det glädjer oss mentorer att se hur ni elever tagit er an situationen vi befinner oss i!! Grymt jobbat!!

Resten av mentorstimmen ägnade några elever åt att planera inför sommarens kalas efter middagen. Detta har förmedlats vidare till föräldrar i klassen. Övriga gänget kollade in platser på skolgården inför kommande spexfoto.

Veckan som gått

Källkritik är något eleverna nu jobbat klart med tillsammans i So:n. Nu väntar den stora utmaningen att tillämpa detta resten av livet!! Men blir det jobbigt…tänk POJK-FS;)
Lite parallellt med källkritiken det smugits igång jobb med religion och huvudfokus kommer ligga på islam. Ni har direkt tagit er an en av de viktigaste uppgifterna och det är att försöka förstå att 1,3 miljarder människor inte är en homogen grupp som alla tänker och beter sig lika! Med ökad förståelse för dessa olikheter lägger ni en viktig grund för att djupare förståelse för denna religion. Det ska bli en spännande “resa” när vi utforskar denna världsreligion tillsammans hälsar Fredrik!

I No:n har vi börjat med Genetik – ett spännande område. I onsdags tog halvklasserna i NO:n bl a fram DNA ur en kiwi.  I övrigt rullar de andra ämnena på och mycket fortsätter efter påsk.

Veckan som kommer

Ja, det är ju påsklovet det!!

Övrig viktig info

SYV-samtal: Ni som har behov av ytterligare SYV-samtal inför t ex omval till gymnasiet, ska höra av er och boka in 22/4, dvs 22 april. Denna dag är Daniel på plats för samtal/eller om det kommer ske via Google Meet. Meddela mentor om ni vill boka tid!

Schoolsoft: Se till att läsa allt som skolledningen lägger ut. Det kan hända saker snabbt och det är den kanalen skolan valt för att nå ut snabbt med info.

Classroom: Där skall ni hitta all info om pågående undervisning. Du som vårdnadshavare kan få en egen inloggning hit genom att vi bjuder in dig till “Klassrummet”. Kontakta då berörd pedagog så löser vi det.

Schemat: Efter påsklovet, alltså redan tisdag 14/4 så är planen att vi återgår till normalt schema med start 8:20. Det har ju att göra med bussarna som nu skall ha börjat gå normalt igen.

Kommande datum

v.15 + må v.16 påsklov

Livskunskap 14/4 – Solen grön, Ingarö 8.30 Obs direkt efter påsklovet

Livskunskap 28/4- Solen röd, Ingarö 8.30

Ha en fin helg och Glad Påsk!

/Solenteamet